accessibility-settingsarrowcalendarcheckchevron-roundedchevronclose-altcloseemailfile-pdffilefilter-listhomeinfolenslikelogo-bluelogo-cyanlogo-graylogo-greenlogo-orangelogo-redlogo-yellowmenuphonesharesocial-facebooksocial-fb-bluesocial-githubsocial-instagramsocial-linkedinsocial-rsssocial-tiktoksocial-twittersocial-youtubestudent-hatuserx
Prejsť na obsah
Pracujem...

Profil absolventa

Vedomosti

Absolvent študijného programu: - má rozsiahle odborné vedomosti z viacerých oblastí študijného odboru biotechnológie, ktoré mu slúžia ako základ pre uskutočňovanie výskumu a vývoja a vytvárania nových poznatkov v oblasti biotechnológie, absolvent sa však najmä profiluje na základe témy dizertačnej práce - ovláda optimalizáciu existujúcich biotechnologických postupov, alebo nových, inovatívnych riešení v priemyselných, pôdohospodárskych, potravinárskych, medicínskych, farmaceutických a environmentálnych biotechnológiách - má praktické schopnosti a zručnosti s prácou na zložitých experimentálnych zariadeniach, absolvent je zručný pri príprave a realizácii nového biotechnologického experimentu, vie vyvodiť závery získané použitím modernej prístrojovej techniky - vie zhodnotiť a vhodne zvoliť konkrétne vedecké metódy základného a aplikovaného výskumu v oblasti biotechnológie - má skúsenosti v navrhovaní a plánovaní experimentov, v spracovaní výsledkov, príprave a prezentácii správ o výsledkoch výskumu - má všeobecné vedomosti o prioritách potrebných pre rozvoj spoločnosti, odborné a metodologické vedomosti z viacerých oblastí odboru biotechnológia a jej praxe, slúžiace ako základ pre inovácie a originalitu v praxi potrebné pre rozvoj projektovanie výskumu a vývoja - vie aplikovať moderné štatistické metódy na spravovanie dát a odhad parametrov - dokáže formulovať nové hypotézy a stratégie pre ďalší výskum a rozvoj študijného odboru biotechnológie - má komunikačné skúsenosti pri prezentovaní výsledkov výskumu v slovenčine a technickej angličtine

Zručnosti

Absolvent študijného programu: - je schopný získavať informácie o biotechnologickej produkcii a regulácii tvorby metabolitov z primárnych a sekundárnych informačných zdrojov ako aj elektronických databáz a evaluovať ich pre riešenie zadaného problému - vie navrhnúť a uskutočniť cielenú reguláciu biotechnologického procesu pre optimálny nadprodukciu žiadaných metabolitov - má hlboké informácie o priebehoch metabolických dráh biosyntézy daných metabolitov a vie redizajnovať metabolické dráhy pomocou napr. génového inžinierstva na produkciu nových zaujímavých biologický aktívnych látok - je schopný navrhnúť a cielene zasahovať do zložitý biochemického mechanizmu biosyntézy metabolitov a tým ovplyvňovať a optimalizovať výťažok a čistotu žiadaného produktu - aplikuje vlastné zistenia teoretickej analýzy a komplexného vedeckého výskumu pri riešení problémov v oblasti biotechnológie - na základe vlastných výstupov a zistení dokáže navrhovať, overovať a implementovať nové výskumné a pracovné postupy v biotechnologických procesoch - prakticky ovláda výskumné metódy a používa ich pri hľadaní nových technológií, technických riešení a systémových väzieb na ekonomiku procesu a ochranu životného prostredia - vie na vyriešenie technického problému kombinovať najnovšie poznatky z rôznych oblastí biotechnológie a chémie tak, aby získal riešenie s významnou pridanou hodnotou - pomocou fyzikálno-analytických metód je schopný určiť štruktúru produkovaných látok - zapája sa do riešenia vedecko-výskumných úloh základného aj aplikovaného biotechnologického výskumu - je schopný nadobudnuté vedomosti využiť pri riešení a zavádzaní moderných biotechnologických postupov a bioanalytických metód - je schopný efektívne pracovať ako člen tímu a riadiť kolektív na primeranom stupni riadenia - má manažérske, ekonomické, spoločenské, morálne a ekologické povedomie, dokáže vypracovať podklady, správy a dokumentáciu biotechnologických procesov

