Prejsť na obsah
Uchádzači

ECTS Label

Získanie ECTS label naznačuje domácim a zahraničným študentom, že kreditný systém štúdia na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave spĺňa prísne európske štandardy a poskytované vzdelávanie je v plnej miere porovnateľné so zahraničím.


Obtaining  the ECTS Label indicates to all domestic and  foreign students, that the study credit system at the Slovak University of Technology in Bratislava fulfils strict European standards and its offered education is fully comparable with other countries.
 

Informačný katalóg pozostáva z:
»Informácie o inštitúcii
»Informácie o študijných programoch
»Všeobecné informácie pre študentov

The Information Package consists of:
»Information on the Institution
»Information on Degree Programmes
»General Information for Students

ECTS label udeľuje každoročne Európska komisia, konkrétne Generálne riaditeľstvo pre vzdelávanie a kultúru. O certifikát sa každoročne uchádzajú desiatky univerzít, uspeje spravidla len zlomok z nich. Zo slovenských univerzít doteraz získala certifikát ECTS label okrem STU  už len Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. 

ECTS label is awarded annually by the European Commission, namely by the Directorate-General for Education and Culture. Dozens of universities are annually seeking to obtain the certificate, but usually only a fraction of them succeeds. Except of STU, only the Slovak University of Agriculture in Nitra was awarded by the ECTS Label from among the universities in Slovakia.

Veľmi ma potešilo, že sa Slovenskej technickej univerzite podarilo získať certifikát ECTS label na prvý raz. Potvrdzuje to, že náš systém štúdia je plne porovnateľný v rámci celej Európy, že je transparentný. Študenti, naši aj zahraniční, ľahko získajú prehľad o tom, čo môžu u nás študovať, ktoré predmety a v ktorom semestri. Jednoducho to uľahčuje medzinárodnú mobilitu. Po minuloročnom zaradení STU do prestížneho Šanghajského rebríčka ARWU TOP 200 in Computer Sciences, je to ďalšie ocenenie našej snahy poskytovať študentom kvalitné vzdelávanie v prepojení na výskum a prax,“ povedal rektor STU Robert Redhammer.

 

  

  

"I am very pleased that the Slovak University of Technology succeeded in obtaining the ECTS Label Cerificate at the first time. This confirms that our system of education is fully comparable across Europe and that it is transparent. Our students as well as foreign students can easily get an overview of what they can study here - which subjects and in which semester. It simply facilitates international mobility. After last year's inclusion of STU in the prestigious Shanghai ranking ARWU TOP 200 in Computer Sciences, it is a further recognition of our effort to provide quality education to students in connection to research and practice," said Robert Redhammer, the STU Rector.

ECTS label je prestížnym  potvrdením, že všetky študijne programy poskytované na Slovenskej technickej univerzite, všetky skúšky a kredity, ktoré študenti získavajú, sú v súlade s európskym kreditovým systémom a sú tak uznávané aj v zahraničí.  Ak má univerzita túto značku, je to signál kvality pre domácich aj pre zahraničných študentov. Tí domáci vedia, že ak sa časť štúdia alebo jeho záver rozhodnú absolvovať  v zahraničí, tamojšie univerzity im uznajú každú skúšku, ktorú absolvovali na STU. Pre zahraničných študentov, ktorí chcú, naopak, časť štúdia absolvovať na Slovensku, je ECTS label signálom, že po návrate na domovskú univerzitu im bude táto akceptovať štúdium na  STU.

ECTS Label is a prestigious acknowledgement that all the degree programs offered at the Slovak University of Technology, all exams and credits that students gain are in line with the European credit system and are thus recognized abroad. Obtaining the ECTS Label is a signal of quality for domestic and foreign students. Slovak students know that if they decide to study a part of their studies or its conclusion at foreign universities, those universities would recognize each of their exams, which they completed at STU. For the foreign students, who want to pass a part of their studies in Slovakia, ECTS Label is a sign that their studies at STU will be accepted/recognized after their return to their home university.

Podmienkou žiadosti o certifikát ECTS label (European Credit Transfer System - Európsky systém transféru kreditov) bolo vytvoriť a zverejniť na stránke univerzity tzv. ECTS informačný katalóg. Jeho štruktúru určuje Európska komisia, na webe univerzity musí byť dostupný v anglickom jazyku. Jednotlivým predmetom sú v ňom priradené tzv. ECTS kredity, čo sú hodnoty, ktoré  vyjadrujú pracovné zaťaženie študenta potrebné na absolvovanie predmetov  za jeden akademický rok na danej univerzite. Hodnotené sú  prednášky,  cvičenia,  semináre,  individuálna práca, skúšky a prípadné iné aktivity. ECTS katalóg tak umožňuje domácim aj zahraničným študentom ľahšie pochopiť a porovnávať študijné programy na európskych univerzitách.

The precondition for applying for the ECTS Label certificate (European Credit Transfer System) was to create and publish at the University webpage “ECTS Information Package”. Its structure is set by the European Commission and it must be available in English. In ECTS each subject is allocated with the number of “ECTS credits” that express values which reflect student workload required for completing the subject in one academic year at the university. Lectures, exercises, seminars, individual work, exams and any other activities are evaluated with credits. ECTS Information Package allows both domestic and foreign students a better understanding and comparing of degree programs at European universit

„Vytvorenie ECTS katalógu bol pomerne náročný proces, ktorý si vyžadoval súčinnosť všetkých súčastí univerzity až po úroveň garantov predmetov. Preto všetkým zúčastneným patrí poďakovanie za spoluprácu,“ hovorí František Horňák, prorektor STU pre vzdelávanie.

Zoznam držiteľov ECTS label nájdete na stránke Európskej komisie:

 http://eacea.ec.europa.eu/llp/support_measures_and_network/ects_dsl_en.php

"Creating of ECTS catalog was quite a challenging process that required cooperation of all university units up to the level of the study programme directors. Therefore, thanks for the cooperation belong to all the participants " said František Horňák, the STU Vice-Rector for Education.

List of the ECTS Label holders is published at the webpage of the European Commission:

http://eacea.ec.europa.eu/llp/support_measures_and_network/ects_dsl_en.php