Prejsť na obsah
Výskum
Vedeckovýskumná činnosť na STU v roku 2000

Prehľad počtu výskumných úloh riešených na fakultách STU
(v členení podľa jednotlivých typoch grantov resp. projektov)

Ročné vedeckovýskumné kapacity učiteľov

Ročné vedeckovýskumné kapacity výskumných pracovníkov

Podiel pracovníkov STU na vedeckovýskumnej kapacite

Ročné vedeckovýskumné kapacity doktorandov

Celkový prehľad kapacít všetkých pracovníkov podieľajúcich sa na riešení výskumných úloh

Celkový objem finančných prostriedkov získaný pre jednotlivé typy projektov a grantov na jednotlivých fakultách STU

Podiel finančných prostriedkov na projektoch

Použité skratky pre jednotlivé úlohy a projekty:
VEGA Vedecká grantová agentúra
KEGA Kultúrna a edukačná grantová agentúra
GP SAV grantové projekty riešené v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied
VTP vedecko-technické projekty
IPVTP integrované vedecko-technické projekty
MVTP medzinárodné vedecko-technické projekty
ÚP účelové prostriedky

Prehľad počtu jednotlivých typov výskumných úloh riešených na fakultách STU v roku 2000

  FA SvF FEI SjF CHTF MTF STU
VEGA 13 60 45 28 57 16 219
VTP, IPVTP - 1 9 2 - - 12
MVTP - 6 22 3 13 2 46
KEGA 3 3 2 2 3 3 16
INŠT.PR. 34 10 - 33 15 46 138
SPOLU 50 80 78 68 88 67 431

 

Vedeckovýskumná kapacita učiteľov (v hodinách) za rok 2000 na jednotlivých typoch výskumných úloh a grantov riešených na fakultách

  FA SvF FEI SjF CHTF MTF STU
VEGA 48 300 261 650 215 550 71 740 213 500 69 720 880 460
z toho:GP SAV - 7 000 1 900 3 700 3 900 4 000 20 500
VTP, IPVTP - 900 26 850 21 300 - 3 200 52 250
MVTP - 6 700 * 14 800 10 500 10 000 42 000
KEGA 8 000 4 325 5 500 12 400 * 6 950 37 175
INŠT.PR. 53 640 63 200 - 125 060 50 600 58 464 350 964
SPOLU 109 940 335 875 221 050 224 000 274 600 145 134 1310 599
*vedeckovýskumná kapacita nesledovaná

 

Vedeckovýskumná kapacita pracovníkov § 01 (v hodinách) za rok 2000 na jednotlivých typoch výskumných úloh a grantov riešených na fakultách STU

  FA SvF FEI SjF CHTF MTF STU
VEGA 8 600 55 600 113 750 82 500 208 800 7 200 476 450
z toho:GP SAV - 500 1 000 - 1 400 - 2 900
VTP, IPVTP - - 15 700 5 150 - - 20 850
MVTP - 1 100 * 3 500 10 800 - 15 400
KEGA 1 600 200 1 400 - * 2 000 5 200
INŠT.PR. 4 900 - - - 15 600 20 840 41 340
SPOLU 15 100 56 900 115 150 86 000 235 200 30 040 538 390
*vedeckovýskumná kapacita nesledovaná 

Vedeckovýskumná kapacita doktorandov (v hodinách) za rok 2000 na jednotlivých typoch výskumných úloh a grantov riešených na fakultách STU

  FA SvF FEI SjF CHTF MTF STU
VEGA 6 150 38 230 124 900 63 210 82 400 11 800 326 690
z toho:GP SAV - - - - 2 000 - 2 000
VTP, IPVTP - - 21 200 8 700 - - 29 900
MVTP - 7 460 * - 7 500 - 14 960
KEGA 3 000 - 1 000 - * - 4 000
INŠT.PR. 1 500 3 250 - 10 290 2 600 14 246 31 886
SPOLU 10 650 48 940 125 900 73 500 92 500 26 046 377 536
*vedeckovýskumná kapacita nesledovaná

 

Celková vedeckovýskumná kapacita všetkých pracovníkov (učiteľov, pracovníkov § 01 a doktorandov v hodinách) za rok 2000 na jednotlivých typoch výskumných úloh a grantov riešených na fakultách STU

  FA SvF FEI SjF CHTF MTF STU
VEGA 63 050 355 480 454 200 217 450 504 700 88 720 1 683 600
z toho:GP SAV - 7 500 2 900 3 700 7 300 4 000 25 400
VTP, IPVTP - 900 63 750 35 150 - 3 200 103 000
MVTP - 15 260 * 18 300 28 800 10 000 72 360
KEGA 12 600 4 525 7 900 12 400 * 8 950 46 375
INŠT.PR. 60 040 66 450 - 135 350 68 800 93 550 424 190
SPOLU 135 690 441 715 462 100 383 500 602 300 201 220 2 226 525
*vedeckovýskumná kapacita nesledovaná

 

Celkový objem finančných prostriedkov (v tisícoch Sk) získaných na jednotlivé výskumné úlohy a granty na fakultách STU v roku 2000

  FA SvF FEI SjF CHTF MTF STU
GRANTY 699 3 943 6 920 3 656 4 553 730 20 501
z toho VEGA 699 3 843 4 179 2 156 4 553 730 16 160
MVTP - 369 4 092 530 1 655 350 6 996
KEGA 52 41 108 8 114 113 436
INŠT.PR. 391 906 777 630 1 411 225 4 340
ÚP - - 55 110 850 - 1 015
SPOLU 1 142 5 259 11 952 4 934 8 583 1 418 33 288