accessibility-settingsarrowcalendarcheckchevron-roundedchevronclose-altcloseemailfile-pdffilefilter-listhomeinfolenslikelogo-bluelogo-cyanlogo-graylogo-greenlogo-orangelogo-redlogo-yellowmenuphonesharesocial-facebooksocial-fb-bluesocial-githubsocial-instagramsocial-linkedinsocial-rsssocial-tiktoksocial-twittersocial-youtubestudent-hatuserx
Prejsť na obsah
Pracujem...

Profil absolventa

Vedomosti

Absolvent študijného programu má hlboké vedomosti v oblasti krajinárstva , vrátane poznania širších súvislosti ekosystému v krajine a vplyvov antropogennej činnosti. Prvý ročník štúdia je zameraný na teoretický základ v oblasti pedológie, biotechniky krajinnej zelene, eróznych a transportných procesov v krajine, hydrodynamiky pórovitého prostredia. Okrem teoretického základu je prvý ročník štúdia orientovaný aj na rozvíjanie praktických vedomostí a to predovšetkým v ateliérových projektov a aj predmetov projektového charakteru ako sú napríklad úpravy a revitalizácie tokov, sanácia starých záťaží , geotechnické stavby. V prvom ročníku štúdia získa študent a informácie z oblasti legislatívy a to v predmetoch EIA a predmete Úvod do legislatívy KAKP. Študent v prvom ročníku rozvíja svoje vedomosti z širokého spektra povinných voliteľných predmetov a výberových predmetov Druhý ročník logicky nadväzuje na vedomostný základ prvého ročníka. V oblasti teoretického základu sú to predmety ktoré úzko súvisia s krajinou a krajinným plánovaním ako aj tvorbou kvality krajinného ekosystému. Sú to predmety ako Krajinné plánovanie, zásobovanie vodou a odkanalizovane, energetické využitie vodných zdrojov. V tomto ročníku si doplní vedomosti z výberových predmetov a to v každom semestri po jednom predmete, plus výberové predmety. Aj v tomto ročníku študent uplatňuje súbor teoretických vedomostí v praktickej podobe ateliérového projektu. Posledný semester je orientovaný predovšetkým na vypracovanie diplomovej práce, ktorá štandardne býva pokračovaním ateliérového projektu. Celková koncepcia študijného programu vytvára veľmi dobré podmienky na získanie ucelených druhostupňových vedomostí v odbore Krajinárstvo. Konkrétne má hlboké vedomosti v oblasti organizácie a využívaní pôdneho fondu s cieľom zlepšiť životné podmienky vidieckeho obyvateľstva, s dôrazom na ochranu prírody a krajiny, ochranu a podporu samočistiacich pochodov vo vodách, ochranou ovzdušia a možnou elimináciou zo znečistenia, ochranou vzácnych druhov rastlín a živočíchov a ich biotopov (napr .mokrade), a to za účelom zachovania biodiverzity a genofondu. Súčasťou komplexu vedomostí je aj problematika odpadového hospodárstva, likvidácia starých environmentálnych záťaží s následnou revitalizáciou a zhodnocovanie odpadov. V programe je akcentácia na aplikáciu prírodných a technických prvkov v riešenom priestore na základe prírodno ekologických, esteticko kompozičných, prevádzkovo konštrukčných a technologických princípov. Dôležité je upozorniť, že v študijnom programe Krajinárstvo a krajinné plánovanie je zvýšený dôraz na kvalitu projektovej činnosti, ktorú považujeme za širšiu aplikáciu teoretických vedomostí v konkrétnej podobe projektu, čo je aj podstatou inžinierskeho štúdia. Preto aj ateliérové projekty sú obhajované pred komisiou. Komisia zhodnotí kvalitu projektu ale aj posúdi projekt z pohľadu rozvoja do diplomovej práce. Študent má hlboké vedomosti v a rozumie teóriám, metódam a postupom, ktoré sú využívané v odbore, krajinárstvo s možným uplatnením vo vodnom hospodárstve .

Zručnosti

Absolvent dokáže samostatne organizovať a zabezpečovať návrhy krajinnej tvorby. Vie realizovať manažérske rozhodnutia v konkrétnej oblasti krajinárstva a vodného hospodárstva. Navrhuje riešenia pre základné širokého spektra podkladového materiálu a vlastných analýz. Vie vyvodiť súvislosti a závery medzi krajiexploatáciou krajiny a ekologickými vzťahmi v prírode. Vie používať manažérske prístupy, informačné technológie a metódy riešenia, ktoré sú špecifické pre krajinné plánovanie v citlivom ekosystéme. Dokáže spolupracovať s manažérmi výrobných organizácií a špecialistami iných profesií v oblasti krajinárstva, vodného hospodárstva a v oblasti marketingu a manažmentu krajiny. Absolvent sa vyznačuje samostatnosťou pri riešení teoretických a praktických problémov odboru v širších súvislostiach. Dokáže samostatne prezentovať získané vedomosti z oblasti krajinárstva a rozvoja vidieka odbornej a laickej verejnosti a na základe ich podnetov navrhuje riešenia. Je schopný efektívne pracovať ako člen tímu a riadiť kolektív na primeranom stupni riadenia. Pozná etické, spoločenské, právne a ekonomické súvislosti odboru a zodpovedne o nich rozhoduje.

