Prejsť na obsah
Absolventi

Absolventi STU, ktorí skončili štúdium v roku 2005 a neskôr.

Verifikácia predstavuje potvrdenie informácií o štúdiu na STU alebo o vydanom  diplome v  slovenskom  alebo  v anglickom jazyku.

Pre vystavenie verifikácie je potrebné vyplniť elektronickú žiadosť.

Neoddeliteľnou prílohou každej žiadosti je súhlas s postúpením údajov inému príjemcovi. V prípade, ak sa jedná  o prenos do tretej krajiny, vyjadruje sa súhlas s cezhraničným postúpením údajov. Súhlas vyberte podľa krajiny určenia.

Súhlas pre krajiny EÚ a EHP (Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Chorvátsko, Írsko, Island, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko, Veľká Británia).

Súhlas pre tretie krajiny zaručujúce primeranú ochranu (Andorrské kniežatstvo, Argentína, Faerské ostrovy, Guernsey, Izrael, Jersey, Nový Zéland, Kanada, Ostrov Man, Švajčiarsko, Uruguajská východná republika, Spojené štáty americké (spoločnosti v režime Privacy shield) – špecifická forma prenosu)

Súhlas pre tretie krajiny nezaručujúce primeranú ochranu (ostatné krajiny okrem vyššie vymenovaných)

Žiadosť a príslušný súhlas je potrebné stiahnuť do svojho PC, vyplniť, podpísať a naskenované oba dokumenty poslať ako prílohu na email (barbora.urbanova@stuba.sk alebo education@stuba.sk) alebo poslať poštou na adresu:

Rektorát STU
Útvar vzdelávania a starostlivosti o študentov
Vazovova 5
812 43 Bratislava 1


Vyhotovenie verifikácie je bez poplatku. 

 

vzor verifikácie v anglickom jazyku: 

Užitočné rady: Verifikáciu štandardne posielame žiadateľovi alebo inému príjemcovi, ktorého žiadateľ uvedie v súhlase so sprístupnením osobných údajov, ako zabezpečenú prílohu emailu. Ak si aj napriek tomu želáte zaslať verifikáciu poštou, je potrebné uhradiť poštovné podľa aktuálnych cien zásielok Slovenskej pošty. Vybavenie žiadosti trvá cca 2 týždne, lehota vyhotovenia závisí od dostupnosti archívnych údajov, teda maximálne 30 dní.

Podmienky ochrany súkromia na STU sú zverejnené na webovom sídle STU na linke:
https://www.stuba.sk/sk/pracoviska/centrum-vypoctovej-techniky/podmienky-ochrany-sukromia-na-stu.html?page_id=12121