Prejsť na obsah
Verejnosť

Profesor Aurel Stodola sa vo svojich prácach zameriaval na oblasť teórie automatickej regulácie strojov. Do dejín svetovej techniky sa zapísal ako konštruktér prvého tepelného čerpadla na svete a zakladateľ teórie parných turbín.
Pozývame vás do májovej vedeckej kaviarne, v ktorej si pripomenieme 160. výročie narodenia slovenského vedca svetového významu, génia energetiky, fyzika, technika a vynálezcu. V úvode prednášky nás Ing. Milan Petráš oboznámi so životným príbehom Aurela Stodolu. Priblíži nám jeho osobu nielen ako vedca, ale najmä ako človeka s pevnými zásadami a morálnymi princípmi, ktorý sa až do konca svojho života hrdo hlásil k Slovákom a slovenskému národu.
V ďalšej časti prednášky nám profesor František Urban priblíži konkrétne výsledky jeho odbornej práce a v akej podobe sa jeho dielo využíva doteraz v našom živote. Prednáška bude zameraná aj na uplatnenie parných a spaľovacích turbín v súčasnosti, o ktorých zavedenie sa Aurel Stodola zaslúžil.
V tejto súvislosti si povieme o výrobe elektriny a tepla, na ktorú sa kladú vysoké nároky. Spoločnosť požaduje, aby výroba elektriny a tepla bola bezpečná, spoľahlivá, ekologická a čo najlacnejšia. Tieto protichodné požiadavky možno splniť kombinovanou výrobou elektriny a tepla. V prednáške objasníme, čo je podstatou tejto kombinovanej výroby, ktorá je zameraná na dosahovanie úspor primárnej energie a na zvyšovanie bezpečnosti dodávky energie, a to v súlade s požiadavkami trvalo udržateľného rozvoja Európy.
Aurel Stodola - vedec s veľkým umom a srdcom
Vo štvrtok 30. 5. 2019 o 17.00 h privítame vo vedeckej kaviarni dvoch hostí, ktorí sú svojou celoživotnou vedeckovýskumnou prácou spojení s menom Aurela Stodolu.
Ing. Milan Petráš, historik vedy a techniky, múzejník a životopisec, sa už 40 rokov zaoberá životom a dielom Aurela Stodolu. Je autorom publikácie Najväčší z veľkých - Aurel Bohuslav Stodola, ktorá je doposiaľ jedinou svojho druhu a najrozsiahlejšou monografiou, podávajúcou komplexný obraz o slovenskom velikánovi vedy a techniky. Druhým hosťom bude prof. Ing. František Urban, CSc., z Ústavu energetických strojov a zariadení na Strojníckej fakulte STU a prodekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave. Ako vysokoškolský pedagóg ďalej rozvíja a šíri Stodolov prínos v oblasti strojárstva.
Vedecké kaviarne pod názvom Veda v CE NTRE pravidelne raz do mesiaca organizuje pre širokú verejnosť Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedeckotechnických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave. Ak sa chcete dozvedieť viac, v neformálnej a priateľskej atmosfére pri káve sa môžete do diskusie zapojiť aj vy. Vedecká kaviareň Veda v CENTRE sa koná v budove CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A na bratislavskej Patrónke. Vstup na podujatie je pre verejnosť voľný.