Prejsť na obsah
Verejnosť

Rozhovor nám poskytol dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave prof. Ing. Ľubomír ŠOOŠ, PhD.
* Pán dekan, končí sa akademický rok - aký bol pre Strojnícku fakultu STU? Čo nové priniesol pre študentov?
V prvom rade priniesol novo akreditované študijné programy na bakalárskom stupni štúdia, ale i jeden úplne nový, veľmi žiadaný a populárny študijný program „Meranie a manažérstvo kvality v strojárstve“ v prvom bakalárskom stupni a „Výrobné systémy a manažérstvo kvality“ v druhom inžinierskom stupni štúdia. V týchto študijných programoch študenti získajú vedomosti z oblasti merania, metrológie, manažérstva kvality, manažmentu organizácií, ako aj informácie z oblasti výrobnej techniky, navrhovania výrobných systémov, informačných a riadiacich technológií a technickej diagnostiky.
* Aké bonusy ponúka fakulta študentom s nastávajúcom akademickom roku 2017/18?
Ako prvá fakulta na Slovensku sme pripravili v spolupráci s Volkswagen Slovakia pilotný projekt profesijného bakalára. Cieľom projektu je reálne pripraviť absolventa pre potreby praxe, nakoľko počas svojho 4-ročného štúdia strávi takmer polovicu času vo Volkswagene s možnosťou získania zamestnania po ukončení štúdia. Študentom ponúkame rôzne formy štipendií - či už motivačné, odborové a mimoriadne. Novinkou pre nasledujúci rok je, že uchádzačov s vynikajúcimi študijnými výsledkami poskytneme prospechové štipendium už od nástupu na štúdium. Radi by sme spomenuli, že až 98% našich absolventov si nájde prácu v obore, ktorý vyštudovali a ich priemerné platy pri nástupe dosahujú skoro 1200 eur.
Strojnícka fakulta STU v Bratislave ponúka študentom možnosť využívať vo voľnom čase podmienky pre bohaté športové vyžitie a možnosť pracovať na modernom prístrojovom vybavení, ako napríklad s 3D tlačiarňach, alebo sa môžu zapojiť do študentských projektov vývoja formule a zúčastňovať sa pretekov, kde súťažia tímy svetových univerzít. Podporujeme voľnočasové aktivity tak, aby bolo štúdium zábavou.
* Majú možnosť vaši študenti študovať určitú dobu aj v zahraničí?
Naši študenti môžu absolvovať časť štúdia v zahraničí na popredných európskych, ale i svetových univerzitách. V rámci programu Erasmus plus môžu študovať prakticky v celej Európe a ďalších 14 krajinách. Študentom to pomôže pri rozvoji ich jazykových schopností ,ale i pri získavaní nových znalostí a kontaktov pre ich ďalšiu profesijnú činnosť. Medzi študentmi je veľmi populárne aj štúdium v anglickom jazyku, na ktorom naši študenti študujú spoločne so študentmi zo Španielska, Indie, Turecka, Francúzska, či Egypta.
Študenti majú ešte stále možnosť podať si prihlášku v rámci 2. kola prijímacieho konania na Strojnícku fakultu STU do 15. augusta 2017.
Podrobné informácie o možnostiach štúdia nájdete na www.sjf.stuba.sk
-END-