Kompetencie

Absolvent študijného programu: - je samostatný pri riešení odborných úloh, projektov a koordinovaní čiastkových činností. - vie vytvárať a formulovať nové hypotézy, úsudky a stratégie pre ďalší rozvoj vednej oblasti, dokáže vyhodnocovať teórie, koncepty a inovácie, aplikovať vlastné zistenia vyplývajúce z teoretickej analýzy a vlastného vedeckého výskumu komplexného a interdisciplinárneho charakteru, navrhovať, overovať a implementovať nové výskumné a pracovné postupy - je schopný samostatne a kreatívne riešiť zložité projekty, s ohľadom na svoje odborné zameranie dokáže analyticky myslieť, prezentovať vlastné názory a riešenia nových a neštandardných situácií a pochopiť súčasný stav techniky - aplikuje vlastné zistenia svojho komplexného vedeckého výskumu pri riešení problémov v biotechnologických procesoch. Na základe svojich výstupov a zistení dokáže tvorivo reflektovať, navrhovať, overovať a implementovať nové výskumné a pracovné postupy - dokáže plánovať svoje vlastné vzdelávanie, organizovať si prácu a samostatne získavať nové poznatky - vyznačuje sa schopnosťou identifikovať, kvantifikovať a zhodnotiť dopady riešení problémov na sociálnu oblasť a oblasť životného prostredia - vie vhodne a profesionálne prezentovať vlastné stanoviská a technické riešenia pred rôznym typom obecenstva na rôznych úrovniach riadenia, je schopný pripraviť odbornú prezentáciu vo svetovom jazyku na základe vlastných vedeckých výsledkov, publikuje v domácich a zahraničných vedeckých periodikách v renomovaných indexovaných databázach - dokáže viesť tím pracovníkov, viesť projekty, formulovať výskumné problémy, pracovať v interdisciplinárnom tíme a relevantne s jeho členmi komunikovať - zohľadňuje spoločenské, vedecké a etické aspekty pri formulovaní výskumných zámerov a interpretácii výsledkov výskumu - absolvent sa vyznačuje kritickým, nezávislým, analytickým a syntetickým myslením v nepredvídateľných, meniacich sa podmienkach - zohľadňuje spoločenské, vedecké a etické aspekty pri formulovaní výskumných zámerov a interpretácii výsledkov výskumu - je pripravený efektívne pracovať v tíme, spolupracovať a motivovať ľudí, niesť zodpovednosť za výsledky tímu - dokáže určiť zameranie výskumu a koordinovať tím v príslušnom vednom odbore

Profilové predmety

Uplatnenie absolventov

Absolventi sa uplatnia v biotechnologických, potravinárskych a farmaceutických podnikoch, na univerzitách a vo výskumných ústavoch. Tiež môžu nastúpiť do konzultačných a konštrukčných firiem ako aj domácich i zahraničných komerčno-technických organizácií. Univerzálnosť tohto študijného programu umožňuje absolventovi zamestnať sa vo všetkých krajinách Európskej únie v biotechnologickom, potravinárskom a farmaceutickom priemysle na pracovných pozíciách vyžadujúcich vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa. Po dodatočnom zaučení si nájdu pozície aj v iných technických oblastiach, vďaka získanému technickému spôsobu myslenia. Absolventi majú rozsiahle vedomosti z mikrobiológie, fermentačných technológii, molekulárnej biológie, génového inžinierstva, biochémie, enzymológie, biokatalýzy, environmentálnych a farmaceutických biotechnológií, bioinžinierstva, chemických a bioanalytických metód a techník. Významnou časťou vzdelania absolventov je aj ich samostatná laboratórna a vedecká práca v zvolenej biotechnologickej oblasti. Tieto znalosti dokážu absolventi aplikovať pri navrhovaní fermentačných postupov, ich modelovaní a simulácii z hľadiska optimalizácie výrobného procesu, cielenej konštrukcie nových produkčných biosystémov a bioproduktov. Výsledky výskumu vedia prezentovať formou správy alebo vedeckej publikácie v technickej angličtine. Vďaka odbornej jazykovej príprave sa môžu absolventi uplatniť vo všetkých krajinách EÚ v oblasti biotechnologického priemyslu, výskumu, vývoja.

