Prejsť na obsah
Verejnosť

Slovenskú technickú univerzitu (STU) aj naďalej povedie súčasný rektor Robert Redhammer.
Rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Robert Redhammer.
Autor - Ľuboš Pilc
Do funkcie ho na obdobie 2015 až 2019 v pondelok popoludní zvolil akademický senát univerzity. Ako agentúru SITA informovala Andrea Settey Hajdúchová zo Slovenskej technickej univerzity, staronového rektora vybral akademický senát zo štyroch kandidátov.
Opätovne zvolený rektor STU Redhammer postavil svoj program na pokračujúcej podpore výnimočných talentov na škole, a to vedcov, pedagógov a študentov. Počas svojho doterajšieho pôsobenia vo funkcii zaviedol špeciálne granty pre doktorandov na ich vedecké programy, priniesol aj program podpory pre postdoktorandov a rozbehol program podpory kľúčových vedeckých poznatkov a publikácii v najdôležitejších vedeckých časopisoch, informovala Settey Hajdúchová.
„Práve z iniciatívy R. Redhammera vznikol na univerzite aj technologický inkubátor, ktorý podporil vznik už viac ako 40 študentských a absolventských startupov a firiem,“ priblížila Settey Hajdúchová. Rektor stojí aj za aktuálnym projektom budovania Univerzitného vedeckého parku Science City Bratislava, v rámci ktorého sa obnovujú vedecké laboratóriá na fakultách so zameraním napríklad na biotechnológiu, IT, potravinárstvo, zelenú chémiu či ekologické stavby.
„V ďalšom období chce rektor pokračovať v budovaní značky STU ako modernej vzdelávacej a vedeckej inštitúcie, zlepšovať podmienky študentov na vzdelávanie a výskum, ako aj podmienky na ubytovanie pokračovaním renovácie internátov, fakúlt a vedeckých pracovísk,“ priblížila Settey Hajdúchová.
Profesor Redhammer vyštudoval Elektrotechnickú fakultu Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave (dnes Fakulta elektrotechniky a informatiky STU). Po škole pôsobil na fakulte ako výskumný pracovník a učiteľ, neskôr ako prodekan fakulty pre vedu a výskum a od roku 2000 aj pre oblasť informatiky. V rokoch 2003 až 2011 pôsobil ako prorektor a potom ako rektor STU.
Skúsenosti má aj zo zahraničia, začiatkom 90. rokov pôsobil na univerzite Yorku v Anglicku. V rokoch 2005 až 2009 bol členom predsedníctva Agentúry na podporu výskumu a vývoja a autorom troch programov agentúry zameraných na podporu excelentnosti, podporu výskumu a vývoja v malých a stredných podnikoch a podporu spolupráce akademických inštitúcií s podnikateľskou praxou.
V roku 2006 absolvoval prestížny International Visiting Leadership Program, v rámci ktorého študoval úspechy takmer 20 elitných vysokoškolských inštitúcií v USA. Podieľal sa na konzultáciách pri zostavovaní Akčného plánu SR veda, výskum, inovácie, Národnej Lisabonskej stratégie SR a Národného strategického referenčného rámca pre štrukturálne fondy EÚ 2007 – 2013 pre oblasť výskumu, inovácií a ľudských zdrojov.