Prejsť na obsah
Verejnosť


SRK žiada doplniť problematiku umeleckého vzdelávania a tvorivej umeleckej činnosti, ktoré v návrhu úplne absentujú.
Slovenská rektorská konferencia (SRK) na svojom dvojdňovom 80. zasadnutí, ktoré sa dnes skončilo na Táľoch, konštatovala, že návrh Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania - Návrh cieľov v oblasti vysokého školstva neobsahuje aktuálne východiská, analýzu slabých a silných stránok vysokoškolského sektora ani komplexné systémové riešenia na dosiahnutie určených cieľov.
Ako TASR informoval Rudolf Kropil, prezident SRK, žiadajú, aby aplikovateľný dokument tohto druhu bol vypracovaný na základe hĺbkovej spoločenskej, ekonomickej a kultúrnej analýzy potrieb slovenskej spoločnosti na nasledujúce obdobie, vrátane zohľadnenia hodnoty dlhodobej akademickej kultúry v našom regióne, princípu univerzitnej autonómie s rešpektovaním akademických práv a slobôd.
"SRK očakáva, že národný program bude obsahovať práve takéto koncepčné a systémové predpoklady. Sme presvedčení, že spoločnými silami je možné dospieť k ucelenej, realistickej a progresívnej koncepcii rozvoja vysokého školstva," uviedol Kropil.
Podľa neho SRK sa nestotožňuje s viacerými kľúčovými bodmi predloženého materiálu a konštatuje, že národný program je všeobecne formulovaný, navrhnuté ciele sú skôr zámermi a dokumentu chýba koncepcia a konkrétne, časovo vymedzené a merateľné ciele.
"SRK žiada doplniť problematiku umeleckého vzdelávania a tvorivej umeleckej činnosti, ktoré v návrhu úplne absentujú, pritom sú súčasťou vysokoškolského sektora a majú svoje významné miesto aj v našej spoločnosti. SRK tiež žiada podrobnejšie sa venovať problematike vedy, výskumu a inováciám, ktorá je v návrhu spracovaná nedostatočne," dodal prezident SRK.
Rektori vysokých škôl mali k jednotlivým cieľom dokumentu niekoľko desiatok odporúčaní a tie zasielajú ministerstvu školstva.