Kompetencie

Absolvent študijného programu sa vyznačuje vysokým stupňom samostatnosti, iniciatívnosti a predvídavosti v známom aj neznámom prostredí. Absolvent je schopný navrhovať, realizovať a hodnotiť riešenie problémov súvisiacich s krajinárstvom a rozvojom vidieka, zahrnujúce aplikáciu vedomostí v súlade so študijným programom Krajinárstbo a krajinné plánovanie. Dokáže formulovať odporúčania, postupy riešenia odborných problémov a navrhuje a uskutočňuje projekty na ich vyriešenie. Používa manažérske prístupy, informačné technológie a metódy riešenia špecifických odborných problémov. Disponuje odbornými, komunikačnými a manažérskymi zručnosťami potrebnými na výkon vyšších manažérskych funkcií. Preukazuje vysoký stupeň samostatnosti pri riešení problémov a projektov, expertíznej a realizačnej činnosti v odbore a má predpoklady na inovácie a originálne prístupy v praxi a výskume. Absolvent má kompetencie erudovane posúdiť princípy trvalo udržateľného vývoja v komplexe tvorby a ochrany životného prostredia, súčasne rozumie technológií skvalitňovania a zhodnocovania jednotlivých zložiek krajiny. Tiež sa vyznačuje zodpovednosťou za riadenie práce pracovného tímu s prihliadnutím na širšie spoločenské dôsledky. Absolvent je pripravený odborne prezentovať výsledky vlastnej analýzy a štúdia pred odborným publikom.

Profilové predmety

Uplatnenie absolventov

Absolvent študijného programu je pripravený na štúdium 3. stupňa vysokoškolského štúdia predovšetkým v študijnom programe Krajinárstvo. V národnej sústave kvalifikácii študenti nájdu uplatnenie hlavne v oblasti Špecialista ochrany prírody a tvorby krajiny vo verejnej správe C2133999-01401. Absolvent študijného programu Krajinárstvo a krajinné plánovanie nájde uplatnenie ako samostatný a riadiaci pracovník na odboroch životného prostredia štátnej správy, v orgánoch miestnej samosprávy, v orgánoch ochrany krajiny a prírody, v organizáciách správy a prevádzky inžinierskych sietí, v organizáciách zneškodňovania, úpravy a recyklácie komunálnych, poľnohospodárskych a priemyselných odpadov, v environmentálnom manažmente výrobných podnikov, v organizáciách tretieho sektora s environmentálnym zameraním, ako posudzovateľ vplyvu na životné prostredie, ako člen tvorivého tímu, jeho vedúci alebo samostatný zodpovedný pracovník v projekčnej oblasti krajinného inžinierstva a krajinného plánovania, ako manažér a investor environmentálnych projektov a stavieb. Ďalší priestor v národnej sústave kvalifikácii je v oblasti zamestnaní Záhradník krajinár U6113003-00282

Príklady povolaní, na výkon ktorých je absolvent pripravený

Podľa národnej sústavy kvalifikácii študenti nájdu uplatnenie hlavne ako Špecialista ochrany prírody a tvorby krajiny vo verejnej správe C2133999-01401. Absolventi študijného programu KKP sa uplatnia v projekčných kanceláriách zameraných na pozemkové úpravy a protierózne opatrenia, na krajinné plánovanie a aplikáciu vegetačných a biotechnických prvkov, na revitalizáciu vodných tokov, výstavbu ekologických vodohospodárskych stavieb na vidieku a melioračných stavieb.

Príklady úspešných absolventov

- Ing. Dávid Grega - AWE ATELIER, spol. s r.o., konateľ - Ing. András Takács - stážista v European Greens/EFA Group in the European Parliament, Brusel - Ing. Alexandra Kirth, zakladateľka ateliéru Sakura Garden - Ing. Eva Matulová, zakladateľka ateliéru Garden dizajn

Vyjadrenia zamestnávateľov, alebo regulátora

Študijný program hodnotili zástupcovia zamestnávateľov na Rade ŠP. Záznam z rokovania - https://is.stuba.sk/dok_server/slozka.pl?id=215220Stanovisko k súladu získanej kvalifikácie s požiadavkami na výkon povolania poskytla Slovenská komora stavebných inžinierov: https://is.stuba.sk/auth/dok_server/dokumenty_cteni.pl?id=228571;on=0;dok=224414;serializace=71694966:1692048479:58014:user:27340ab4250704ddd2eec7bb2020506bf8284f4e