Prejsť na obsah
Verejnosť

Relácia: Euroskop

Simona Frantová, moderátorka: "Ako som už avizovala v ostatnej časti relácie Euroskop, dnešnou témou bude Materiálovotechnologická fakulta Slovenskej technickej univerzity. Ako jediná svojho druhu na Slovensku vychoval už 20-tisíc absolventov pre oblasť priemyselnej výroby. Rovnako je najúspešnejšou slovenskou fakultou v získavaní finančných prostriedkov z Európskej únie. No a ako byť v tejto oblasti taký úspešný, sa dozviete už o chvíľu. Vitajte. Materiálovotechnologickú fakultu bude dnes zastupovať pán Peter Pokorný, prodekan pre rozvoj a mojím druhým hosťom bude ako vždy pán Marián Kostolányi z Agentúry Ministerstva školstva pre štrukturálne fondy Európskej únie. Páni vitajte v našom štúdiu."
Peter Pokorný, prodekan pre rozvoj Materiálovotechnologickej fakulty STU: "Dobrý deň."
Marián Kostolányi, Agentúra MŠ pre štrukturálne fondy EÚ: "Dobrý deň."
Simona Frantová: "Takže Materiálovotechnologická fakulta je ako jediná svojho druhu na Slovensku a zároveň najúspešnejšia, čo sa týka čerpania eurofondov. Pán Kostolányi, koľko projektov teda fakulta realizovala?"
Marián Kostolányi: "Nechcem hovoriť za iné schémy alebo granty, ale v rámci operačného programu Výskum a vývoj financované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja Materiálovotechnologická fakulta Slovenskej technickej univerzity získala 14 projektov a tieto boli zazmluvnené zmluvou o nenávratnom finančnom príspevku v celkovej sume za viac ako 30 miliónov eur. Zahŕňali projekty zo všetkých výziev a zo všetkých opatrení, to znamená, sú tam centrá excelentnosti, je tam prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe, je tam budovanie infraštruktúry výskumu a vývoja, je tam samozrejme obnova a budovanie infraštruktúry vysokej školy s tým, že týmto sa aj zlepšili podmienky pre vzdelávanie študentov a samozrejme aj podmienky pre výskum a vývoj na Materiálovotechnologickej fakulte. Ako už som spomenul, zahrnuli sa všetky opatrenia a som rád teda, že Materiálovotechnologická fakulta bola nielen úspešným prijímateľom, ale má aj široký zámer vo všetkých projektoch, ktoré ASFEU formou výzvy realizovala."
Simona Frantová: "Už teraz je jasné, že dnes v Euroskope nebudeme mať čas sa venovať všetkým 14 projektom. Tak pán Kostolányi, ktoré by ste vy radi divákom priblížili?"
Marián Kostolányi: "Tak ASFEU v rámci príkladov dobrej praxe prezentuje zaujímavé, unikátne výsledky ako výsledok výskumno-vývojovej práce a medzi takéto Materiálovotechnologické fakulty STU patrí aj centrum excelentnosti 5-osového obrábania. Ale nepatrí mne, aby som o tomto centre excelentnosti a o ďalších výsledkoch Materiálovotechnologickej fakulty STU hovoril, tak poprosím, aby sa tejto činnosti ujal pán prodekan Pokorný Materiálovotechnologickej fakulty STU."
Simona Frantová: "Tak pán Pokorný, ktoré by považujete projekty za také najúspešnejšie pre vašu fakultu."
Peter Pokorný: "Čiže z tých najúspešnejších pre našu fakultu, ako už spomenul pán Kostolányi sú hlavne tie centrá excelentnosti. Spomeniem centrum excelentnosti 5-osového obrábania, ktoré disponuje technológiami pre výskum viacosového obrábania, pre výskum laserového obrábania, ultrazvukového. No potom je to centrum pre výskum a aplikáciu diagnostických metód v spracovaní kovových aj nekovových materiálov, ktoré tak isto disponuje unikátnymi prístrojmi, či už pre sledovanie materiálov, ktoré sa používajú ďalej na povlakovanie rôznych nástrojov alebo pre sledovanie a určovanie mechanických vlastností materiálov. Z tých projektov, ktoré možno spomenúť je ešte hybridný elektrický zdroj pre výskum a aplikácií technológií alebo obnoviteľných zdrojov energie, kde bol vyvinutý prototyp hybridného zdroja elektrického. No a posledný, ktorý spomeniem, je laboratórium na pružné výrobné systémy s robotizovanou obsluhou a to je určené pre oblasť bezvýkresovej výroby a v tomto laboratóriu sme schopní určitým spôsobom nasimulovať celý výrobný systém. Určiť prípadne nejaké jeho odchýlky, určiť kritické miesta, no a celé to môže viesť k určitej takej optimalizácii rozloženia tých buniek."
