Prejsť na obsah
Verejnosť

Slovenská technická univerzita podporuje rovnosť pohlaví. Po mnohých konkrétnych krokoch, ktoré v tejto oblasti iniciovala a uplatňuje, prijala aj Stratégiu rodovej rovnosti STU. Vedecká rada STU ju schválila 13. decembra, následne materiál 20. decembra odobrilo aj Kolégium rektora.

V rámci STU je zabezpečená rovnosť príležitostí pre ženy a mužov a nulová tolerancia akejkoľvek formy diskriminácie. Ženám a mužom patria práva vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov bez akýchkoľvek obmedzení a priamej alebo nepriamej diskriminácie. Vedenie STU a vedenia fakúlt sú si vedomé rodovej situácie vo vedných oblastiach univerzity i toho, že proces dosiahnutia trvalo udržateľnej rodovej rovnosti je dlhodobý. „Vynaložíme však maximálne úsilie, aby sme zabezpečili silnú účasť zamestnankýň, učiteliek, výskumníčok a študentiek v rôznych činnostiach univerzity a jej fakúlt. Pri nábore a prideľovaní zamestnancov na aktivity (napr. mobility, stáže) budeme aktívne presadzovať rodovú rovnosť, ako aj zásady obsiahnuté v Európskej charte pre výskum a Kódexe správania. Zároveň budeme vychádzať z dokumentu, schváleného vládou Slovenskej republiky v roku 2021, ktorým je Celoštátna stratégia rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí a k nej prislúchajúci Akčný plán, ktorý vypracovalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky,“ píše sa v materiáli.

STU už iniciovala úvodné opatrenia na podporu svojich zamestnancov a podporu rodovej rovnosti. Bol vypracovaný Etický kódex študentov, ktorý zahŕňa aj oblasť rovnosti a rovnako je pripravený návrh etického kódexu zamestnancov. Ženy sú na STU zastúpené vo vedení univerzity a tiež vo vedení fakúlt, vo svojich oblastiach sa aktívne podieľajú na všetkých úrovniach riadenia, silnú prítomnosť majú v strednom manažmente. V ostatných rokoch sa počet žien v spomínaných riadiacich funkciách významne zvýšil. STU cieľavedome propaguje úspechy žien pôsobiacich na STU v univerzitnom časopise SPEKTRUM, v rámci aktivít podporujúcich rodovú rovnosť bola v roku 2020 zriadená materská škola STUBAčik pre deti zamestnancov STU, ktorá je pilotným projektom na slovenských univerzitách vôbec. Univerzita i fakulty každý rok nominujú svoje úspešné vedkyne do celoštátnych súťaží. Jednotlivé fakulty vykonávajú vlastné aktivity na podporu rodovej rovnosti.

Plán rodovej rovnosti STU je postavený na analýze aktuálneho stavu. STU v rámci svojich štatistík monitoruje údaje týkajúce sa zamestnancov aj študentov, ktoré sú štruktúrované podľa rodovej príslušnosti. Na STU študovalo k 31.10.2021 celkovo 10 543 študentov vo všetkých troch stupňoch VŠ štúdia, z toho 3345 žien, čo predstavuje 31,73 %. Najpriaznivejší pomer študentiek k celkovému počtu študentov je na doktorandskom stupni - 42,48 %. Najväčšie zastúpenie študentiek je na Fakulte architektúry a dizajnu (FAD) 69,75 % a Fakulte chemickej a potravinárskej technológie (FChPT) 67,50 %, naopak najmenej študentiek je na Strojníckej fakulte (SjF) 10,19 %, Fakulte elektrotechniky a informatiky (FEI) 10,46 % a Fakulte informatiky a informačných technológií (FIIT) 14,03 %. Akademický senát STU má celkovo 44 členov, z toho je 12 žien. Zamestnaneckú časť tvorí 29 členov, z nich je 6 žien, študentskú časť 15 členov, z toho 6 žien. V rámci AS sú zriadené 4 komisie, z toho 2 ženy sú predsedníčky. STU má prorektorku a pribúdajú prodekanky.

Pripravované aktivity Stratégie pre rodovú rovnosť na STU prechádzajú vývinom podobne ako sa menia odporúčania a postupy Európskej komisie. Tá pôvodne preferovala najmä priamu podporu žien vo vede, výskume, kariére..., kým v súčasnosti sa aktivity sústreďujú na tzv. kultúrnu a štrukturálnu zmenu. Tie sa zameriavajú na vyrovnané nastavenie pracovných podmienok a kariérneho rastu a zároveň apelujú na rozvoj poznania v otázkach predsudkov a stereotypov. Rodová stratégia STU bude preto založená na princípe rodovej perspektívy, t.j. vybrané plánované aktivity budú rovnomerne venované ženám aj mužom. Komisia odporúča, aby tieto opatrenia pokrývali päť oblastí intervencie, a to:

  1. Rovnováha medzi pracovným a rodinným životom, organizačná kultúra
  2. Rodová vyváženosť v riadení a rozhodovaní (leadership)
  3. Rodová rovnosť v oblasti náboru zamestnancov a zamestnankýň a v kariérnom rozvoji
  4. Začlenenie rodovej dimenzie do obsahu výskumu a vyučovania
  5. Opatrenia proti rodovo podmienenému násiliu vrátane sexuálneho obťažovania

K týmto tematickým oblastiam pripravuje STU konkrétne plánované aktivity a opatrenia. Ich prehľad i celý materiál nájdete na https://www.stuba.sk/buxus/docs/stu/uradna_tabula/2021/Strategia_rodovej_rovnosti.pdf .