Prejsť na obsah
Verejnosť

Slovenská technická univerzita v Bratislave prijíma prihlášky na štúdium už iba v elektronickej verzii. Uchádzači o štúdium môžu zabudnúť na papierové prihlášky, odpadá aj povinnosť tlačiť si elektronickú prihlášku a posielať ju v papierovej podobe poštou.

Zjednotili a znížili sa tak aj poplatky za materiálové zabezpečenie prijímacieho konania na všetkých fakultách a ústavoch Slovenskej technickej univerzity, a to na 20 eur.  

Pre prijatých študentov je tiež bezplatne online dostupná aj študijná literatúra z univerzitného Vydavateľstva Spektrum STU i svetové vedecké databázy. Univerzitný systém umožňuje študentom tiež online vyberať a zapisovať si termíny skúšok, zápočtov a emailom konzultovať s vyučujúcim.

prednáška na STU

Zmena v spôsobe prihlasovania na štúdium si vyžiadala úpravy v Akademickom informačnom systéme (AIS) tak, aby mohla univerzita  on line  vyplnenú prihlášku pokladať za doručenú a pracovať s údajmi v nej. V AIS pribudli funkcionality ako napr. súhlas so spracovaním osobných údajov, čestné vyhlásenie, že všetky údaje sú pravdivé a vkladanie dokumentov v .pdf formáte –  ide najmä o vysvedčenia, ocenenia z olympiád a pod. Vyplnením všetkých údajov, potvrdením súhlasu so spracovaním osobných údajov, čestného vyhlásenia a nahraním príloh sa prihláška považuje za doručenú. Ak by predsa nejaký údaj chýbal, uchádzačov budú kontaktovať pracovníci študijných oddelení fakúlt.

Akademický informačný systém STU je systémom  s najrozsiahlejšími funkcionalitami  medzi slovenskými univerzitami. Uľahčuje študentom komunikáciu aj štúdium po prijatí na univerzitu. V AIS je pre študentov bezplatne online dostupná všetka študijná literatúra, ktorá vyšla v univerzitnom vydavateľstve Spektrum.  Cez AIS si môžu zapisovať termíny skúšok, zápočtov, univerzitným emailom konzultovať s vyučujúcimi. Systém informuje aj o najdôležitejších udalostiach na pôde školy, výskumných projektoch a ich riešiteľoch.

Termíny na vyplnenie prihlášky na Slovenskú technickú univerzitu na bakalárske študijné programy v štátnom jazyku je v prípade Stavebnej fakulty, Fakulty elektrotechniky a informatiky, Fakulty chemickej a potravinárskej technológie a Ústavu manažmentu do 30. 4. 2018. V prípade Strojníckej fakulty, Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave a Fakulty informatiky a informačných technológií do 31. 3. 2018.

Fakulty STU v tomto akademickom roku získali viacero medzinárodných akreditácií, Fakulta informatiky a informačných technológií STU obnovila medzinárodnú akreditáciu pre všetky svoje študijné programy. Akreditačnou autoritou je The Institution of Engineering and Technology so sídlom v Londýne.  Medzinárodnú akreditáciu EUR-ACE tento rok získala Stavebná fakulta (pre študijný program Pozemné stavby a architektúra) a Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (pre št. program Chemické technológie). Táto akreditácia potvrdzuje splnenie štandardov European Network for Accreditation of Engineering Education.

Prehľad bakalárskych študijných programov na fakultách STU

Presný prehľad termínov pre prijímacie konanie

Dni otvorených dverí na jednotlivých fakultách a univezitnom ústave.

FIItka studenti vo vestibule