Prejsť na obsah
Výskum


Prehľad počtu pracovníkov v jednotlivých kategóriách, podieľajúcich sa na VVČ STU

Prehľad počtu pridelených grantov

Prehľad objemu pridelených grantov

Prehľad objemu finančných prostriedkov získaných fakultami STU

Prehľad objemu finančných prostriedkov získaných fakultami STU z agentúr a projektov

Prehľad publikačnej činnosti fakúlt STU s úhrnným počtom prepočítaným na tvorivých pracovníkov

Pôvodne publikované práce umelecké diela a iné aktivity

Citácie, umelecké kritiky a iné ohlasy na vedeckú (umeleckú) prácu

Prehľad udelených vedecko-pedagogických kvalifikácií v roku 2001 na jednotlivých fakultách

Prehľad objavov, vynálezov a udelených cien 2001 na jednotlivých fakultách

Prehľad realizácie výsledkov vedeckej, technickej a umeleckej činnosti a výskumu v praxi na jednotlivých fakultách

Prehľad členstva v odborných výborových komisiách, radách a vo vedeckých a umeleckých orgánoch na jednotlivých fakultáchPrehľad počtu pracovníkov v jednotlivých kategóriách, podieľajúcich sa na VVČ STU

ZAMESTNANCI

SvF SjF FEI FCHPT FA MTF STU
1. Profesori 41 19,5 32,8 27,1 10 23,7 154,1
2. Docenti 94,3 59,2 90,2 95,7 41,1 51,2 431,7
3. Odborní asistenti a vedeckí pracovníci (spolu) 194 107,6 152 115,1 72,7 147,1 788,5
4. Asistenti, lektori, inštruktori, iné 9 0 7,7 9,2 4 5 34,9
5. Zamestnanci § 2001 54 30,8 62,9 121,1 18,2 15,7 302,7
6. Tvoriví pracovníci spolu 366,4 206,5 333,5 324,8 138,0 241,6 1611
7. Doktorandi 56,7 37,4 69,0 70,9 34,1 47,5 315,6


Prehľad počtu pridelených grantov
a) úhrnný počet
b) úhrnný počet prepočítaný na tvorivého pracovníka

  SvF SjF FEI FCHPT FA MTF STU

VEGA

a) 66 29 46 63 11 18 233
b) 0,180 0,140 0,137 0,193 0,079 0,074 0,144

KEGA

a) 2   4 2 1 4 13
b) 0,005   0,011 0,006 0,007 0,016 0,008

Medzinárodné
vzdelávacie projekty

a) 1 8 11 2 6 21 49
b) 0,002 0,038 0,032 0,006 0,043 0,086 0,030

Medzinárodné
výskumné projekty

a) 6 10 38 12 3 6 75
b) 0,016 0,048 0,113 0,036 0,021 0,024 0,046

Štátne objednávky

a) 2           2
b) 0,005           0,001

Hospodárske zmluvy

a) 356 91 403 236 50 111 1247
b) 0,971 0,440 1,208 0,726 0,362 0,459 0,774

Projektové štúdie

a) 2         30 32
b) 0,005         0,124 0,019

Celkove

a) 435 138 502 315 71 190 1651
b) 1,187 0,668 1,505 0,969 0,514 0,786 1,024Prehľad objemu pridelených grantov
a) úhrnný objem v tis. Sk
b) úhrnný objem v tis. Sk prepočítaný na tvorivého pracovníka

  SvF SjF FEI FCHPT FA MTF STU

VEGA

a) 5 575 2 563 7 123 7 047 1 025 1 204 24 537
b) 15,21 12,41 21,35 21,69 7,42 4,98 15,23

KEGA

a) 43 - 274 125 30 155 627
b) 0,11 - 0,82 0,38 0,21 0,64 0,38

Medzinárodné
vzdelávacie projekty

a) 8 941 3 455 5 418 393 1 707 1 038 20 952
b) 24,4 16,73 16,24 7,37 12,36 4,3 13,00

Medzinárodné
výskumné projekty

a) 8 012 3 031 11 518 4 272 413 255 27 501
b) 21,86 14,36 34,53 13,15 3,0 1,05 17,07