Príklady povolaní, na výkon ktorých je absolvent pripravený

Absolvent študijného programu Biotechnológia: - má zodpovedajúcu kvalifikáciu a znalosti potrebné pre uplatnenie sa v širokej oblasti priemyslu, výskumu a marketingu - je kompetentný uplatniť sa predovšetkým vo výskumnej sfére a v akademickom prostredí - je kompetentný viesť výskumný tím v špecializovaných chemických, biochemických a biotechnologických laboratóriách a prevádzkach, v chemickom, potravinárskom, farmaceutickom a poľnohospodárskom odvetví - je pripravený uplatniť sa aj v iných odboroch, najmä zdravotníctvo, environmentalistika a kriminalistika - umožňuje sa zamestnať vo všetkých krajinách Európskej únie v širokej oblasti biotechnologického priemyslu orientovaného na fermentačné technológie, vývoj liečiv, výživu ľudí a zvierat a na dekontamináciu životného prostredia technológiami využívajúcimi biologické postupy - uplatní sa ako (podľa Sústavy povolaní na sustavapovolani.sk): Špecialista vo výskume a vývoji ako Biotechnológ, Biochemik, Genetik, Analytický chemik. V praxi sa uplatní napr. ako Chemický špecialista biotechnológ, Riadiaci pracovník (manažér) v biotechnologickej, chemickej a farmaceutickej výrobe, Špecialista riadenia kvality v biotechnologickej výrobe, Operátor zariadenia v chemickej a biotechnologickej výrobe, Špecialista vo farmaceutickej technológii, Farmaceutický reprezentant.

