Prejsť na obsah
Študenti

Harmonogram akademického roka 2020/2021


Metodické usmernenie k odovzdávaniu záverečných prác a organizácii štátnych skúšok v letnom semestri akad. roka 2019/2020 na STU zo dňa 26. 05. 2020

Príloha č. 1: Postup odovzdávania záverečných (bakalárskych, diplomových, dizertačných) prác na STU v akad. roku 2019/2020 pre študentov
Príloha č. 2: Postup v procese odovzdávania záverečných (bakalárskych, diplomových, dizertačných) prác na STU v akad. roku 2019/2020 pre vedúcich, školiteľov, oponentov a schvaľovateľov

  • Promócie absolventov v akademickom roku 2020/2021
    (vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu sa odporúča akademické obrady vrátane promócií absolventov uskutočniť online formou)

    bakalárskych,  inžinierskych a magisterských študijných programov

    doktorandských študijných programov
Priebeh akademických obradov a akademických slávností konaných na STU upravujú nasledovné intrené predpisy: