accessibility-settingsarrowcalendarcheckchevron-roundedchevronclose-altcloseemailfile-pdffilefilter-listhomeinfolenslikelogo-bluelogo-cyanlogo-graylogo-greenlogo-orangelogo-redlogo-yellowmenuphonesharesocial-facebooksocial-fb-bluesocial-githubsocial-instagramsocial-linkedinsocial-rsssocial-tiktoksocial-twittersocial-youtubestudent-hatuserx
Prejsť na obsah
Pracujem...

Profil absolventa

Vedomosti

Absolvent študijného programu: - má rozsiahle odborné vedomosti z viacerých oblastí študijného odboru chémia, ktoré mu slúžia ako základ pre uskutočňovanie výskumu a vývoja a vytvárania nových poznatkov v oblasti chémie; - má prierezové vedomosti v odboroch fyzikálnej a makromolekulovej chémie, fyziky a biológie na ich využitie vo vedecko-výskumnej činnosti zodpovedajúce súčasnému stavu poznania; - má praktické schopnosti a zručnosti s prácou na zložitých experimentálnych zariadeniach, absolvent je zručný pri príprave a realizácii nového chemického experimentu, vie vyvodiť závery získané použitím modernej prístrojovej techniky a má vedomosti a zručnosti aj v technikách inštalovaných na iných pracoviskách a v zahraničí; - vie zhodnotiť a vhodne zvoliť konkrétne vedecké metódy základného a aplikovaného výskumu v oblasti chémie a aplikovanej chémie; - dokáže pracovať s viacerými vedeckými databázami a vie vypracovať rešerš pomocou odbornej lietaratúry; - má skúsenosti v navrhovaní a plánovaní experimentov a teoretických výpočtov, v spracovaní výsledkov, príprave a prezentácii správ o výsledkoch výskumu; - má vedomosti na zodpovedajúcej úrovni z prírodných a technických vied ako aj informatiky; - má potrebné odborné vedomosti zo svojej špecializovanej oblasti výskumu na úrovni súčasného stupňa jej rozvoja, ktoré mu slúžia ako základ na uskutočňovanie výskumu a vývoja a vytvárania nových poznatkov v zvolenej oblasti študijného odboru chémia a súvisiacich vedných disciplínach a technikách; - absolvent má navyše všeobecné vedomosti na úrovni hodnotenia, vedomosti o prioritách potrebných pre rozvoj spoločnosti, odborné a metodologické vedomosti z viacerých oblastí odboru chémia a jej praxe, slúžiace ako základ pre inovácie a originalitu v praxi a výskume potrebné pre projektovanie výskumu a vývoja alebo rozvoja oblasti odbornej praxe; - ovláda vedecké metódy výskumu v chémii, hlavne v oblastiach fyzikálnej chémie, počítačovej chémie a makromolekulovej chémie; - vie detailne posúdiť z kvantitatívneho aj kvalitatívneho hľadiska vzťah medzi štruktúrou, zložením, reaktivitou a vlastnosťami organických a anorganických zlúčenín a makromolekulových látok; - je pripravený na vedeckú prácu a na samostatné riešenie náročných úloh z oblastí fyzikálnej chémie, ako sú termodynamika, chemická kinetika, elektrochémia, spektroskopia, makromolekulová chémia, štruktúrna analýza a zobrazovacie techniky; - vie aplikovať moderné štatistické metódy na spravovanie dát a odhad parametrov; - vie posúdiť z fyzikálno-chemického hľadiska základné vlastnosti rôznych syntetických a prírodných zlúčenín, makromolekúl a polymérov; - vie navrhnúť praktické využitie nových zlúčenín a polymérnych materiálov na použitie v priemysle, potravinárstve, farmácii, medicíne alebo nanotechnológii; - má komunikačné skúsenosti, ako prezentovať výsledky výskumu v technickej angličtine; - má ďalšie špecifické vedomosti v jednej z oblastí fyzikálnej, teoretickej a počítačovej alebo makromolekulovej chémie. Tie sú získavané prevažne cez špecifické povinne voliteľné predmety v rámci jednotlivých zameraní. V rámci zamerania Fyzikálna a biofyzikálna chémia: - má hlboké znalosti z fyzikálnych metód v chémii, ako pokročilá chemická termodynamika, chemická kinetika, elektrochémia, atómová a molekulová spektroskopia, kvantová chémia a detailná štruktúrna analýza; - je schopný detailne na vedeckej úrovni experimentálne aj teoreticky analyzovať a predpovedať spektroskopické, elektrické, magnetické a iné vlastnosti molekúl a ich reaktivity; - vie participovať na výskume v rôznych oblastiach chémie, ktoré zahŕňajú organické molekuly, komplexy prechodných kovov, biomolekuly (proteíny), bunkové štruktúry; - vie riešiť problémy v mnohých oblastiach biochémie a molekulárnej biológie - od experimentu, k štruktúre a počítačovým simuláciám; - má znalosti s web designom a používaním špeciálnych softvérov v oblastiach počítačovej chémie, spektroskopie, RTG analýzy a elektrochémie; - znalosti vie aplikovať v materiálovom výskume, v katalýze a v mnohých oblastiach biochémie, farmaceutickej a medicínskej chémie i molekulárnej biológie; - detailne rozumie fyzikálnym princípom fungovania fyzikálnych a chemických senzorov; - vie pracovať s rôznorodými typmi dátových súborov v oblasti molekulovej štruktúry, kryštálovej štruktúry, tuhej fázy a biomolekúl a spektroskopie. V rámci zamerania Teoretická a počítačová chémia: - dokáže zostaviť a prevádzkovať počítačový klaster použiteľný na teoretické výpočty a modelovanie; - má praktické znalosti z programovania, vie vytvoriť jednoduché, ale i zložitejšie programové kódy aplikovateľné na prácu s rozsiahlymi dátami a na počítačové modelovanie; - dokáže navrhnúť vhodný teoretický model, ktorý umožňuje vysvetliť rôzne fyzikálnochemické procesy a merateľné vlastnosti molekúl; - vie pracovať s rôznorodými typmi dátových súborov v oblasti molekulovej štruktúry, kryštálovej štruktúry, tuhej fázy a spektroskopie; - dokáže spracovať a vyhodnotiť dáta metódami chemoinformatiky; - dokáže navrhnúť chemickú štruktúru nových látok , pre ktoré pre sú predpovedané perspektívne mikroskopické alebo makroskopické vlastnosti; - vie prezentovať výsledky výskumu na vysokej grafickej úrovni, napr. 3D-vizualizácie. V rámci zamerania Makromolekulová chémia: - má prierezové vedomosti v oblasti makromolekulovej chémie, fyziky polymérov, inžinierskych polymérov, biopolymérov a biotechnologických polymérov, technológií spracovania polymérov, povrchov a koloidných sústav a je pripravený na ich tvorivé využitie vo vedecko-výskumnej činnosti zodpovedajúcej súčasnému stavu poznania; - má rozsiahle vedomosti o fyzikálnych a chemických metódach a zložitých experimentálnych zariadeniach vhodných pre analýzu a testovanie polymérnych materiálov; - ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja nových typov makromolekulových materiálov, vzťahy medzi štruktúrou, vlastnosťami a technológiou výroby a spracovania syntetických a prírodných polymérov, modifikovaných polymérov a kompozitov pre širokú oblasť výskumu a priemyslu výroby spracovania a aplikácií prírodných a syntetických polymérov; - bude schopný v akademickom a profesionálnom kontexte podporovať technický, spoločenský alebo kultúrny pokrok v spoločnosti založenej na vedomostiach.

