Prejsť na obsah
Absolventi

PROREKTORKA PRE VZDELÁVANIE, MOBILITY A STAROSTLIVOSŤ O ŠTUDENTOV

doc. Ing. Monika Bakošová, PhD.
email: prorektor.stud@stuba.sk


PROREKTOR PRE VEDU, VÝSKUM A DOKTORANSKÉ ŠTÚDIUM

prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.
e-mail: alojz.kopacik@stuba.sk


ÚTVAR VZDELÁVANIA A STAROSTLIVOSTI O ŠTUDENTOV

Rektorát STU
Vazovova č. 5, 812 43  Bratislava 1
2. poschodie, vľavo

Mgr. Marianna Michelková
vedúca útvaru
tel.: 0917 669 312
email: marianna.michelkova@stuba.sk 
            education@stuba.sk
číslo dverí: B 316

Ing. Lívia Kelemenová
zástupkyňa vedúcej útvaru
tel.: 0918 669 169
email: livia.kelemenova@stuba.sk 
            education@stuba.sk
číslo dverí: B 317

 

 

Ing. Jana Kuzmová Kmeťová
tel.: 0917 669 642
email: jana.kuzmovakmetova@stuba.sk
            education@stuba.sk
číslo dverí: B 317

Mgr. Barbora Urbanová
tel.: 0917 669 316
email: barbora.urbanova@stuba.sk
            education@stuba.sk
číslo dverí: B 312

STU
PRODEKANI pre I. a II. stupeň štúdia
PRODEKANI pre III. stupeň štúdia
Stavebná fakulta
doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
tel.: 02/ 592 74 596
e-mail: peter.makys@stuba.sk
doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
tel.: 02/ 592 74 596
e-mail: peter.makys@stuba.sk 
Strojnícka fakulta
prof. Ing. František Urban, CSc.
tel.: 02/572 96 150
e-mail: frantisek.urban@stuba.sk
prof. Ing. Stanislav Ďuriš, PhD.
tel.:     02/572 961 93
e-mail: stanislav.duris@stuba.sk 
Fakulta elektrotechniky a informatiky

doc. Ing. Žaneta Eleschová, PhD.
tel.: 02/602 91 477
e-mail: zaneta.eleschova@stuba.sk
prodekanka pre bakalárske štúdium

doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD.
tel.: 02/602 91 604
e-mail: eva.miklovicova@stuba.sk
prodekanka pre inžinierske štúdium

doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD.
tel.:      02/602 91 604
e-mail: eva.miklovicova@stuba.sk
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
doc. Ing. Milena Reháková, PhD.
tel.: 02/59 325 221
e-mail: milena.rehakova@stuba.sk 
doc. Ing. Milena Reháková, PhD.
tel.: 02/59 325 221
e-mail: milena.rehakova@stuba.sk 
Fakulta architektúry
doc. Ing. arch. Danica Končeková, PhD.
tel.. 02/572 762 13
e-mail: danica.koncekova@stuba.sk
Ing. arch. Ján Legény, PhD.
tel.: 02/572 76 213,  0905 327 952
e-mail: jan.legeny@stuba.sk
Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave doc. Ing. Roman Čička, PhD.
tel: 0918 646 047, 0906 068 135
e-mail: roman.cicka@stuba.sk
doc. Ing. Roman Čička, PhD.
tel.: 0918 646 047, 0906 068 135
e-mail: roman.cicka@stuba.sk
Fakulta informatiky a informačných technológií

Ing. Lukáš Šoltés, PhD.
tel.: 
e-mail: lukas.soltes@stuba.sk
poverený pre štúdium a starostlivosť o študentov

Ing. Katarína Jelemenská, PhD.
tel.: 02/210 22 506
e-mail: katarina.jelemenska@stuba.sk
poverená pre štúdium, zahraničie a mobility

Ing. Lukáš Šoltés, PhD.
tel.: 
e-mail: lukas.soltes@stuba.sk
poverený pre štúdium a starostlivosť o študentov

Ing. Katarína Jelemenská, PhD.
tel.: 02/210 22 506
e-mail: katarina.jelemenska@stuba.sk
poverená pre štúdium, zahraničie a mobility

Ústav manažmentu  doc. Ing. Daniela Špirková, PhD.
tel.: 0918 669 110, 02/556 49 124
e-mail: daniela.spirkova@stuba.sk
doc. Ing. Daniela Špirková, PhD.
tel.: 0918 669 110, 02/556 49 124
e-mail: daniela.spirkova@stuba.sk