Prejsť na obsah
Verejnosť

Ako vyvinúť novú generáciu batérií, ktoré sú bezpečnejšie, lacnejšie a neobsahujú ťažké kovy? Ako navrhnúť vysokoteplotné supravodiče pomocou počítača? To sú témy výskumov, ktorými sa zaoberajú víťazky súťaže L’ORÉAL-UNESCO pre ženy vo vede 2018.
Zdroj - L'Oréal
Už po druhý raz vyhlásené výsledky súťaže L’ORÉAL-UNESCO pre ženy vo vede. Obe výherkyne obdržali výhru vo výške 5000 euro, ktorú môžu investovať do svojho výskumu alebo na osobné úče-ly. Účelom projektu je upozorniť na prácu slovenských vedkýň a upriamiť pozornosť médií na ich ta-lent a úspechy, aby v nich mohla mladá generácia vidieť vzory a motivovala ju k zvoleniu vedeckej kariéry.
Tohtoročné ceny boli udelené v kategórii do 35 rokov doc. RNDr. Andrei Strakovej Fedorkovej, PhD. z Katedry fyzikálnej chémie, Ústavu chemických vied, Prírodovedeckej fakulty, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a v kategórii do 45 rokov Dr. hab. Mariane Derzsi, PhD. z Ústavu Vý-skumu Progresívnych Technológií, Materiálovotechnologickej fakulty v Trnave Slovenskej Technickej Univerzity v Bratislave.
Slovenské laureátky L´Oréal-UNESCO Pre ženy vo vede 2018
doc. RNDr. Andrea Straková Fedorkovápracuje na Katedre fyzikálnej chémie, Ústavu chemických vied, Prírodovedeckej fakulty, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a cieľom jej práce je vývoj batérií lítium – síra, ktoré by sa mali využívať vo vysoko energeticky náročných aplikáciách ako sú napríklad elektromobily, roboty či stacionárne uskladnenie energie z obnoviteľných zdrojov.
„Tieto batérie neobsahujú žiadne ťažké kovy ako väčšina dnes používaných Li-iónových batérií, sú ove-ľa bezpečnejšie, lacnejšie a využívajú ľahko dostupné materiály. Existuje však niekoľko závažných problémov, ktoré stále bránia sériovej výrobe týchto batérií ako sú napríklad nízka cyklovateľnosť a objemové zmeny počas cyklovania. Cieľom projektu je riešenie týchto problémov použitím rôznych kompozitných materiálov na báze uhlíka a síry s rôznou 2D a 3D štruktúrou. Dôležitá je taktiež príprava a testovanie malých reálnych prototypov Li-S batérií, pričom výsledky tohto výskumu by mohli prispieť ku komercializácií tohto typu batérií“, dodáva k svojej práci Andrea Straková Fedorková.
Dr. hab. Mariana Derzsi, PhD.pôsobí v Ústave Výskumu Progresívnych Technológií, Materiálovotechnologickej fakulte v Trnave Slovenskej Technickej Univerzity v Bratislave. Cieľom jej projektu je nájsť nové materiály s výnimočnými magnetickými a elektrickými vlastnosťami na báze striebra a chlóru pomocou metód počítačom asistovaného materiálového designu na atómovej úrovni.
„Materiály na báze striebra Ag2+ majú veľký potenciál stať sa zdrojom novej rodiny intenzívne vyhľadávaných vysokoteplotných supravodičov a multifunkčných elektronických materiálov. Ich výskyt je však veľmi ojedinelý a experimentálne postupy ich vyhľadávania nesmierne náročné. Môj projekt sa preto zameriava na vyhľadávanie nových kandidátov in virtuo. Spojenie striebra Ag2+ s chlórom predstavuje možnosť významne rozšíriť túto vzácnu skupinu materiálov a počítačom asistovaný materiálový design predstavuje vysoko efektívny spôsob ich virtuálneho vyhľadávania, charakterizácii ich vlastností a predpovedi podmienok ich vzniku“, vysvetľuje Mariana Derzsi.
