Prejsť na obsah
Študenti

určený v zmysle čl. 8 bod 3 vnútorného predpisu č. 4/2013 „Študijný poriadok Slovenskej technickej univerzity v Bratislave“ v znení dodatkov číslo 1 a 2 (ďalej len „Študijný poriadok STU“)

Zimný semester 

01. 09. 2022 - 12. 02. 2023

úvod do štúdia1

05. 09. 2022 - 17. 09. 2022

slávnostné otvorenie akademického roka

19. 09. 2022

výučba

19. 09. 2022 - 17. 12. 2022

skúškové obdobie

19. 12. 2022 - 23. 12. 2022

02. 01. 2023 - 11. 02. 2023

zimné prázdniny

27. 12. 2022 - 31. 12. 2022

Letný semester

13. 02. 2023 - 31. 08. 2023

výučba

13. 02. 2023 - 13. 05. 2023

skúškové obdobie

15. 05. 2023 - 01. 07. 2023

letné prázdniny

03. 07. 2023 - 31. 08. 2023

1 Úvod do štúdia je určený pre študentov zapísaných do prvého roku štúdia bakalárskych študijných programov, pričom konkrétne termíny konania určí dekan príslušnej fakulty STU, resp. riaditeľ Ústavu manažmentu STU.

Akademický rok sa člení na dva semestre: zimný semester a letný semester.

Výučba v každom semestri trvá 13 týždňov.

Skúškové obdobie v každom semestri trvá 7 týždňov.

Počet dní prázdnin je 46 (pracovných dní).

Podľa článku 8 bod 6 Študijného poriadku STU dekan fakulty vyhlási harmonogram akademického roka pre fakultu, v ktorom doplní harmonogram akademického roka STU o obdobie, v ktorom sa konajú zápisy, štátne skúšky a ďalšie akademické aktivity špecifické pre fakultu.

Slávnostné otvorenie akademického roka 2023/2024 je určené na 18. septembra 2023.


Prehľadný harmonogram akademického roka 2022/2023

Štátne sviatky a dni pracovného pokoja: 

01.09.2022 Deň Ústavy Slovenskej republiky 01.01.2023 Deň vzniku Slovenskej republiky
15.09.2022 Sviatok Sedembolestnej Panny Márie 06.01.2023 Zjavenie Pána (Traja králi)
01.11.2022 Sviatok všetkých svätých 07.04.2023 Veľký piatok
17.11.2022 Deň boja za slobodu a demokraciu 10.04.2023 Veľkonočný pondelok
24.12.2022 Štedrý deň 01.05.2023 Sviatok práce
25.12.2022 Prvý sviatok vianočný 08.05.2023 Deň víťazstva nad fašizmom
26.12.2022 Druhý sviatok vianočný 05.07.2023 Sviatok svätého Cyrila a Metoda
29.08.2023 Výročie SNP