Simona Frantová: "Pán Kostolányi, tak koľko financií získala fakulta na tieto štyri projekty, o ktorých pán Pokorný rozprával?"
Marián Kostolányi: "Tak ako pán prodekan povedal, konkrétne na tieto štyri projekty ASFEU poskytlo nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja celkovo takmer päť miliónov eur. Na tie prvé dva centrá excelentnosti bolo takmer štyri milióny eur. A čo sa týka tých dvoch projektov z opatrenia prenosu poznatkov a technológie získané výskumom a vývojom bolo na každé takmer pol milióna eur. Samozrejme ešte raz by som chcel spomenúť, že celkovo implementovala alebo implementuje ešte 14 projektov, ktoré sú dopytovo orientované a za sumu viac ako 30 miliónov eur. Ale okrem toho, okrem ASFEU v rámci operačného programu Výskum a vývoj majú aj univerzitné vedecký park. To som len tak veľmi mimo, netýka sa to ASFEU, ale operačného programu Výskum a vývoj."
Simona Frantová: "Dnes ale aj v predchádzajúcich častiach sme spomenuli slovné spojenie centrum excelentnosti. Vy ste takéto projekty realizovali dva. A čím sú vlastne také excelentné, že s tak volajú."
Peter Pokorný: "Čím sú excelentné? Tak v prvom rade môžeme povedať, že exceletné sú prístrojmi, strojmi, zariadeniami, ktoré sa v týchto centrách excelentnosti nachádzajú, to je taká prvá rovina. Možno taká druhá rovina, keďže prístroje sú excelentné, aj ľudia, ktorí na nich robia by mali byť a sú excelentní. No a vlastne tým pádom dokážu realizovať určité excelentné výsledky, ktoré samozrejme z povahy tých centier aj vychádzajú. Excelentné - 5-osové obrábanie, máme tam technológie ako som spomenul, implementované takzvané multitechnologické a multienergetické. Ak hovorím o multitechnologické, v jednom zariadení je spojených viacero technológii. Uvedieme príklad na sústruženie spolu s frézovaním. Tie multienergetické, napríklad frézovanie spolu s ultrazvukovou energiou a potom teda je tam ešte aj laserové obrábanie. Ako už sám názov napovedá, robíme tak výskum v oblasti viacosového obrábania a samozrejme k tomu máme aj určité ďalšie prístrojové vybavenie, kde sme schopní robiť si vlastné nástroje, ktoré potom vyrábajú nástroje pre tvárnenie povedzme a je to celé podporené tým, že tieto nástroje môžeme optickým spôsobom kontrolovať, merať a tak isto máme prístroje, excelentné prístroje pre bezkontaktné meranie vyrobených súčiastok. Čo sa týka centra excelentnosti diagnostických metód pre kovové a nekovové materiály, tu máme vlastne prístroje, ktoré sú schopné určovať štruktúru fázovej premeny, máme prístroje pre transmisnú elektrónovú mikroskopiu, röntgenovú mikroskopiu, máme veľa prístrojov pre skúmanie tých technologických vlastností materiálov, ktoré sa vlastne potom alebo sú potrebné v praxi, keď niekto robí pre automobilový, letecký priemysel povedzme. No a vlastne sme schopní sledovať aj určité spojenie komponentov, ktoré sú dôležité alebo chemických prvkov - sú dôležité práve pre povlakovanie povedzme tých nástrojov, aby sme zvýšili ich oteruvzdornosť či životnosť týchto nástrojov."
Marián Kostolányi: "Ja by som ešte chcel."
Simona Frantová: "Nech sa páči."
Marián Kostolányi: "Ja by som ešte chcel tak trošku, nie doplniť k tomuto odbornému výkladu, to nie, ale ako bolo spomenuté, že sú tu unikátne excelentné prístroje a k tomu treba aj excelentných ľudí, tak my, nepatrí to do toto operačného programu, ale my v agentúre pod patronátom máme aj operačný program Vzdelávanie a dosť projektov a dosť finančných zdrojov bolo práve tým, že majú tam také množstvo tých výskumno-vývojových centier, boli dané aj v rámci toho nenávratného finančného príspevku z Európskeho sociálneho fondu poskytnuté finančné prostriedky na vzdelávanie tých ľudí, ktorí v tých centrách a v tých jednotlivých výskumno-vývojových pracoviskách pracujú. Proste nie je to izolované, je to spojené ako jeden veľký celok, kde tá podpora z tých europrojektov rôzneho typu sa tým školám a výskumným centrám poskytuje."
Simona Frantová: "Vrátim sa ale ešte k projektom. Pán Pokorný, pred malou chvíľou ste nám vymenovali štyri, ale z oblasti prenosu poznatkov do praxe ste realizovali ďalšie dva. Tak si priblížme ešte tieto."