Do druhého ročníka sa zapojilo 34 slovenských vedkýň, do finále sa ich prebojovalo celkom 12. So svojimi projektami predstúpili vedkyne 11. apríla 2018 pred odbornú porotu. Tá bola zostavená zo zástupcov Slovenskej akadémie vied, Slovenskej komisie pre UNESCO a členom komisie bol tiež generálny riaditeľ spoločnosti L’Oréal Tomáš Hruška. Dve víťazky si na slávnostnom odovzdávaní cien 13. júna 2018 v Bratislave prevzali ocenenie v hodnote 5 000 Eur. Pre viac informácií o L’ORÉAL-UNESCO Pre ženy vo vede na Slovensku navštívte www.prezenyvovede.sk.
Pri príležitosti osláv 20. výročia For Women in Science v Paríži, vyhlásila Nadácia L’oréal v spolupráci s UNESCO záväzok Male Champion For Women in Science, vytvorený v duchu iniciatívy Organizácie spojených národov HeForShe, ktorého cieľom je urýchlenie zmien a zlepšenie prístupu k rovným príležitostiam pre ženy vo vede vytvorením koalície mužských spojencov.K dnešnému dňu sa viac ako 20 významných svetových vedcov pripojilo k „Male Champion For Women In Science“.
Každý dobrovoľník súhlasil s podporou spolupráce medzi mužmi a ženami vo vede. Ako? Záväzky majú rôzne podoby a to: poskytovať prístup ku grantom, zmeniť pohľad inštitúcií na nábor a hodnotenie výkonnosti, zlepšenie zastúpenia žien pri ich publikovaní, autorských právach a poskytovaní poradenstva. Konkrétne opatrenia ako tieto pomohli v boji proti genderovým stereoty-pom, podvedomým predsudkom a zlepšenie je badateľné pri štatistických údajoch.
Na Slovensku sa k danému záväzku pripojil predseda Slovenskej akadémie vied prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc. , ktorý je držiteľom Vedec roka 2006.
Všeobecne o projekte L'ORÉAL-UNESCO Pre ženy vo vede
Pôvodný program „L'ORÉAL-UNESCO Pre ženy“ vo vede bol založený v Paríži v roku 1998 za účelom podpory žien - vedkýň. Tento rok bol vyhlásený jeho 20. ročník. Program si celosvetovo kladie za cieľ oceňovať úspechy už etablovaných vedkýň a vplyv ich odbornej činnosti na súčasnú spoločnosť, rovnako ako poskytovať podporu mladým vedkyniam na samom počiatku kariéry. Viac informácií o projekte For Women In Science nájdete na fondationloreal.com/categories/for-women-in-science/lang/en.
Slovenská edícia celosvetového projektu Pre ženy vo vede (www.prezenyvovede.sk) sa koná pod záštitou organizácie UNESCO, odborným garantom v Slovenskej republike je Slovenská akadémia vied (SAV) a partnerom je Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA).
O spoločnosti L'Oréal
Spoločnosť L'Oréal je oddaná kráse už viac ako 100 rokov. V rámci jedinečného medzinárodného portfólia skupiny L'Oréal sa vzájomne dopĺňa 34 rôznorodých značiek, ktoré v roku 2017 zaznamenali obrat 26,06 miliardy eur a zamestnávajú po celom svete viac ako 82 600 ľudí. Popredná svetová kozmetická spoločnosť L'Oréal zastúpená vo všetkých distribučných sieťach: na spotrebiteľskom trhu, v obchodných domoch, lekárňach a drogériách, kaderníctvach, v cestovnom maloobchode aj značkových a internetových predajniach.

https://medialne.etrend.sk/vsetky-media-tlacove-spravy/druhy-rocnik-projektu-l-oreal-unesco-pre-zeny-vo-vede-pozna-svoje-vitazky.html