Prejsť na obsah
Študenti

Študenti/uchádzači so špecifickými potrebami: 

Podľa  § 100 odseku 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") sa za študenta so špecifickými potrebami považuje študent:
a) so zmyslovým, telesným a viacnásobným postihnutím,
b) s chronickým ochorením,
c) so zdravotným oslabením,
d) s psychickým ochorením,
e) s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami,
f) s poruchami učenia.

Uchádzači so špecifickými potrebami:

Ak je súčasťou overovania schopností na štúdium prijímacia skúška, uchádzačovi so špecifickými potrebami sa na jeho žiadosť na základe vyhodnotenia jeho špecifických potrieb  určí forma prijímacej skúšky a spôsob jej vykonania s prihliadnutím na jeho špecifické potreby. Žiadosť o úpravu formy a spôsobu vykonania prijímacej skúšky doručí uchádzač so špecifickými potrebami spolu s prihláškou na štúdium.

Formulár žiadosti uchádzača so špecifickými potrebami o úpravu formy a spôsobu vykonania prijímacej skúšky /po stiahnutí formulára žiadosti do počítača, je možné žiadosť vyplniť/

Koordinátori pre študentov so špecifickými potrebami

Na STU pôsobia koordinátori pre študentov so špecifickými potrebami (ďalej len „koordinátor“); univerzitná koordinátorka a na každej fakulte pôsobí koordinátor pre fakultu. Pôsobnosť koordinátora pre študentov sošpecifickými potrebami na STU upravuje smernica rektora č. 5/2013-SR účinná od 1. novembra 2013.

Univerzitná koordinátorka pre študentov so ŠP

Mgr. Alexandra Šušková Jurkovičová
tel.: +421 940 993 107
e-mail: alexandra.jurkovicova@stuba.sk

Prehľad koordinátorov pôsobiacich na fakultách STU

Stavebná fakulta STU

Mgr. Štefánia Václavíková
tel.: +421 2 32 888 404
e-mail: stefania.vaclavikova@stuba.sk

Strojnícka fakulta STU

Mgr. Alena Cepková, PhD.
tel.: +421 908 769 899
e-mail: alena.cepkova@stuba.sk

 

Fakulta elektrotechniky a informatiky STU

Bc. Blanka Marková
tel.: +421 2 60 291 811
e-mail: blanka.markova@stuba.sk


Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU

Mgr. Eva Danášová
tel.: +421 918 674 242 

e-mail: eva.danasova@stuba.sk

 

Fakulta architektúry STU

doc. Ing. arch. Danica Končeková, PhD.
tel.: 02/57 276 213
e-mail: danica.koncekova@stuba.sk

Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave 

Ing. Bohuslava Juhásová, PhD.
tel.: +421 908 674 070
e-mail: bohuslava.juhasova@stuba.sk

Fakulta informatiky a informačných technológií STU 

Ing. Ján Lang, PhD.

tel.: +421 2 210 22 434
e-mail: jan.lang@stuba.sk

Ubytovanie pre študentov so špecifickými potrebami:

Študentom STU so špecifikými potrebami - študenti s telesným postihnutím dolných končatín - podľa článku 1 bod 3) písmeno c)  smernice rektora č. 3/2017-SR, ktorí súhlasia s vyhodnotením svojich špecifických potrieb, sa prednostne poskytuje ubytovanie v bezbariérových priestoroch ŠD za splnenia podmienok, ak miesto trvalého pobytu takéhoto študenta je od miesta štúdia vzdialené viac ako 20 km.

Smernica rektora  č. 3/2017-SR Pravidlá prideľovania ubytovania študentom v ubytovacích zariadeniach STU

Formulár žiadosti o pridelenie ubytovania študenta so špecifickými potrebami

Bezbariérové ubytovanie - ŠD Jura Hronca