Štátne objednávky

a) 310 - - - - - 310
b) 0,84 - - - - - 1,192

Hospodárske zmluvy

a) 38 200 12 037 19 474 16 899 3 978 10 361 100 949
b) 104,25 58,29 58,39 52,02 28,82 42,88 62,66

Projektové štúdie

a) 8 - - - - 867 875
b) 0,02 - - - - 3,58 0,54

Celkove

a) 61 089 21 086 43 807 28 736 7 153 13 880 175 751
b) 166,7 102,11 131,3 94,63 51,83 57,45 109,09


Prehľad objemu finančných prostriedkov získaných fakultami STU
a) úhrnný objem v tis, Sk
b) úhrnný objem v tis. Sk prepočítaný na tvorivého pracovníkaPrehľad objemu finančných prostriedkov získaných fakultami STU v tis. Sk prepočítaných na tvorivého pracovníka

VEGA    Vedecká grantová agentúra
KEGA    Kultúrna a edukačná gratová agentúra
MVzP    medzinárodných vzdelávacích projektov
MVsP    medzinárodných výskumných projektov
ŠO    štátnych objednávok
HZ    hospodárskych zmlúv
PŠ    projektových štúdií
Prehľad publikačnej činnosti fakúlt STU s úhrnným počtom prepočítaným na tvorivých pracovníkov


Pôvodne publikované práce umelecké diela a iné aktivity
a) úhrnný počet

  SvF SjF FEI FCHPT FA MTF STU
1) Knižné publikácie 154 64 49 43 142 21 473

a) Vedecké a umelecké monografie:

11 11 1 8 4 3 38

a1) v zahraničných vydavateľstvách

4 1 1 4     10

a2) v domácich vydavateľstvách

7 10   4 4 3 28

b) Odborné knižné publikácie

14 2 3 3 8 2 32

b1) v zahraničných vydavateľstvách

      1   1 2

b2) v domácich vydavateľstvách

14 2 3 2 8 1 30
c) Kapitoly vo vedeckých a umeleckých monografiách 14 1   7 11 1 34
c1) v zahraničných vydavateľstvách 3 1   7 3   14
c2) v domácich vydavateľstvách 11       8 1 20
d) Kapitoly v odborných knižných publikáciách 40 2 9 1 10   62
d1) v zahraničných vydavateľstvách 8   3 1 2   14
d2) v domácich vydavateľstvách 32 2 6   8   48
e) Vysokoškolské učebnice knižné 2 1 2 3 1 3 12
e1) v zahraničných vydavateľstvách       1   1 2
e2) v domácich vydavateľstvách 2 1 2 2 1 2 10
f) Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach 2           2
f1) v zahraničných vydavateľstvách              
f2) v domácich 2           2
g) Učebné texty (skriptá - prednášky, cvičenia) 44 23 26 9 15 11 128
h) Kapitoly v učebných textoch 26   6 9 32   73
i) Stredoškolské učebnice 1   2     1 4
j) Iné   7   3 27   37
2) Vedecké a umelecké práce publikované v recenzovaných vedeckých a umeleckých časopisoch

97

29

208

335

36

90

795

a) Karentované (Current Contents) časopisy zahraničné 27 8 67 202   3 307
b) Karentované (Current Contents) časopisy domáce 4 1 6 20   2 33
c) Nekarentované časopisy zahraničné 10 8 28 46 2 10 104
d) Nekarentované časopisy domáce 56 12 107 67 34 75 351
3) Odborné práce publikované v recenzovaných odborných časopisoch

249

85

56

8

117

33

548

a) v zahraničných 21 25 4 1 11 2 64
b) v domácich 175 59 49 4 84 31 402
c) recenzie v odborných časopisoch 35 1 3 2 7   48
d) preklady publikácií min. 2 AH 18     1 15   34
4) Odborné práce publikované v odborných časopisoch

166

 

19

30

164

2

381

a) v zahraničných 10   1 6 1   18
b) v domácich 134   18 24 154 2 332
c) recenzie v odborných časopisoch 22       9   31
5) Vedecké práce publikované v zborníkoch z konferencii