Príklady úspešných absolventov

Študijný doktorandský program Biotechnológia za roky svojej existencie vychoval množstvo úspešných absolventov tretieho stupňa, ktorí sa uplatnili v komerčnej i akademickej sfére. Za komerčnú sféru je možné spomenúť napríklad nasledovných absolventov: Ing. Petra Ondrejíčková, PhD. (rod. Cibíková, PhD. 2016) – Research & Development, ENVIRAL, a.s.; Ing. Jozef Grego, PhD. (PhD. 1994) – senior technológ, Evonik Fermas s.r.o., Ing. Martin Tomáška, PhD. (PhD. 1995) – zástupca riaditeľa, VÚ Mliekarenský, Žilina, Ing. Jaroslava Kaňuchová Pátková, PhD. (PhD. 2000) – výkonná riaditeľka Zväzu vinohradníkov a vinárov SR; Ing. Ingrid Vajcziková, PhD. (PhD. 2007) – hlavný enológ, Hubert J. E. Sereď; Ing. Radoslav Selecký, PhD. (PhD. 2008) – senior technológ výroby, Cloetta Slovakia, s.r.o.; Ing. Hana Horváthová, PhD. (PhD 2019) – Centrum environmentálnych služieb, s.r.o., Bratislava; Ing. Tomáš Lobpreis, PhD. (PhD 2009) – Slovenské elektrárne, Environm; Ing. Martin Minárik (1983) – riaditeľ, Axxence Slovakia s.r.o.; Ing. Petra Bafrncová, PhD. (PhD. 2000) – Biomedica Slovakia; Ing. Marta Brlejová, PhD. (PhD. 2012) – manažér, Henkel Slovensko, s.r.o., Bratislava. Mnohí absolventi sa uplatnili ako uznávaní odborníci v laboratóriách colnej a finančnej správy, avšak ich mená a funkcie nie je možné uvádzať. V zahraničných firmách sa úspešne uplatnili: Ing. Viktor Horňák, PhD. (PhD. 1998) – Associate Director at Novartis Institutes for BioMedical Research (NIBR), Cambridge, Massachusetts, USA; Ing. Marián Navrátil, PhD. (PhD. 2001) – SVS, Research and Development at HGH Molecular Diagnostics, Tucson, USA; Ing. Barbora Malecová (1998) – Associate Director at Avidity Biosciences, San Diego, USA; Ing. Juraj Švitel, PhD. (PhD. 1995) – Director at NGM Biopharmaceuticals, San Francisco, USA; Ing. Igor Voštiar, PhD. (PhD. 2004) – Senior investigator, Novartis, Bazilej, Švajčiarsko; Ing. Jana Wenger, PhD. (rod. Zigová, PhD. 1998) – správca bunkovej banky Lonza, Bern Švajčiarsko; Ing. Igor Dolejš, PhD. (PhD. 2014), Ing. Michal Plž, PhD. (PhD. 2020) a Ing. Monika Líšková (2015) – Lonza AG, Visp, Švajčiansko; Ing. Tibor Czabany, PhD. (2005) – Scientist, BIOMIN, Herzogenburg, Austria; Ing. Alena Adamcová (1998) – vedúca výroby, Heineken Italia; Ing. Miroslava Špaňová, PhD. (2007) – IMBA Institute of Molecular Biotechnology, Vienna, Austria; Ing. Petra Durkac, PhD. (rod. Zajkoska, PhD. 2015) – Lonza Kourim, ČR a mnohí iní. Veľmi úspešní sú absolventi v akademickej a výskumnej sfére, ako napr. Ing. Ján Tkáč, DrSc. (PhD. 2000) – vedúci oddelenia glykobiotechnológie a Ing. Vladimír Mastihuba, PhD. (1987) – predseda Vedeckej rady, Chemický ústav SAV; prof. Ing. Štefan Janeček, DrSc. (1989) – UCM Trnava, vedúci laboratória Evolúcie proteínov, ÚMB SAV a UCM Trnava; Ing. Marta Šoltésová, PhD. (rod. Prnová, PhD. 2015) – Centrum experimentánej medicíny SAV; Ing. Jana Štefániková, PhD. (rod. Lakatošová, PhD. 2014) – Výskumné centrum Agrobiotech, SPU, Nitra; Ing. Hana Schusterová, PhD. (rod. Dudášová, PhD 2012) – Zbierka mikroorganizmov, SAV; Ing. Zuzana Nouzovská (1987) – generálna riaditeľka, Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum; Ing. Zuzana Ciesarová, PhD. (PhD. 1996) – samostatný vedecký pracovník NPPC, Výskumný ústav potravinársky. V zahraničí sú naši absolventi úspešní aj v akademickej sfére, napr. Prof. Jarka Glassey, PhD. (1990) – School of Engineering, Newcastle University, UK; Prof. Dr. Ľuboš Borsík (1991) – Medizinische Fakultät, Universität Zürich; Assoc. Prof. Ing. Roman Tandlich, PhD. (PhD. 2008) – Rhodes University, Grahamstown, JAR; doc. Ing. Branislav Vrana, PhD. (PhD. 1998) – vedúci pracoviska PF Masarykova univerzita, Brno; Prof. Ing. Josef Balík, PhD. (1991) – vedúci ústavu, Agronomická fakulta Mendelovej univezity, Brno, ČR. Okrem uvedených absolventov si zmienku zaslúži aj naši bývalí absolventi doc. Ing. Erich Minárik, CSc., významný vedecký pracovník v oblasti mikrobiológie a biochémie vína a ekológie kvasiniek, autor monografií o kvasinkách, člen medzinárodných komisií a svetovej vinárskej organizácie OIV, dlhoročný vedúci technologického oddelenia Výskumného ústavu vinohradníckeho a vinárskeho v Bratislave; Ing. Gabriela Vojteková, CSc. (rod. Belayová), dlhoročná enologička vo Vinárskych závodoch Rača, v súčasnosti vedúca enologického laboratória Víno Matyšák; Ing. Karol Tomášek, CSc. a Ing. Karol Svozil, zaslúžilí medzinárodne uznávaní odborníci v oblasti pivovarníctva; prof. Ing. Fedor Malík, DrSc., enológ a medzinárodne uznávaný degustátor, dnes emeritný profesor FCHPT STU, ako aj súčasní profesori a docenti Ústavu Biotechnológie FCHPT STU v Bratislave.

