Prejsť na obsah
Verejnosť

Dňa 29. januára 2019 sa na pôde Stavebnej fakulty STU v Bratislave uskutočnilo slávnostné odovzdávanie cien13. ročníka Ceny Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva - ABF Slovakia BAKALÁR 2018 za najlepšiu bakalársku prácu roku 2018.
Toto podujatie bolo vyvrcholením už 13. ročníka tejto ceny, ktorá sa každoročne udeľuje absolventom technických univerzít na Slovensku. Jej predmetom sú záverečné práce bakalárskeho štúdia v študijných odborochArchitektúra a urbanizmus, Pozemné stavby, Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby, Vodné stavby a vodné hospodárstvo. Zmyslom udeľovania ceny je podnietiť súťaživosť študentov príslušných vysokých škôl pri skvalitňovaní komplexného tvorivého procesu v oblasti projektovania.
(zdroj: )
Odovzdávanie cien prebehlo za osobnej účasti prezidenta Združeniaprof. Ing. Alojza Kopáčika,PhD., (ktorý zároveň akciu moderoval), dekana SvF STU v Bratislave prof. Ing. Stanislava Unčíka, PhD., dekana Fakulty architektúry STU v Bratislave prof. Ing. arch. Pavla Gregora,PhD., zástupcov spoluzriaďovateľov Ceny, zástupcov sponzorov - Ing. Tibora Németha, generálneho riaditeľa sekcie výstavby a Ing. Aleny Ohradzanskej, riaditeľky odboru výstavby Ministerstva dopravy a výstavby SR a Ing. Miloša Blanárika, zástupcu Prvej stavebnej sporiteľne, a.s. Na odovzdávaní cien sa zúčastnili aj predsedovia odborných porôt, študenti a členovia akademickej obce.
Do celoštátnej súťaže bakalárskych prác sa prihlásili 3 univerzity - TU v Košiciach, Stavebná fakulta (6 prác); TU v Košiciach, Fakulta umení (3 práce); ŽU v Žiline, Stavebná fakulta (3 práce); STU v Bratislave, Fakulta architektúry (10 prác); STU v Bratislave, Stavebná fakulta (7 prác). Do súťaže bolo celkovo prihlásených 29 záverečných bakalárskych prác. Odborné poroty hodnotili v sekciách:
I. – Architektúra a urbanizmus
II. – Pozemné stavby
III. – Inžinierske konštrukcie, dopravné stavby, vodné stavby a vodné hospodárstvo
Súčasťou udeľovania cien boli už tradične prezentácie ocenených študentov, kedy mali možnosť vysvetliť porote i odbornej verejnosti svoj prístup k vypracovaniu záverečnej bakalárskej práce, spôsob uvažovania a hľadania najvhodnejšieho riešenia. Po skončení prezentácií prebehla vernisáž výstavy všetkých prihlásených bakalárskych prác vo výstavnom priestore na 2. poschodí stavebnej fakulty, ocenení študenti mali možnosť obhájiť svoje názory priamo na mieste činu. Mnohí z ocenených študentov poskytli rozhovor redaktorke Slovenského rozhlasu.Výstava Ceny Združenia ABF Slovakia BAKALÁR 2018 potrvá do 15.02.2019.
Stavebná fakulta nominovala do súťaže 7 prác, z ktorých boli 4 ocenené:
V sekcii I. Architektúra a urbanizmus sa na 3. mieste umiestnila bakalárska práca s názvom Moravská galéria – Brno študentkyBc. Martiny Kalivodovej. Vedúcim práce bol Ing. et Ing. arch. Mgr. Art. Jozef Kuráň, PhD. z Katedry architektúry.
(zdroj: )
V sekcii II. Pozemné stavby sa na 2. mieste umiestnila bakalárska práca s názvom Bytový dom študentaBc. Adriána Ondáka pod pedagogickým vedením Ing. Dušana Dlhého, PhD. V tejto sekcii sa na prvom mieste umiestnila bakalárska práca s názvom Bytový dom študenta Bc. Pavla Časnochu. Vedúcim práce bol Ing. Boris Vavrovič, PhD. Obe práce boli vypracované pod pedagogickým vedením členov Katedry konštrukcií pozemných stavieb.
V sekcii III. Inžinierske konštrukcie, dopravné stavby, vodné stavby a vodné hospodárstvo sa na 1. mieste umiestnila bakalárska práca s názvom Návrh protipovodňových opatrení na toku Šibská voda (Bardejov) študentaBc. Petra Leška. Vedúcim práce bol prof. Ing. Andrej Šoltész, PhD. z Katedry hydrotechniky.
Všetkým oceneným študentom a ich pedagógom zo srdca blahoželáme!

https://tlacovespravy.sme.sk/c/22043292/slavnostne-odovzdavanie-cien-abf-slovakia-bakalar-2018.html