Prejsť na obsah
Verejnosť

Slovenská technická univerzita (STU) aj tento rok finančne podporí výskumné projekty mladých vedcov. V rámci grantovej schémy na podporu excelentných tímov mladých výskumníkov a programu na podporu mladých výskumníkov rozdelí celkovo 96.500 eur.

Grant zo schémy na podporu excelentných tímov mladých výskumníkov slúži na krytie nákladov spojených s riešením výskumných (vedeckých, technických alebo umeleckých) projektov excelentných tímov mladých výskumníkov STU. Projekty môžu nadväzovať na existujúce výskumné projekty a sústreďovať sa na ich čiastkové ciele, ktoré sa v predkladanom projekte rozvinú. “Tým sa vytvorí priestor na rozvoj osobnosti, samostatnosti a kreativity mladých výskumných pracovníkov v oblasti ich pôsobnosti,” povedal prorektor STU pre vedu, výskum a doktorandské štúdium Alojz Kopáčik. O podporu z grantovej schémy sa mohli uchádzať mladí výskumníci do 33 rokov - študenti dennej formy doktorandského štúdia a vysokoškolskí učitelia alebo výskumní pracovníci zamestnaní na STU do troch rokov od skončenia tretieho stupňa štúdia. Členovia riešiteľského kolektívu musia byť minimálne z dvoch fakúlt STU. V roku 2021 sa do programu zapojilo šesť fakúlt, ktoré spoločne vytvorili 15 tímov. Finančnú podporu získalo prvých sedem projektov v celkovej sume 45.500 eur.

V tomto roku sa uskutočnil aj 12. ročník výzvy Programu na motiváciu a podporu zvyšovania kvality a efektívnosti vedecko-výskumnej činnosti mladých vedecko-výskumných pracovníkov. Program motivuje mladých zamestnancov univerzity zapojiť sa do získavania grantov na vlastnú výskumnú činnosť. Program je financovaný z vlastných zdrojov univerzity. V tomto ročníku bolo celkovo podaných 133 projektov, podporu získa 51 z nich v celkovej výške 51.000 eur.

Viac si prečítate na

https://www.teraz.sk/slovensko/stu-v-bratislave-podpori-projekty-mlad/565869-clanok.html