Prejsť na obsah
Verejnosť

PRVENSTVO
Londýnsku akreditačnú komisiu zaujímala najmä aktuálnosť vzdelávania, objektivita skúšok, komunikácia so študentmi, spolupráca s firmami a vedecké výstupy.
Fakulta informatiky a informačných technológií STU je jedinou fakultou na Slovensku a v Česku, ktorá má akreditáciu britskej IET - The Institution of Engineering and Technology. Akreditačný proces trval približne rovnako dlho ako ten slovenský, viac ako rok fakulta zhromažďovala podklady a pripravovala ich do formy, ako si vyžadovali pravidlá britskej akreditácie. Akreditačný panel navštívil fakultu koncom septembra 2017 a 18. januára odoslal list s vyjadrením fakulta získala akreditáciu pre všetky bakalárske a inžinierske študijné programy, ktoré v súčasnosti poskytuje, na maximálnu možnú dĺžku, päť rokov.


Nároky na kvalitu
,,Medzinárodná akreditácia je pre nás darčekom k narodeninám. Sme jedinou fakultou na Slovensku zameranou výhradne na informatiku a informačné technológie a práve tento rok oslavujeme 15. narodeniny. Za ten čas výrazne vzrástol význam digitálnych zručností, IT priemysel na Slovensku sa významne rozvinul a má potenciál ďalej rásť a zamestnávať schopných absolventov. Potrebuje aj lídrov a špičkových IT expertov. Aj my chceme ísť dopredu. Záleží nám na tom, aby mladí ľudia neodchádzali za IT vzdelávaním do zahraničia. Akreditácia od najväčšej inžinierskej organizácie na svete potvrdzuje, že nároky na kvalitu výučby našich študentov sú porovnateľné s nárokmi na kvalitu na britských univerzitách, pričom britské vysoké školstvo patrí medzi najlepšie na svete," povedala Mária Bieliková, dekanka Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Bratislave. Na rozdiel od slovenskej Akreditačnej komisie, britskú Inštitúciu pre inžinierstvo a technológie (The Institution of Engineering and Technology, IET) zaujímala aktuálnosť vzdelávania - či reaguje na vývoj v IT, objektivita a transparentnosť skúšok, spôsob komunikácie so študentmi, spolupráca s firmami, vnútorné systémy na zabezpečovanie kvality výučby.


Písomné skúšky
Pokiaľ ide o transparentnosť skúšok, do úvahy neprichádza ústne skúšanie, hoci je na Slovensku stále rozšírené. Pre objektivitu by mali byť ústne skúšky aspoň nahrávané a záznamy archivované. Z hľadiska spolupráce s firmami sú nevyhnutnosťou prednášky odborníkov z priemyslu na škole. Zástupcovia IET pritom nechceli hovoriť len s predstaviteľmi fakulty, ale aj so študentmi a partnermi z praxe. Rovnako ako pre slovenskú akreditačnú komisiu boli pre britskú kľúčové vedecké výstupy, no nie ich objem, ale to, ako sa premietajú najnovšie poznatky do vzdelávacieho procesu a či k nim majú prístup aj študenti.

Študenti zapojení do výskumu
Akreditačný panel ocenil, že študenti sú na škole veľmi skoro, už v bakalárskom štúdiu, zapájaní do výskumu a sú spoluautormi na viac-menej všetkých vedeckých výstupoch. ,,Ocenili sme najmä silné zapojenie zástupcov priemyslu do študijných programov a obsahu výučby na fakulte a pokiaľ ide o odporúčania, fakulta by mala venovať pozornosť kľúčovým zamestnancom, ich odbornému rastu a tréningom," povedal Mark Zwolinski z IET. Na dôležitosť kvalitných učiteľov informatiky upozorňuje aj rektor STU Robert Redhammer: ,,Je paradoxom, že naši informatici získavajú významné medzinárodné ocenenia, o ich vzdelávanie je obrovský záujem aj zo strany zamestnávateľov, aj zo strany študentov, ale finančne oceniť učiteľov sa dlhodobo nedarí. Akoby to bolo zakliate. Je najvyšší čas, aby financovanie verejných vysokých škôl na Slovensku odzrkadľovalo reálne potreby trhu práce: aby reagovalo na potreby zamestnávateľov a aby zohľadňovalo platovú úroveň v jednotlivých segmentoch hospodárstva. Inak sa nebude dať udržať vzdelávacia kapacita v najžiadanejších vysokoškolských odboroch."

Pribudli nové študijné programy
Okrem silného vzťahu s priemyslom (prednášky, spoločné laboratóriá, záverečné práce študentov konzultované a riešené s firmami...) IET vyzdvihla tiež nadštandardnú komunikáciu so študentmi. Na fakulte vyvinuli systém Askalot, ktorý prevzal napríklad aj Harvard v rámci portálu online otvorených kurzov EDx. Pozitívne IET hodnotila aj to, že fakulta reaguje na meniacu sa kvalitu uchádzačov o štúdium a snaží sa znižovať úbytok neúspešných študentov bez zníženia kvality výučby. Fakulta totiž ponúka svoje bakalárske programy nielen ako troj-, ale aj štvorročné. Cieľom je práve umožniť štúdium informatiky aj študentom, ktorí vnímajú jej význam pre kariéru, no na strednej škole mali slabšiu prípravu z matematiky. Študijné programy fakulta stále aktualizuje - pred dvoma rokmi pribudol program zameraný na informačnú bezpečnosť, v tomto roku program zameraný na umelú inteligenciu. (RED, MSA)

Zaujímavosti z IET akreditácie
V jednotlivých čiastkových parametroch získala fakulta 80-KRÁT najvyššie možné hodnotenie a v štyroch prípadoch druhé najvyššie možné hodnotenie. Pričom všetky celkové hodnotenia jednotlivých kapitol sme mali ocenené najvyšším možným hodnotením.
Štyri kľúčové body, ktoré IET akreditačný panel ocenil:
vynikajúce prepojenie vzdelávania s priemyslom/praxou
včasné zapájanie študentov do výskumu a jeho vplyv na vzdelávanie
nadštandardná úroveň komunikácie so študentmi a spätná väzba
dynamika/flexibilita a neustály rozvoj fakulty
Z dôvodu akreditácie bolo potrebné vytvoriť a dodať viac ako 2 700 PODKLADOV dokumentujúcich situáciu v jednotlivých predmetoch a viac ako 600 dokumentov opisujúcich stav jednotlivých oblastí na fakulte.
Akreditačná komisia dala FIIT aj niekoľko odporúčaní štandardizovať nároky na spôsob výučby, teda aby všetci prednášajúci, aj odborníci, aj doktorandi, kládli dôraz nielen na odbornú stránku, ale aj na spôsob výučby, dohliadnuť na tvorbu kritérií pre skúšky, aby nestáli len na samotnom vyučujúcom, ale aj pokračovať v investícii a obnove IT laboratórií.

ČO JE IET - THE INSTITUTION OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY
Najväčšia profesijná (inžinierska) organizácia na svete so sídlom v Londýne. Založená v roku 1871. Má viac ako 167-tisíc členov v 150 krajinách. Poskytuje expertné rady britskému parlamentu, vláde a ďalším vrátane EÚ v oblasti výučby inžinierskych smerov. Má právo udeľovať profesijné tituly Chartered Engineer (,,autorizovaný inžinier" - prípad FIIT), Incorporated Engineer, Engineering Technician, ICT Technician v mene British Engineering Council.
Túto akreditáciu majú univerzity Oxford, Cambridge, Imperial College a ďalšie.