Prejsť na obsah
Verejnosť

Slovenská komora stavebných inžinierov zorganizovala pre odbornú verejnosť ďalší vzdelávací seminár, ktorého hlavnou témou bolo „Osvetlenie škôl a školských zariadení, aké sú možnosti a perspektívy pre 21. storočie“.

Prvá časť sa zaoberala „Požiadavkami na moderné osvetlenie škôl a školských zariadení„, v ktorej prof. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD. z FEI STU v Bratislave oboznámil účastníkov s aktuálnymi požiadavkami právnych predpisov a technických noriem na osvetlenie priestorov v školách a školských zariadeniach, ale i špecifickými požiadavkami vyplývajúcimi zo zrakových a mimozrakových potrieb užívateľov osvetlenia. Upozornil na rozdiely v rôznych druhoch školských zariadení, či sú to materské, základné, stredné, vysoké, umelecké školy, centrá voľného času. Poukázal na rozdiely medzi vnímaním osvetleného priestoru a zrakovej úlohy žiakov a pedagógov. V prednáške sa zaoberal aj požiadavkami na energetickú hospodárnosť osvetlenia.

Doc. Ing. Peter Janiga, PhD. z FEI STU v Bratislave vo svojej prednáške s názvom „Súčasný stav osvetlenia škôl – východiská pre prípravu modernizácie osvetlenia„, predstavil komplexné hodnotenie súčasného stavu osvetlenia škôl a školských zariadení na Slovensku, vychádzajúceho zo skúseností s auditovaním a pasportizovaním veľkého počtu výchovnovzdelávacích budov. Vo svojej prednáške zhodnotil technický stav, ktorý zahŕňa nielen typológiu svietidiel použitých na osvetlenie v rôznych časových etapách, nedostatky stavu osvetľovacích sústav, ale aj parametre osvetlenia, ktoré sa opierajú o výsledky množstva vykonaných meraní. Uviedol rôzne štatistické prehľady vrátane štruktúry svetelných zdrojov a svietidiel. Predstavil analýzu energetickej hospodárnosti osvetlenia súčasného stavu s potenciálnou úsporou energie a energetickej hospodárnosti modernizovaného osvetlenia. V záverečnej časti prednášky vysvetlil metodikou pasportizácie súčasného stavu osvetľovacích sústav a zberom údajov pre projekt modernizácie osvetlenia. Prof. Gašparovský zdôraznil, že: „je dôležité, aby sa osvetlenie riešilo komplexne v celej budove, nielen v triedach a učebniach, v rozsahu všetkých hľadísk. Nároky na osvetlenie sú veľmi rozmanité, pretože musia zohľadňovať: vek, druh činnosti, usporiadanie priestoru, čas prevádzky.“

Prečítajte si viac:
https://www.webnoviny.sk/aka-je-perspektiva-a-moznosti-osvetlenia-skolskych-zariadeni-pre-21-storocie/