Prejsť na obsah
Verejnosť

Moderátorka:

„Rodová rovnosť je jednou z kľúčových hodnôt Európskej únie. Slovenská akadémie vied má ambíciu prispieť k zmene dlhodobo zanedbávaného stavu rodovej rovnosti vo vede a výskume. Prijala historicky prvý Plán rodovej rovnosti, v ktorom kriticky reflektujú aktuálny stav zastúpenia žien na pracoviskách. Od marca 2021 realizuje tím z Ústavu výskumu sociálnej komunikácie rodový audit. Mária Babinská bola zvedavá na predbežné výsledky. Oslovila preto Katarínu Gálikovú z referátu pre komunikáciu a médiá Úradu Slovenskej akadémie vied.“

Katarína Gáliková, referát pre komunikáciu a médiá Úradu Slovenskej akadémie vied:

„V roku 2020 tvorili ženy 54 percent zo všetkých zamestnancov a zamestnankýň Slovenskej akadémie vied. Tento pomer sa však neodzrkadľuje vo všetkých úrovniach rovnako. Kým na nevedeckých pozíciách dominujú ženy, ktorých je až 71 percent, v prípade odborného personálu táto prevaha klesá na 57 percent a v prípade toho vedeckého, tvoria ženy len 44 percent. Rodovo nerovnomerné zastúpenie je v Slovenskej akadémii vied najmarkantnejšie v oblasti riadenia. Na čele akadémie ešte nikdy nebola žena. V aktuálnom predsedníctve je podiel žien iba 20 percent. Zo 47 organizácií Slovenskej akadémie vied má len 19 z nich na riaditeľskom poste ženu.“

Mária Babinská, redaktorka.

„Slovenská akadémia vied si stanovila tieto ciele.“

Katarína Gáliková:

„Bude sa usilovať o aktívnu podporu zosúlaďovania pracovného a súkromného života, podporovať rovnomerné zastúpenie žien a mužov vo vedúcich pozíciách, rovnako ako rovnosť príležitostí v procese náboru a v kariérnom raste. Bude integrovať rodové hľadisko do výskumu a podporovať pracovné prostredie bez rodovo podmieneného násilia a sexuálneho obťažovania.“

Mária Babinská:

„Aj Slovenská technická univerzita prijala stratégiu rodovej rovnosti. Pokračuje hovorca STU Juraj Rybanský.“

Juraj Rybanský, hovorca STU:

„Ženy sú na Slovenskej technickej univerzite zastúpené vo vedení univerzity aj fakúlt. Máme prorektorku a celkovo deväť prodekaniek. Aktívne sa podieľajú na všetkých úrovniach riadenia a počet žien v riadiacich funkciách významne stúpol. Z celkového počtu 10 543 študentov na všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia, je 3 345 žien, čo predstavuje takmer tretinu. Na doktorandskom stupni je to dokonca vyše 42 percent. Najväčšie zastúpenie študentiek je na Fakulte architektúry a dizajnu, je to až 70 percent a na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie, kde je to 67,5 percenta.“

Mária Babinská:

„Aké konkrétne aktivity a projekty robí an custom-style=“Highlight1” class=“highlight highlight-1”>STU.“

Juraj Rybanský:

„Úspechy žien pôsobiacich na STU propaguje univerzitný časopis Spektrum v rubrike Žena vo vede. V rámci aktivít bola zriadená materská škola STUBAčik pre deti zamestnancov, vôbec prvá na slovenských univerzitách. Napríklad aktuálne projektový tím Materiálovo-technologickej fakulty vedený profesorkou Cagaňovou rieši projekt Horizont 2020 zameraný na rodovú rovnosť s názvom Prepojenie výskumu a inovácií pre rodovú rovnosť. Stavebná fakulta zorganizovala konferenciu Ženy vo vede, Fakulta informatiky a informačných technológií je partnerom projektu Aj Ty v IT, ktorého cieľom je nadchnúť mladé dievčatá pre štúdium informačných technológií. Na Strojníckej fakulte zas pôsobí študentská organizácia Baby zo Strojariny, ktorá chce zvýšiť záujem o techniku u žien.“

Mária Babinská:

„Oslovili sme aj profesora Františka Duchoňa z Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave.“

František Duchoň, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, Bratislava:

„Základom rodovej rovnosti je vôbec o nej nehovoriť a naozaj, tie kvalifikačné predpoklady by mali hovoriť o tej kvalifikácii a nie o tom, že či je to muž, alebo žena. A samozrejme, v danom momente na danú pozíciu musí mať muž aj žena rovnaký plat. A na fakulte máme samozrejme menej študentiek, a to je možno že len kvôli tomu, že sa im to zdá to štúdium náročné, možno nemajú k tomu až taký veľký vzťah. Napriek tomu tvrdím, že tie dievčatá, čo tam máme sú šikovné, možno že kvôli tomu, že tí muži sa im snažia nejak pomáhať a možno, že preto, že oni majú tú ambíciu sa presadiť medzi tými mužmi, a preto sa možno o to viacej snažia.“

Moderátorka:

„Je dobré, že inštitúcie pristúpili k takejto stratégii rodovej rovnosti, a ako sme počuli profesora Františka Duchoňa, v skutočnosti to znamená, že ide o kvalifikačné predpoklady a nie o to, či je niekto muž alebo žena.“