Prejsť na obsah
Verejnosť

Slávnostným zasadnutím akademickej obce v pondelok 1. 10. 2018 otvorila Slovenská technická univerzita  v Bratislave akademický rok 2018/19.

Pre Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave je to volebný rok, akademická obec si v ňom bude voliť nového rektora a niekoľkých dekanov.

Tiež je to rok, kedy sa škole podarilo otočiť pokles počtu študentov. Napriek demografickému poklesu za na STU prihlásilo viac študentov ako minulý rok a viac sa ich i na štúdium zapisuje. Narástol i počet zahraničných študentov, sú najmä z Ukrajiny, Srbska, ale aj z Indie či Ruskej federácie. STU tak v rámci jazykového centra rozšírila ponuku výučby slovenského jazyka.

„Sme jednou z mála vysokých škôl, ktorá ma prepracovaný systém podpory študentov. Podporujeme finančne aktivitu študentov v rámci študentských spolkov. Už deväť rokov u nás existuje program podpory mladých vedcov a vedkýň a zriadili sme i program podpory excelentných mladých vedeckých tímov,“ povedal v príhovore rektor STU Robert Redhammer. Vyzdvihol tiež, že univerzita patrí medzi najúspešnejšie v oblasti medzinárodných projektov a tiež v oblasti  spolupráce s praxou. V programe Európskej komisie Horizont 2020 tímy z STU už spoluriešia 22 projektov. Univerzita zriadila Kanceláriu spolupráce s praxou, ktorá pomáha vedcom s patentovými prihláškami a prenosom poznatkov do praxe. Tento rok len do októbra podali vedci STU už 37 prihlášok patentov úžitkových vzorov. „Musíme sa pozerať na to, čo potrebuje prax a spoločnosť a pomáhať im,“ povedal rektor.

Predseda Akademického senátu STU Ján Híveš v príhovore vyzdvihol aktivitu a angažovanosť študentov. „Škola nemá byť hermeticky uzavretým prostredím. Má pripravovať študentov na reálny život a je obrovským šťastím tejto krajiny, že sa školám nedarí zatajiť pred študentmi fungovanie reálneho sveta, aj toho politického. Som hrdý na to, že v zlomových okamihoch našich dejín sú to práve študenti, ktorí citlivejšie ako dospelí vnímajú spoločenské dianie a nie sú ochotní sa nečinne prizerať. Pripomeniem rok  1939, keď vysokoškoláci povstali proti fašizmu, rok 1969, keď Ján Palach vlastnou smrťou dokázal, že mu nie je jedno, čo sa deje v krajine, rok 1989, kedy študenti zohrali kľúčovú úlohu pri páde totality. A je tomu tak i teraz, keď  študenti stavajú spoločnosť opäť na nohy a dokážu nazvať veci pravým menom,“ povedal J. Híveš.  Politikom adresoval výzvu, že do vzdelávania sa investuje a je to investícia do budúcnosti krajiny.

R. Redhammer a J. Hives

Volebný rok sa na STU sa už začal. Práve dnes počas otvorenia akademického roka rektor inauguroval dvoch nových dekanov, ktorí sa zároveň k tomuto dátumu ujali funkcie. Cieľom nového dekana Fakulty architektúry prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD. je rovnako rozvíjať spoluprácu s praxou a medzinárodnú spoluprácu, posilniť účasť významných osobností na vzdelávacom procese a viac využívať inovatívne metódy výučby, najmä digitálne technológie a multimédiá.

Nový dekan Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave prof. Ing. Miloš Čambál, CSc., si za cieľ si kladie zvýšiť reputáciu fakulty ako kvalitnej vzdelávacej a vedeckej inštitúcie, zvýšiť počet zahraničných študentov a odborníkov zo zahraničia pôsobiacich na fakulte, zintenzívniť spoluprácu s praxou a zatraktívniť priestory fakulty pre študentov.

Počas tohto akademického roka si nového dekana budú voliť i ďalšie fakulty STU, ako Stavebná fakulta, Fakulta elektrotechniky a informatiky a Fakulta chemickej a potravinárskej technológie.

 

 Noví dekani STU P. Gregor a M. Čambal

 FOTO: Matej Kováč