Prejsť na obsah
Verejnosť

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo je nová inštitúcia, ktorá získala právomoc rozhodovať o otázkach kľúčových pre existenciu a fungovanie vysokých škôl na Slovensku. Vo štvrtok sa bude rozhodovať o jej predsedovi.
Ktoré školy budú mať licenciu na udeľovanie vysokoškolských titulov? Aké podmienky musí splniť univerzita pre otvorenie študijného programu? Vzniknú ďalšie súkromné vysoké školy? A zaniknú niektoré verejné vysoké školy, tak ako to v minulosti pripúšťali politici?
Už vo štvrtok sa dozvieme, aké zámery v nastavovaní kvality vysokých škôl na Slovensku majú uchádzači o najvyšší post v Slovenskej akreditačnej agentúre pre vysoké školstvo.
Traja uchádzači
Vo výberovom konaní na post predsedu Výkonnej rady agentúry budú súťažiť Robert Redhammer, Juraj Sinay a Marek Šmid. R. Redhammer je rektorom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, v tomto roku mu končí druhé funkčné obdobie. J. Sinay je bývalým prezidentom Zväzu automobilového priemyslu Slovenskej republiky a bývalým rektorom Technickej univerzity v Košiciach. M. Šmid je rektorom Trnavskej univerzity a predsedom Slovenskej rektorskej konferencie.
Ministerstvo školstva po skončení termínu na podávanie prihlášok evidovalo až piatich uchádzačov, podľa neoverených informácií TRENDU však napokon prihlášku stiahol bývalý minister školstva Ján Mikolaj a tiež odborník na informatiku a kybernetickú bezpečnosť Eduard Babulák, ktorý pôsobí ako profesor na univerzitách v zahraničí.
Súčasťou výberového konania je verejné vypočutie kandidátov, ktoré sa uskutoční vo štvrtok v Centre vedecko-technických informácií SR v Bratislave. Najlepšieho z uchádzačov určí päťčlenná výberová komisia zložená zo zástupcov ministerstva školstva, Študentskej rady vysokých škôl, Rady vysokých škôl, Slovenskej rektorskej konferencie a zamestnávateľských združení.
Kandidáti na post šéfa novej inštitúcie budú pred výberovou komisiou prezentovať projekt - svoje zámery ako viesť agentúru a jej činnosť. „Ide o výnimočnú príležitosť zásadne zlepšiť vysokoškolské prostredie na Slovensku, vrátiť dôveru vysokým školám. A myslím, že do istej miery ide aj o budúci charakter krajiny,“ povedal TRENDU R. Redhammer. Bližšie o svojom programe nechcel hovoriť.

Budúcnosť škôl
Pre J. Sinaya je dôležité nastaviť podmienky pre vysoké školy tak, aby ich študenti boli konkurencieschopní so študentmi z iných krajín vyspelého sveta. „Štandardy musia byť náročnosťou minimálne na európskej úrovni a musia byť kompatibilné so štandardmi, ktoré používajú susedné krajiny a krajiny, s ktorými máme silné ekonomické vzťahy,” hovorí J. Sinay. Do ich tvorby chce zapojiť široký okruh odborníkov nielen zo Slovenska a nielen z akademického prostredia.
Agentúra by podľa neho mala byť otvorená všetkým, ktorým záleží na kvalitnom vysokoškolskom vzdelávaní na Slovensku. Ambíciou J. Sinaya je tiež obmedziť byrokraciu pri vypracúvaní podkladov škôl, preferovať bude elektronickú komunikáciu a údaje dostupné z verejných databáz si bude agentúra pod jeho vedením zabezpečovať sama.
„Je predčasné hovoriť o tom, či nové pravidlá povedú k zániku niektorých vysokých škôl, ale v strednodobom horizonte určite dôjde k tomu, že dosiahneme prísne rozlíšenie vysokých škôl do skupín podľa kvality, pretože dnes sa pod pojem kvalitná univerzita schováva veľa vysokých škôl,“ dodal J. Sinay.
„Mojimi prioritami budú predovšetkým kvalita - vyvážená podpora všetkých študijných odborov podľa transparentných kritérií, dôvera - nezávislá akreditačná agentúra ako profesionálny partner vysokých škôl a internacionalizácia - nadväzovanie medzinárodných spoluprác,“ uviedol Marek Šmid.
Funkčné obdobie prvého predsedu SAA je šesť rokov, o jeho nástupcoch zákon nepíše. Agentúru financuje ministerstvo školstva, predsedovi náleží plat vo výške štvornásobku priemernej mesačnej mzdy v ekonomike. Ministerka M. Lubyová vymenuje predsedu výkonnej rady do 14 dní od zverejnenia výsledku výberového konania.

Nové pravidlá
SAA vznikla na základe zákona, ktorý na jeseň minulého roka presadila ministerka M. Lubyová (nominantka SNS). Zákon o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania ruší doterajšiu Akreditačnú komisiu ako poradný zbor vlády a zásadne mení pravidlá hodnotenia škôl a podmienky ich fungovania.
Doposiaľ komisia posudzovala každý z vyše šesťtisíc študijných programov od medicíny po strojné inžinierstvo, ktoré ponúkali vysoké školy a priznala alebo nepriznala škole možnosť vzdelávať a udeľovať vysokoškolský titul v tomto programe.
Po novom sa zodpovednosť presúva na vysoké školy. Samotné školy si budú musieť vytvoriť systém, ktorý zaručí, že škola bude svoju činnosť vykonávať kvalitne a produkovať kvalitné výstupy. Až tento takzvaný vnútorný systém zabezpečovania kvality a jeho dodržiavanie bude agentúra hodnotiť a kontrolovať.
Ak škola splní požiadavky agentúry, mala by podľa zámerov ministerstva školstva získať akúsi „inštitucionálnu akreditáciu“. Tá škole umožní ďalej fungovať bez toho, aby musela získať akreditáciu na každý jeden program. Kritériá alebo štandardy, ktoré by mal spĺňať vnútorný systém kontroly, má nastaviť agentúra, jej výkonný výbor a pracovné skupiny. Zákon však presne nešpecifikuje, kto ani ako bude túto latku nastavovať. Rovnako nie je známe, či a ako sa zmení financovanie vysokých škôl zo strany štátu po zmene systému hodnotenia ich kvality.
Pôvodná Akreditačná komisia ukončí svoju činnosť koncom tohto roka, Slovenská akreditačná agentúra prevezme všetky svoje úlohy od januára 2020. Viaceré povinnosti však má už v tomto roku, napríklad do konca októbra musí zverejniť návrh štandardov pre vysoké školy.

https://www.etrend.sk/ekonomika/kto-bude-nastavovat-kvalitu-univerzit-do-boja-idu-redhammer-sinay-aj-smid.html