Prejsť na obsah
Študenti

NÁVRH na priznanie štipendia na stiahnutie.

Základná výška motivačného štipendia odborového na jedného študenta určená podľa čl. 3 bod 5 Štipendijného poriadku STU v znení dodatkov č. 1 a 2 platná pre rok 2020 predstavuje 340,- €. 

 
Základná výška motivačného štipendia za vynikajúce plnenie študijných povinností na jedného študenta určená podľa čl. 3 bod 6 Štipendijného poriadku STU v znení dodatkov č. 1 a 2 platná pre rok 2020 predstavuje 480,- €.
 
Zoznam vybraných študijných odborov na motivačné štipendiá určených Metodikou rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2020 je uvedený TU.

 

Podmienky udelenia ocenenia Cena rektora STU absolventovi doktorandského študijného programu podľa čl. 2 bod 5 smernice rektora 6/2015-SR Pravidlá udeľovania ocenenia Cena rektora STU v znení dodatku č. 1

Zaradenie publikácií, umeleckých diel alebo umeleckých výkonov do kategórií A alebo B

V zmysle čl. 2 bod. 5 písmena a) a b) Smernice rektora č. 6/2015-SR Pravidlá udeľovania ocenenia Cena rektora STU sa publikácie, umelecké diela  alebo umelecké výkony zaraďujú do kategórií atribútu výstupu A alebo B podľa jednotlivých oblastí výskumu, ktoré vychádzajú z podskupín študijných odborov Sústavy študijných odborov vysokoškolského vzdelávania Slovenskej republiky podľa Kritérií na hodnotenie úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti v rámci komplexnej akreditácie činností vysokej školy (ďalej len "kritériá akreditácie VVUČ").

Zoznam oblastí výskumu a im zodpovedajúcich študijných odborov je uvedený v Prílohe č. 2  kritérií VVUČ.

Podrobné pravidlá hodnotenia pre jednotlivé oblasti výskumu, ktoré obsahujú zaradenie do jednotlivých kategórií pre atribút výstupu sú uvedené v Prílohe č. 3 kritérií akreditácie VVUČ.