989

382

347

785

156

473

3132

a) v medzinárodných recenzovaných zborníkoch 518 329 205 178 25 327 1582
b) v ostatných zborníkoch 85 23 15 288 25 22 458
c) v domácich recenzovaných zborníkoch 295 10 99 186 25 94 709
d) v ostatných zborníkoch 91 20 28 133 81 30 383
6) Umelecké práce publikované v zborníkoch a katalógoch

2

     

35

 

37

a) v zahraničných 1       8   9
b) v domácich 1       27   28
7) Umelecké a architektonické štúdie a projekty 5       424   429
a) v zahraničí         8   8
b) doma 5       416   421
8) Ocenené súťaže (architektonické, umelecké)         8   8
a) v zahraničí         3   3
b) doma         1   1
c) celoštátne         4   4
d) regionálne              
9) Výstavy, festivaly, koncerty a pod. 11       94   105
Zavedenie diela do národných zbierok         1   1
a) v zahraničí 1       24   25
b) doma 3       12   15
c) celoštátne 7       48   55
d) regionálne         9   9
10) Prezentácia na vedeckých a umeleckých sympóziách, kongresoch a pod.

1127

370

84

898

160

8

2647

a) medzinárodné

a1) vyžiadané prednášky

52 6 5 33 31   127
a2) prijaté prednášky 524 330 58 267 32   1211
b) domáce

b1) prijaté prednášky

421 26 17 254 42   760
b2) vyžiadané prednášky 56 4 1 12 36   109
c) postre 74 4 3 332 19   432


Pôvodne publikované práce umelecké diela a iné aktivity
b) úhrnný počet prepočítaný na tvorivého pracovníka

