Prejsť na obsah
Verejnosť


Prihlášky na štúdium iba v elektronickej verzii prijíma zatiaľ jediná verejná vysoká škola - STU v Bratislave
Aj v tomto roku zaplatia slovenskí uchádzači za prijímacie konanie na verejné vysoké školy na Slovensku oveľa viac ako ich českí rovesníci. Príčina tkvie v tom, že väčšina univerzít a vysokých škôl stále neumožňuje študentom podávať iba elektronickú verziu prihlášky, ktorá znižuje poplatky za prijímacie konanie. Legislatívne nie je vyriešený vlastnoručný podpis uchádzača o štúdium.
Takto pred rokom uchádzači o štúdium na fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave zaplatili za prijímacie konanie pri podaní papierovej prihlášky až 50 eur. Tento rok každý, kto sa na jednu zo siedmich fakúlt hlási, ušetrí rovných tridsať eur, zaplatí len 20 eur.
Slovenská technická univerzita totiž prijíma prihlášky na štúdium už iba v elektronickej verzii. „Uchádzači o štúdium môžu zabudnúť na papierové prihlášky, odpadá aj povinnosť tlačiť si elektronickú prihlášku a posielať ju v papierovej podobe poštou,“ povedala hovorkyňa univerzity Andrea Settey Hajdúchová.
Prečo na STU áno a inde nie?
Slovenská technická univerzita dokázala urobiť úpravy v Akademickom informačnom systéme (AIS) tak, aby univerzita mohla prihlášku vyplnenú online pokladať za doručenú a pracovať s údajmi v nej. Na iných univerzitách táto úprava stále chýba.
V AIS technikom pribudli funkcionality ako napríklad súhlas so spracovaním osobných údajov, čestné vyhlásenie, že všetky údaje sú pravdivé a vkladanie dokumentov v pdf formáte – ide najmä o vysvedčenia, ocenenia na olympiádach a pod. Vyplnením všetkých údajov, potvrdením súhlasu so spracovaním osobných údajov, čestného vyhlásenia a nahraním príloh sa prihláška považuje za doručenú. Ak by predsa niečo chýbalo, uchádzačov budú kontaktovať pracovníci študijných oddelení.
Na Masarykovej univerzite v Brne papierové prihlášky nepoznajú už viac ako desať rokov.
Podľa slov hovorkyne MU Terezy Fojtovej je hlavnou výhodou elektronických prihlášok vyšší komfort pre uchádzačov, ktorí môžu prihlášku nielen podať, ale tiež zaplatiť priamo z domu, a tiež absolútna transparentnosť.
„Každý uchádzač môže sledovať celý proces svojho prijímacieho konania od založenia prihlášky až po prípadné prijatie priamo v Informačnom systéme Masarykovej univerzity, ktorý ho potom sprevádza po celé obdobie štúdia až po absolutórium,“ uviedla Fojtová.
Chýba výmena údajov
Prihlášky na štúdium sa dajú podať aj prihlásením online cez portál vysokých škôl (www.portalvs.sk), no kým nie je potvrdená obojstranná elektronická výmena údajov z centrálnej prihlášky (CEP) so všetkými vysokými školami na Slovensku, musí každý podať aj papierovú prihlášku. Síce zaplatí menej, ale papierovaniu sa nevyhne.
„Elektronická prihláška bez doručenia papierovej prihlášky na študijné oddelenie je neplatná,“ vysvetlila Monika Luptáková, referentka prorektorky pre pedagogickú činnosť Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Papierová prihláška musí byť riadne vyplnená, vlastnoručne podpísaná a doložená všetkými prílohami.
Aj Ekonomická univerzita v Bratislave má v zásadách prijímacieho konania, že prijíma elektronickú a následne papierovú prihlášku. „Uvažujeme, že prejdeme na čisto elektronické prihlášky, ale nie v tomto roku,“ povedala jej prorektorka Zuzana Juhászová.
Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave aspoň znížila poplatok za prijímacie konanie o 10 eur. „Znížením sme mali snahu umožniť viacerým dať prihlášku a aj vzhľadom na poplatky na českých vysokých školách,“ vysvetlila prodekanka Beata Vranovičová.
Kedy bude všetkým školám stačiť iba elektronická prihláška, je v nedohľadne.
Aký systém prihlasovania majú školy
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Naša univerzita bude akceptovať nielen elektronickú formu prihlášok, ale aj papierovú formu. Neuvažujeme o zmene formy podávania prihlášok, odpovedala kancelárka Ľudmila Kundríková.
Katolícka univerzita v Ružomberku
Prihlášky na nový akademický rok si môžu študenti podávať elektronickou aj papierovou formou. Či už od ďalšieho akademického roka prejde KU len na elektronickú formu prihlášok zostáva otvorené na základe dohody s fakultami, napísal prorektor František Trstenský.
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
„Náš univerzitný informačný systém akceptuje elektronickú prihlášku na štúdium, avšak fakulty vyžadujú poslať aj prihlášku v papierovej forme, nakoľko je potrebné deklarovať zo strednej školy študijný priemer, priložiť životopis, ďalej potvrdenia od lekára, ak sa uchádzač hlási na taký študijný program, kde by mohlo prísť k problémom z hľadiska jeho špecifických potrieb,“ odpovedala prorektorka Zdenka Gálová.
Univerzita Komenského Bratislava
Zatiaľ je systém podávania prihlášok nezmenený, teda popri elektronickej prihláške uchádzači na štúdium musia na školu zaslať aj papierovú verziu prihlášky.
Žilinská univerzita v Žiline
Prihlášky od uchádzačov prijíma rôznymi spôsobmi. Lenže naďalej platí, že ak uchádzač posiela prihlášku elektronickou formou, je potrebné ju dodatočne poslať poštou tiež v papierovej podobe, a to z dôvodu podpisu uchádzača. Univerzita je pripravená na elektronické spracovanie prihlášok, no zmena by musela byť daná legislatívne z ministerstva. V tomto prípade treba teda vyriešiť jednu podstatnú skutočnosť, a to vlastnoručný podpis uchádzača o štúdium, informoval prorektor Milan Trunkvalter.
Prešovská univerzite v Prešove
V minulom roku cez portál vysokých škôl zo všetkých univerzít najviac elektronických prihlášok podali uchádzači z Prešovskej univerzity. „Tento rok sa Prešovská univerzita zapojila do celoslovenského pilotného projektu Portálu vysokých škôl, ktorý sa rozhodol do elektronickej prihlášky implementovať platobnú bránu. To znamená, že uchádzač môže zaplatiť platbu online kartou, čím sa mu prihlasovanie na vysokú školu zjednodušilo. Údaje v elektronickej prihláške bude následne potrebné verifikovať podpisom na tlačenej verzii, hoci aj v neskoršom termíne, povedala Anna Polačková, hovorkyňa univerzity

[vysokeskoly.sme.sk 06/02/2018]
Autor: Jarmila Horáková
Link: https://vysokeskoly.sme.sk/c/20751621/papier-zatial-nad-elektronickou-prihlaskou-vyhrava.html