Prejsť na obsah
Absolventi

PROREKTOR PRE VZDELÁVANIE 

prof. Ing. Štefan Stanko, PhD. 
tel.: 0918 669 029
email: prorektor.stud@stuba.sk


ÚTVAR VZDELÁVANIA A STAROSTLIVOSTI O ŠTUDENTOV

Rektorát STU
Vazovova č. 5, 812 43  Bratislava 1
2. poschodie, vľavo

Mgr. Marianna Michelková
vedúca útvaru
tel.:     0917 669 312
email: marianna.michelkova@stuba.sk
číslo dverí: B 316

Janka Vojteková
zástupkyňa vedúcej útvaru
tel.: 0917 669 642
email: janka.vojtekova@stuba.sk 
číslo dverí: B 317

Ing. Lívia Kelemenová
tel.:    0918 669 169
email: livia.kelemenova@stuba.sk 
číslo dverí: B 317

Mgr. Barbora Urbanová
tel.:    0917 669 316
email: barbora.urbanova@stuba.sk
číslo dverí: B 312

PRODEKANI 

pre prvý a druhý stupeň štúdia

Stavebná fakulta STU
doc. Ing. Peter Kyrinovič, PhD.
poverený riadením oblasti vzdelávania
tel.:      02/592 74 390
e-mail: peter.kyrinovič@stuba.sk 
 

Strojnícka fakulta STU
prof. Ing. František Urban CSc.
tel.:      02/572 96 150
e-mail: frantisek.urban@stuba.sk
 

Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD.
tel.:      02/602 91 166
e-mail: mikulas.bittera@stuba.sk
prodekan pre bakalárske štúdium

doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD.
tel.:      02/602 91 604
e-mail: eva.miklovicova@stuba.sk
prodekanka pre inžinierske štúdium

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
doc. Ing. Milena Reháková, PhD.
tel.:      
e-mail: milena.rehakova@stuba.sk 


Fakulta architektúry STU
doc. Ing. arch. Danica Končeková, PhD.
tel..      02/572 762 13
e-mail: danica.koncekova@stuba.sk

Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave
doc. Ing. Roman Čička, PhD.
tel: 0918 646 047, 0906 068 135
e-mail: roman.cicka@stuba.sk


Fakulta informatiky a informačných technológií STU
Ing. Peter Pištek, PhD.
tel.:      02/210 22 516
e-mail: peter.pistek@stuba.sk 
prodekan pre bakalárske štúdium a propagáciu štúdia 

doc. Ing. Marián Šimko, PhD.
tel.:      02/210 22 303
e-mail: marian.simko@stuba.sk 
prodekan pre inžinierske štúdium a spoluprácu s absolventmi
 

Ústav manažmentu 
doc. Ing. Daniela Špirková, PhD.
tel.:       0918 669 110, kl. 9138, 02/556 49 124
e-mail:  daniela.spirkova@stuba.sk

  

PRODEKANI 
pre tretí stupeň štúdia

Stavebná fakulta STU
doc. Ing. Peter Kyrinovič, PhD.
poverený riadením oblasti vzdelávania
tel.:      02/592 74 390
e-mail: peter.kyrinovič@stuba.sk 
 

Strojnícka fakulta STU
prof. Ing. Stanislav Ďuriš, PhD.
tel.:     02/572 961 93
e-mail: stanislav.duris@stuba.sk 
 

Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD.
tel.:      02/602 91 604
e-mail: eva.miklovicova@stuba.sk
 

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
doc. Ing. Milena Reháková, PhD.
tel.:      
e-mail: milena.rehakova@stuba.sk 
 

Fakulta architektúry STU
Ing. arch. Ján Legény, PhD.
tel.:      02/572 76 213,  0905 327 952
e-mail: jan.legeny@stuba.sk
 

Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave
doc. Ing. Roman Čička, PhD.
tel: 0918 646 047, 0906 068 135
e-mail: roman.cicka@stuba.sk

Fakulta informatiky a informačných technológií STU
doc. Mgr. Daniela Chudá, PhD.
tel.:  02/210 22 318
e-mail: daniela.chuda@stuba.sk

 

Ústav manažmentu 
doc. Ing. Daniela Špirková, PhD.
tel.:       0918 669 110, kl. 9138, 02/556 49 124
e-mail:  daniela.spirkova@stuba.sk