  SvF SjF FEI FCHPT FA MTF STU
1) Knižné publikácie 0,420 0,309 0,146 0,132 1,028 0,086 0,2936
a) Vedecké a umelecké monografie: 0,030 0,053 0,003 0,024 0,028 0,012 0,0235
a1) v zahraničných vydavateľstvách 0,010 0,004 0,002 0,012     0,0062
a2) v domácich vydavateľstvách 0,191 0,048   0,012 0,028 0,012 0,0173
b) Odborné knižné publikácie 0,038 0,009 0,008 0,009 0,057 0,008 0,0198
b1) v zahraničných vydavateľstvách       0,003   0,004 0,0021
b2) v domácich vydavateľstvách 0,038 0,009 0,008 0,006 0,057 0,004 0,0186
c) Kapitoly vo vedeckých a umeleckých monografiách 0,038 0,004   0,021 0,079 0,004 0,0211
c1) v zahraničných vydavateľstvách 0,008 0,004   0,021 0,021   0,0086
c2) v domácich vydavateľstvách 0,030       0,057 0,004 0,0124
d) Kapitoly v odborných knižných publikáciách 0,109 0,009 0,026 0,003 0,072   0,0384
d1) v zahraničných vydavateľstvách 0,021   0,008 0,003 0,014   0,0086
d2) v domácich vydavateľstvách 0,087 0,009 0,017   0,057   0,0297
e) Vysokoškolské učebnice knižné 0,005 0,004 0,005 0,009 0,007 0,012 0,0074
e1) v zahraničných vydavateľstvách       0,003   0,004 0,0012
e2) v domácich vydavateľstvách 0,005 0,004 0,005 0,006 0,007 0,008 0,0062
f) Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach 0,005           0,0012
f1) v zahraničných vydavateľstvách              
f2) v domácich 0,005           0,0012
g) Učebné texty (skriptá – prednášky, cvičenia) 0,120 0,111 0,077 0,027 0,108 0,045 0,0794
h) Kapitoly v učebných textoch 0,070   0,017 0,027 0,231   0,0453
i) Stredoškolské učebnice 0,002   0,005     0,004 0,0024
j) Iné   0,033   0,009 0,195   0,0229
2) Vedecké a umelecké práce publikované v recenzovaných vedeckých a umeleckých časopisoch 0,264 0,140 0,623 1,031 0,260 0,372 0,4935
a) Karentované (Current Contents) časopisy zahraničné 0,073 0,038 0,200 0,621   0,012 0,1905
b) Karentované (Current Contents) časopisy domáce 0,010 0,004 0,017 0,061   0,008 0,0204
c) Nekarentované časopisy zahraničné 0,027 0,038 0,083 0,141 0,014 0,041 0,0645
d) Nekarentované časopisy domáce 0,152 0,058 0,320 0,206 0,246 0,310 0,2179
3) Odborné práce publikované v recenzovaných odborných časopisoch 0,679 0,411 0,167 0,024 0,847 0,136 0,3402
a) v zahraničných 0,057 0,121 0,011 0,003 0,079 0,008 0,0397
b) v domácich 0,477 0,285 0,146 0,012 0,608 0,128 0,2495
c) recenzie v odborných časopisoch 0,668 0,004 0,008 0,006 0,050   0,0297
d) preklady publikácií min. 2 AH 0,049     0,003 0,108   0,0211
4) Odborné práce publikované v odborných časopisoch 0,453   0,056 0,092 1,188 0,008 0,2365
a) v zahraničných 0,027   0,002 0,018 0,007   0,0111
b) v domácich 0,365   0,053 0,073 1,115 0,008 0,2061
c) recenzie v odborných časopisoch 0,060       0,065   0,0192
Vedecké práce publikované v zborníkoch z konferencii 2,699 1,849 1,040 2,416 1,130 1,957 1,9443
a) v medzinárodných recenzovaných zborníkoch 1,413 1,593 0,614 0,548 0,181 1,353 0,9821
b) v ostatných zborníkoch 0,231 0,111 0,044 0,886 0,181 0,091 0,2843
c) v domácich recenzovaných zborníkoch 0,805 0,048 0,296 0,572 0,181 0,389 0,4401
d) v ostatných zborníkoch 0,248 0,096 0,083 0,409 0,586 0,124 0,2377
Umelecké práce publikované v zborníkoch a katalógoch 0,005       0,253   0,0229
a) v zahraničných 0,002       0,057   0,0055
b) v domácich 0,002       0,195   0,0173
7) Umelecké a architektonické štúdie a projekty 0,013       3,072   0,2663
a) v zahraničí         0,057   0,0049
b) doma 0,013       3,014   0,2613
8) Ocenené súťaže (architektonické, umelecké)         0,057   0,0049
a) v zahraničí         0,021   0,0018
b) doma         0,007   0,0006
c) celoštátne         0,028   0,0024
d) regionálne              
9) Výstavy, festivaly, koncerty a pod. 0,030       0,681   0,0651
Zavedenie diela do národných zbierok         0,007   0,0006
a) v zahraničí 0,002       0,173   0,0155
b) doma 0,008       0,086   0,0093
c) celoštátne 0,019       0,347   0,0341
d) regionálne         0,065   0,0055
10) Prezentácia na vedeckých a umeleckých sympóziách, kongresoch a pod. 3,075 1,791 0,251 2,764 1,159 0,033 1,6432
a) medzinárodné

a1) vyžiadané prednášky

0,141 0,029 0,014 0,101 0,224   0,0788
a2) prijaté prednášky 1,430 1,598 0,173 0,822 0,231   0,7518
b) domáce

b1) prijaté prednášky

1,149 0,125 0,050 0,782 0,304   0,4718
b2) vyžiadané prednášky 0,152 0,019 0,002 0,036 0,260   0,0676
c) postre 0,201 0,019 0,008 1,022 0,137   0,2681


Citácie, umelecké kritiky a iné ohlasy na vedeckú (umeleckú) prácu

a) úhrnný počet
b) úhrnný počet prepočítaný na tvorivého pracovníka

  SvF SjF FEI FCHPT FA MTF STU

Citácie podľaSCIa multidisciplinárne ISI:
SSCI, AHCI, CMCI

zahraničné

a)   14         14
b)   0,0677         0,0086
domáce a)              
b)              
celkom a) 167 14 220 992,76   6 1399,76
b) 0,4557 0,0677 0,6596 3,0565   0,0248 0,8602
Citácie a ohlasy iné než ISI, SSCI, AHCI, CMCI: v zahraničí a) 357 55 90 71 36 97 706
b) 0,9743 0,2663 0,2698 0,2185 0,2608 0,4014 0,4382
doma a) 564 125 150 67,9 150 432 1488,9
b) 1,5393 0,6053 0,4497 0,2090 1,0869 1,7880 0,9243
Umelecké. kritiky a ohlasy:
v zahraničí
a)         8   8
b)         0,0579   0,0049
doma a) 12       95   107
b) 0,0327       0,6884   0,0664
Recenzie v publikáciách:
zahraničných
a) 35           35
b) 0,0955           0,0217
domácich a) 2       7   9
b) 0,0054       0,0507   0,0055


