Prejsť na obsah
Verejnosť

Málokto však vie, že to bolo v Košiciach.
Zákonom č. 170 Zb. z. a n., prijatým Národným zhromaždením Československej republiky bola pred 80 rokmi 25. júna 1937 v Košiciach zriadená Vysoká škola technická Dr. M. R. Štefánika. V súčasnosti sídli v Bratislave pod názvom Slovenská technická univerzita (STU).
Na prvej vysokej technickej škole na území dnešného Slovenska v Banskej akadémii, založenej v roku 1762 v Banskej Štiavnici, sa technické predmety vyučovali progresívnym, univerzitným spôsobom. Práve na jej tradíciu sa snažila nadviazať aj Vysoká škola technická Dr. M. R. Štefánika, ktorá bola v prvej etape konštituovaná s tromi oddeleniami: inžinierskeho staviteľstva konštruktívneho a dopravného; inžinierskeho staviteľstva vodného a kultúrneho a oddelenia zememeračského inžinierstva.
Následkom Viedenskej arbitráže a pripojenia južných častí Slovenska, vrátane Košíc, k Maďarsku, bola škola evakuovaná najskôr do Prešova a odtiaľ, po dvoch týždňoch do Turčianskeho sv. Martina (dnešný Martin).
V Turčianskom sv. Martine sa začal prvý školský rok so 65 poslucháčmi na Vysokej škole technickej Dr. M. R. Štefánika 5. decembra 1938. O rok neskôr sa škola presťahovala do Bratislavy pod novým názvom – Slovenská vysoká škola technická (SVŠT), ktorý získala ešte vo februári 1939 v Martine.
Zákonom č. 188 Sl. z. zo dňa 25. júla 1939 získala škola nový právny podklad pre svoje kompletné budovanie. Jej tri oddelenia boli nahradené šiestimi odbormi (dobový názov fakúlt) s dvanástimi oddeleniami: Odbor inžinierskeho staviteľstva; Odbor špeciálnych náuk; Odbor lesníckeho a poľnohospodárskeho inžinierstva; Odbor strojného a elektrotechnického inžinierstva; Odbor chemickotechnologického inžinierstva a Odbor obchodného inžinierstva. Z uvedených odborov sa postupne otvorilo v priebehu rokov 1939-1941 prvých päť odborov s ôsmimi oddeleniami na čele s dekanmi. Prvým rektorom SVŠT bol Juraj Hronec.
Odbor lesníckeho a poľnohospodárskeho inžinierstva na SVŠT sa zrušil Uznesením Slovenskej národnej rady (SNR) z 25. apríla 1946. O dva a pol roka neskôr, 4. novembra 1948, položili na dnešnom bratislavskom Námestí slobody základný kameň pre novostavbu SVŠT, v budove ktorej sídli univerzita dodnes.
Od školského roku 1950/1951 mala SVŠT päť fakúlt: Fakultu inžinierskeho staviteľstva; Fakultu strojného a elektrotechnického inžinierstva; Chemickú fakultu; Fakultu špeciálnych náuk a Fakultu architektúry a pozemného staviteľstva. V priebehu ďalších rokov sa názvy fakúlt, ich počet, ako aj zameranie naďalej viackrát zmenili.
Zákonom SNR s účinnosťou od 1. apríla 1991 prijala SVŠT súčasný názov Slovenská technická univerzita (STU) v Bratislave. Jej rektorom je prof. Ing. Robert Redhammer, PhD. a univerzita má dnes 7 fakúlt: Stavebnú fakultu, Strojnícku fakultu, Fakultu elektrotechniky a informatiky, Fakultu chemickej a potravinárskej technológie, Fakultu architektúry, Materiálovotechnologickú fakultu so sídlom v Trnave a Fakultu informatiky a informačných technológií.
-END-