Vyjadrenia zamestnávateľov, alebo regulátora

Oslovení zamestnávatelia kladne hodnotia pripravenosť absolventov študijného programu na prácu v ich spoločnostiach. Tiež sa oceňuje aplikovanie teoretických poznatkov pri riešení konkrétnych technických problémov. Zamestnávateľmi bola konštatovaná aj schopnosť samostatnej práce, ako aj práce v kolektíve. V prípade výskumných organizácií bolo konštatované, že absolventi sú aj pripravení viesť výskumný tím. Absolventi podľa zamestnávateľov dobre zvládajú prezentáciu svojich ideí, riešení a výsledkov a sú schopní sa v rámci samoštúdia v dostatočnej miere dopĺňať poznatky. Schopnosť inovatívnych ideí závisí od druhu zamestnania. Kvalitu študijného programu bezpochyby zvyšuje úzka spolupráca medzi fakultou a priemyselnými partnermi a výskumnými inštitúciami smerujúca k tomu, aby študenti už počas štúdia boli konfrontovaní s výzvami, ktorým budú čeliť v budúcom zamestnaní. V tomto ohľade významným partnerom FCHPT, ktorý pravidelne, zvyčajne dvakrát ročne poskytuje spätnú väzbu zo strany zamestnávateľov, je Priemyselná rada FCHPT (https://www.fchpt.stuba.sk/sk/fakulta/priemyselna-rada.html?page_id=3070) a jej jednotliví členovia zastupujúci najvýznamnejších priemyselných partnerov z oblasti chemického a potravinárskeho priemyslu. Za oblasť uvedeného študijného programu sú to Ing. Ján Durec, PhD., riaditeľ výskumu a vývoja, Mc Carter a.s., Bratislava; Ing. Dušan Janíček, riaditeľ pre vonkajšie vzťahy, Slovenské cukrovary s.r.o., Sereď; Ing. Peter Novoroľník, výrobný riaditeľ, RAJO a.s., Bratislava; Klaudia Sokolová, HR Manager, Mecom Group s.r.o.; Ing. Miroslav Havlík, riaditeľ, Evonik Fermas s.r.o., Slovenská Ľupča; Ing. Martin Minárik, riaditeľ, Axxence Slovakia s.r.o.; RNDr. Richard Hercek, Head of API Plant, Saneca Pharmaceuticals a.s., Hlohovec; Ing. Branislav Brežný, generálny riaditeľ, Výskumný ústav chemických technológií a.s., Bratislava; Alžbeta Grácová, riaditeľka útvaru ľudské zdroje, Slovnaft a.s. a Ing. Peter, Plekanec, výkonný viceprezident, Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku, Trenčín. Zo strany zamestnávateľov je vyzdvihovaná kvalitná príprava v oblasti laboratórnych zručností, schopnosť absolventov vedieť postaviť sa rôznorodým technickým problémom a nájsť vhodné riešenia, schopnosť pracovať samostatne, ale aj tímovo. Vítaná je výchova absolventov aj v oblasti mäkkých zručností, získavanie ktorých je súčasťou viacerých povinných a povinne voliteľných predmetov.