Prejsť na obsah
Verejnosť

Na Strojníckej fakulte STU v Bratislave sa 12. apríla uskutočnilo Fórum riaditeľov stredných škôl. Hlavným cieľom podujatia bolo vyvolať diskusiu o požiadavkách na technické vzdelávanie, ktoré je nevyhnutne potrebné pre prax absolventov stredných a vysokých škôl.
Na Fóre riaditeľov stredných škôl sa zúčastnili riaditelia zo stredných odborných škôl, gymnázií, a priemyselných škôl zo západoslovenského a stredoslovenského kraja. Prezentujúci boli: štátna tajomníčka MŠVVaŠ SR, Oľga Nachtmannová s prezentáciou: Predstava MŠVVaŠ SR pre výučbu prírodovedných a humanitných predmetov, Ľubomír Petrák predseda výboru NR SR VVMŠ s príspevkom: Výzva - príležitosť na zmenu, zástupca zamestnávateľov a priemyselných zväzov Vladimír Slezák, GR Siemens Slovensko s prezentáciou: Požiadavka priemyslu na technicky vzdelaných absolventov, Lucia Dítětová zo spoločnosti Trexima s príspevokom: Stav a vízie kvalifikácií absolventov stredných a vysokých škôl a dekan Strojníckej fakulty STU Ľubomír Šooš, ktorý odprezentoval: Štyri piliere pre kvalitne pripravených technikov pre prax.
V rámci prezentácií zaznela kritika súčasnej situácie v školstve a nevyhnutná potreba upraviť vzdelávanie na stredných a vysokých školách smerom k rozvoju vzdelávania technických a prírodovedných predmetov hlavne zvýšenie technického povedomia spoločnosti.
Z hľadiska zamestnávateľov v Slovenskej republike je alarmujúci nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily na trhu práce. Kľúčovými prioritami zamestnávateľov je rozvoj ľudských zdrojov, zjednotenie orientácie vedeckých a výskumných aktivít s podnikateľskými snahami, dostupnosť kapitálu pre všetky štádiá a úrovne vedy, výskumu a vývoja a v neposlednom rade vyvážená štátna podpora. Štruktúra zamestnancov v pomere priemysel, vláda a univerzity na Slovensku veľmi zaostáva v porovnaní s priemerom v EU a rozvinutých krajinách.
Zamestnávatelia navrhujú realizovať základné opatrenia na nápravu danej situácie: zásadnú reformu školstva s dôrazom na prispôsobenie sa potrebám trhu práce s ohľadom na regióny a potenciál, zmeniť systém financovania stredného a odborného školstva založený najmä na uplatniteľnosti absolventov vo vyštudovanom odbore, rozvinúť program podpory technického a prírodovedného vzdelávania na všetkých stupňoch škôl, podporiť vyšší počet hodín matematiky aj povinnú maturitu z matematiky, fyziky, rozšíriť vyučovanie praktických zručností a ostatných prírodných vied už od ZŠ, ponechať povinnú výučbu anglického jazyka a zaviesť povinný voliteľný cudzí jazyk, rozšíriť podporu na mladých výskumno-vývojových pracovníkov a podporiť podnikové štipendiá.
Následne po prednesení prezentácii sa rozprúdila živá a hlavne kritická diskusia s predstaviteľmi riaditeľov jednotlivých stredných škôl a zamestnávateľov smerom k predstaviteľom zastupujúcimi MŠVVaŠ a výkonnú moc. Zo strany predstaviteľov zamestnávateľov a riaditeľov stredných škôl zazneli konkrétne problémy a návrhy riešenia danej situácie. Zo strany zástupcu výboru NR SR VVMŠ zaznel návrh sformulovať dané výzvy na riešenia do formy petície.
Učitelia, riaditelia a zamestnávatelia sa zhodli , že úroveň vzdelanosti v oblasti technických a prírodovedných vied je na stredných a vysokých školách nedostatočná čo je v protiklade s obrovským dopytom po kvalifikovaných zamestnancoch v priemysle potvrdené aj štatistickými údajmi.
Bola definovaná jednoznačná požiadavka na zvýšenie dotácií hodín na vyučovanie matematiky , fyziky, prírodovedných a technických odborných predmetov.
Dekan fakulty na záver diskusie zhodnotil, že cieľom stretnutia bolo hlavne problémy pomenovať, definovať a diskutovať o možných riešeniach, čo sa splnilo a dúfa, že takéto diskusie budú pokračovať a viesť v budúcnosti ku konkrétnym riešeniam.

http://skolskyservis.teraz.sk/skolstvo/na-fore-riaditelov-strednych-skol-z/48777-clanok.html