Prejsť na obsah
Verejnosť

Slovenská technická univerzita (STU) aj tento rok finančne podporí výskumné projekty mladých vedcov.
V rámci grantovej schémy na podporu excelentných tímov mladých výskumníkov a programu na podporu mladých výskumníkov rozdelí celkovo 96 500 eur.

Grant zo schémy na podporu excelentných tímov mladých výskumníkov slúži na krytie nákladov spojených s riešením výskumných (vedeckých, technických alebo umeleckých) projektov excelentných tímov mladých výskumníkov STU. Projekty môžu nadväzovať na existujúce výskumné projekty a sústreďovať sa na ich čiastkové ciele, ktoré sa v predkladanom projekte rozvinú.

„Tým sa vytvorí priestor na rozvoj osobnosti, samostatnosti a kreativity mladých výskumných pracovníkov v oblasti ich pôsobnosti,“ povedal prorektor STU pre vedu, výskum a doktorandské štúdium Alojz Kopáčik.

V roku 2021 sa do programu zapojilo šesť fakúlt, ktoré spoločne vytvorili 15 tímov. Projekty posudzovali hodnotitelia nominovaní fakultami a dvaja externí hodnotitelia. Na základe posúdenia hodnotiteľov boli projekty zostavené do poradia podľa získaného počtu bodov. Finančnú podporu získalo prvých sedem projektov v celkovej sume 45 500 eur.

Program motivuje mladých zamestnancov univerzity zapojiť sa do získavania grantov na vlastnú výskumnú činnosť a je financovaný z vlastných zdrojov univerzity. 

„Umožňuje väčšiemu množstvu mladých výskumníkov získať skúsenosti a zručnosti, ako pripraviť kvalitný návrh žiadosti o grant, v priebehu riešenia projektu získať skúsenosti s napĺňaním aktivít projektu a na záver zručnosti, ako zúčtovať pridelené finančné prostriedky a napísať záverečnú správu,“ vysvetlil Kopáčik.

Viac si prečítate na:
https://www.startitup.sk/mladi-vedci-sa-dockaju-penazi-potrebnych-na-vyskum-stu-ich-podpori-sumou-96-500-eur/