Prejsť na obsah
Verejnosť

Vytvoriť unikátnu webovú službu (nástroj) na zaznamenávanie a vyhodnocovanie správania sa používateľa v mobilných aplikáciách je cieľom projektu s názvom Analýza správania sa používateľa v mobilných aplikáciách [Mob-UX], ktorý riešia študenti Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (STU) v rámci predmetu Tímový projekt. Vedúci tímu je Ing. Eduard Kuric, PhD.
Služba má umožniť analytikovi pochopiť, ako používatelia používajú cieľovú aplikáciu v reálnych scenároch, kde sú jej slabé miesta (problémy použiteľnosti), ktoré funkcie fungujú a ktoré je potrebné prepracovať tak, aby sa dosiahla konverzia.
Medzi povinné technológie patria: Knockout.js, CakePHP, PostgreSQL, Apache Cassandra, ale predovšetkým sa tiež odporúča zamerať sa na vývoj Android aplikácií (Android Studio).
Študenti sa v rámci tohto projektu naučia, prípadne si rozšíria znalosti o technológie na vývoj Android aplikácií a moderných webových aplikácií. Získajú nové znalosti a skúsenosti – nový – iný pohľad na testovanie použiteľnosti aplikácií a vyhodnocovanie používateľského zážitku, zaujímavé metriky a štatistiky. Zistia, aké skvelé riešenia je možné vytvoriť so súčasnými webovými technológiami. „Nároky (vývojového tímu) na použiteľnosť (používateľský zážitok) a efektivitu práce analytika s nástrojom budú síce vysoké, no je zaručené, že znalosti, ktoré získate využijete v praxi a posunie sa váš level odborných znalostí z vývoja mobilných/webových aplikácií minimálne o jednu úroveň vyššie,“ uvádza tvorca projektu.
Jednou z možností testovania použiteľnosti mobilných aplikácií je sledovanie správania sa používateľa (jeho aktivít) v cieľovej aplikácii. Je možné realizovať to pomocou rozšírenia (angl. plugin) integrovateľného do cieľovej aplikácie, ktoré zaznamenáva interakcie používateľa s aplikáciou a odosiela ich na server. Ten agreguje prijaté udalosti a poskytuje rozhranie na analýzu údajov za účelom identifikácie potenciálnych problémov použiteľnosti.
Cieľom projektu je podporiť testovanie používateľského zážitku v mobilných (Android) aplikáciách vytvorením unikátnej webovej služby. Klient služby (analytik, výskumník) sa zaregistruje a integruje poskytované rozšírenie do svojej mobilnej aplikácie. Bežní používatelia budú – ich prirodzeným používaním aplikácie – generovať údaje, ktoré bude služba agregovať. Služba poskytne analytikovi rozhranie na analýzu zozbieraných údajov. Riešenie bude pozostávať z dvoch hlavných častí, a to klient (rozšírenie) a server.
„Na zaznamenávanie aktivít používateľa je potrebné vytvoriť univerzálne, ľahko integrovateľné rozšírenie do cieľovej mobilnej aplikácie. Rozšírenie bude suplovať oči používateľa – ´nahrávať obrazovky´ – zaznamenávať dotykové body, gestá, automatickú detekciu názvu obrazovky a udalostí. Rozšírenie nesmie negatívne ovplyvňovať pôvodný výkon cieľovej aplikácie. Zaznamenávané údaje budú odosielané na server, ktorý ich bude agregovať,“ uvádzajú realizátori projektu.
Server bude analytikovi poskytovať rozhranie na manažment nahrávok a rozhranie na analýzu zozbieraných údajov. Analytik bude môcť určiť, kedy, čo (ktoré obrazovky, aktivity) a od koho (demografické údaje) sa má nahrávať. Rozhranie na analýzu bude umožňovať prehrávanie nahrávok, prezeranie štatistík – teplotné mapy (kde používatelia klikajú a čo ignorujú), prechody – tok – aplikáciou (ako sa používatelia navigujú, ich segmentáciu) a filtrovanie na základe zadefinovaných scenárov a udalostí.
Služba má tiež poskytnúť aparát (metódu) na identifikáciu a blokovanie zaznamenávania citlivých údajov (napr. heslá, údaje, ktoré identifikujú používateľa). „Pôjde o unikátne riešenie na trhu s vysokým biznis potenciálom!,“ konštatovali realizátori projektu.
*********************************************
Fakulta informatiky a informačných technológií (FIIT) STU v Bratislave nadväzuje na skúsenosti, ktoré má s nápaditými IT projektmi. Študenti FIIT STU každý rok v rámci predmetu Tímový projekt simulujú prácu vývojárskych tímov a riešia témy, ktorým aktuálne čelia aj firmy pôsobiace v IT sektore. Tento rok riešia študentské tímy 27 projektov.
Práve IT sektor charakterizuje vysoká intenzita inovácií, ktoré komerčne zhodnocujú start-upy a pre študentov môžu byť tieto zručnosti veľkým prínosom.
„Tímové projekty sú jedným z najobľúbenejších predmetov u študentov. Je to dôsledok aj toho, aké témy študenti riešia. Zapojenie externého prostredia do projektov prináša ešte zaujímavejšie témy a tiež nové skúsenosti nielen pre študentov, ale aj pre ich vedúcich z radov učiteľov. Zároveň vzniká platforma na vytvorenie nových spoluprác s firmami, verejnými a mimovládnymi organizáciami a celkové posilnenie spolupráce univerzity s praxou,“ povedala profesorka Mária Bieliková, garantka predmetu Tímový projekt na FIIT STU v Bratislave.