Peter Pokorný: "Ako som už spomenul, alebo bolo to spomínaný, je tam ten projekt hybridný elektrický zdroj, ktorý je založený na tom, že boli vyvinuté a testované povedzme také prototypy zariadení. Prvým takým zariadením bol hydrogenerátor s patentovaným motorom, kde sme schopní vyrábať elektrickú energiu pomocou a čerpať tekutiny. Druhý pilier tohto projektu bola výroba bioplynu z biomasy. Tam vlastne vyrábame elektrickú energiu na báze palivových článkov, výroba bioetanolu, kde zase prebieha výroba elektrickej a tepelnej energie z biomasy. No a keď spomeniem ten druhý projekt - projekt laboratórium pružných výrobných systémov s robotickou obsluhou, tak tam je srdcom toho celého systému dopravníkový systém a viac-menej okolo tohto systému sú určité podsystémy. Jednak je tam systém skladovací, je tam systém výrobný, je tam systém montážny. No a vlastne celé je to podporené určitým nadriadeným riadiacim systémom, ktorý dokáže nejakým spôsobom inteligentne riadiť povedzme to skladové hospodárstvo, dokáže inteligentne riadiť tú výrobnú sféru. To znamená, sú tam zaradené CNC stroje pre frézovanie, pre sústruženie. A takou tou najdôležitejšou časťou tohto celého systému je práve pracovisko alebo ten podsystém robotizovanej montáže, kde je vlastne osadená aj kamera, ktorá dokáže sledovať správnosť tej montáže a správnosť chodu celého toho systému."
Simona Frantová: "Už z nášho rozhovoru je teda jasné, že vaša fakulta bola alebo teda je ako prijímateľ veľmi úspešná. Mňa ale zaujíma, či ste sa zapájali aj do nejakých projektov v pozícii partnera."
Peter Pokorný: "Ja by som veľmi rád trošku nadviazal na pána Kostolányiho a spomenul tie univerzitné vedecké parky, kde momentálne realizujeme výstavbu dvoch budov. Jedna pre materiálový výskum, druhý pre výskum v rámci automatizácie a informatizácie. Technologických procesov a vlastne práve aj v rámci riešenia nadväznosti tých partnerstiev, ktoré ste spomínali, sme boli teraz úspešní v získaní projektu Horizont 2020, kde z tých partnerov, ktorých máme, možno spomenúť Helmholtz inštitút Drážďany, potom Technická univerzita Drážďany, Fraunhoferov inštitút. A z tých domácich je možné spomenúť Matador..(?) napríklad."
Simona Frantová: "A plánujete realizovať aj nejaké ďalšie projekty v rámci nového operačného programu Výskum a inovácie?"
Peter Pokorný: "Áno, samozrejme plánujeme. Ešte v rámci toho operačného programu by som rád spomenul teda také možno dva. Ja trošičku, samozrejme tie názvy sú zložitejšie, takže trošku to preložím, realizujeme, sme v realizácii sa začali sme realizovať technickú infraštruktúru, čo sa týka metrológie alebo oblasť kontaktných a bezkontaktných metód merania, kde chceme ísť do výskumu prenosnosti súčiastok rôznymi metódami. Je tam plánovaný napríklad unikátny prístroj pre röntgenové meranie súčiastok. Čiže my budeme schopní vidieť aj do vnútra určitých súčiastok. Súradnicové meracie stroje, no a potom taký projekt, ktorý sa taktiež začína riešiť, takzvaný WeldCenter, budeme robiť výskum v oblasti zvárania, navárania materiálov a z oblasti rôznych zvarových spojov."
Marián Kostolányi: "Ja práve to nové programové obdobie - jednou z tém sú práve nanomateriály, nanotechnológie a všetky tieto oblasti vzhľadom k tomu, že máme tu práve automobilový priemysel, ktorý je vlajkovou loďou v podstate celého hospodárstva Slovenska a práve vzhľadom k tomu, aby nám tie tri automobilky tu zostali, tak sa snažíme výskum a vývoj pre tieto ich potreby aplikovať a realizovať na Slovensku. A preto aj jedna z tých dôležitých tém bude v budúcom programovom období v operačnom programe Výskum a inovácie zahrnutá a je jedna z najdôležitejších."
Simona Frantová: "To bola moja posledná otázka. Tak mi nezostáva nič iné len vám poďakovať za návštevu v našom štúdiu."
Peter Pokorný: "Ďakujeme. Dovidenia."
Marián Kostolányi: "Dovidenia."
Simona Frantová: "O Materiálovotechnologickej fakulte to bolo nadnes všetko. Budúci utorok sa porozprávame o projektoch Slovenského hydrometeorologického ústavu. Už teraz sa na vás teším. Dovidenia."