Prehľad udelených vedecko-pedagogických kvalifikácií v roku 2001 na jednotlivých fakultách

a) úhrnný počet
b) úhrnný počet prepočítaný na tvorivého pracovníka

Vedecká hodnosť: SvF SjF FEI FCHPT FA MTF STU
CSc., PhD. a) 14 8 13 37 13 6 91
b) 0,0382 0,0387 0,0389 0,1139 0,0942 0,0248 0,0564
Habilitácie a) 5 4 6+1 6 4 3 29
b) 0,0136 0,0193 0,0209 0,0184 0,0289 0,0124 0,0180
DrSc. a)       2     2
b)       0,0061     0,0012
Inaugurácie a) 1   3+1 2 3   10
b) 0,0027   0,0119 0,0061 0,0217   0,0062


Prehľad objavov, vynálezov a udelených cien 2001 na jednotlivých fakultách

a) úhrnný počet
b) úhrnný počet prepočítaný na tvorivého pracovníka

 

SvF

SjF

FEI

FCHPT

FA

MTF

STU

Vynálezy

a)

 

1

       

1

b)

 

0,0048

       

0,0006

Objavy

a)

             

b)

             
Priznané patenty v zahraničí

a)

     

1

   

1

b)

     

0,0030

   

0,0006

Priznané patenty doma

a)

1

1

 

8

 

2

12

b)

0,0027

0,0048

 

0,0246

 

0,0082

0,0074

Ceny a uznania priznané

na medzinárodnej úrovni

a)

1

 

1

     

2

b)

0,0027

 

0,0029

     

0,0012

Ceny a uznania priznané

na republikovej úrovni

a)

4

 

3

1

8

 

16

b)

0,0109

 

0,0089

0,0030

0,0579

 

0,0099


Prehľad realizácie výsledkov vedeckej, technickej a umeleckej činnosti a výskumu v praxi na jednotlivých fakultách

a) úhrnný počet
b) úhrnný počet prepočítaný na tvorivého pracovníka
c) celkový prínos v tis. Sk

 

SvF

SjF

FEI

FCHPT

FA

MTF

STU

Realizované metodiky

a)

 

6

377

13

 

62

458

b)

 

0,0290

1,1304

0,0400

 

0,2567

0,2843

c)

 

118

14555

1986

 

5689

22348

Realizované technológie
a projekty

a)

4

43

12

7

 

49

115

b)

0,0109

0,2082

0,0359

0,0215

 

0,2028

0,0713

c)

330

8123

2582

1338

 

4671

17044

Realizované autorské osvedčenia

a)

             

b)

             

c)

             
Predaj licencií, autorských práv

a)

             

b)

             

c)

             
Predaj know-how

a)

21

3

       

24

b)

0,0573

0,0145

       

0,0148

c)

 

2013

       

2013

Realizácia architektonického
a umeleckého diela

a)

             

b)

             

c)

             
Legislatívna a normotvorná
činnosť

a)

   

6

     

6

b)

   

0,0179

     

0,0037

c)

   

1820

     

1820

Celkový prínos

c)

330

10254

18957

3324

 

10360

43255


Prehľad členstva v odborných výborových komisiách, radách a vo vedeckých
a umeleckých orgánoch na jednotlivých fakultách

 

SvF

SjF

FEI

FCHPT

FA

MTF

STU

a) úhrnný počet

393

236

185

223

124

90

1251

b) prepočet na tvorivého pracovníka

1,0725

1,1428

0,5547

0,6865

0,8985

0,3725

0,7766