Zručnosti

Absolvent študijného programu - zameranie Fyzikálna a biofyzikálna chémia, alebo zameranie Teoretická a počítačová chémia: - je schopný získať informácie o chemických zlúčeninách, ich premenách a vlastnostiach z primárnych a sekundárnych informačných zdrojov ako aj elektronických databáz typu SciFinder, resp. Reaxys a evaluovať ich pre riešenie zadaného problému; - ovláda prírodovedné disciplíny, metódy a techniky práce v jednej z oblastí chémie fyzikálnej, teoretická a počítačovej alebo makromolekulovej tak, aby ich dokázal aplikovať vo svojej vedecko-výskumnej činnosti, ako aj v praxi; - je schopný posúdiť z chemického hľadiska nízkomolekulové aj vysokomolekulové organické a anorganické suroviny, rozdeliť ich na chemické indivíduá, určiť ich štruktúru, vytypovať vhodné reakcie pre ich zužitkovanie cestou chemickej premeny; - vie navrhnúť a uskutočniť cielenú syntézu organickej zlúčeniny (napr. prírodnej látky resp. jej analógov); - je schopný navrhnúť zložitý reakčný mechanizmus priebehu jednotlivých reakcií a tým ovplyvňovať ich priebeh v snahe získať žiadanú zlúčeninu a optimalizovať výťažok a čistotu; - je schopný pomocou moderných separačných metód deliť reakčné zmesi na chemické indivíduá; - pomocou fyzikálno-analytických metód je schopný určiť štruktúru zložitých organických a anorganických zlúčenín; - ovláda práce v operačných systémoch Windows, Linux a v matematickom programe Matlab; - zapája sa do riešenia vedecko-výskumných úloh základného aj aplikovaného chemického výskumu; - na základe teoretických a praktických znalostí chémie dokáže formulovať problém a po jeho analýze relevantne vyjadriť chemickú informáciu; - je schopný nadobudnuté vedomosti využiť pri riešení a zavádzaní moderných syntetických postupov a analytických metód; - dokáže spolupracovať so skupinami, ktoré riešia vážne problémy reálnej praxe, pričom dokáže komunikovať s príslušnými vedeckými inštitúciami; - vie spracovať a vyhodnotiť namerané dáta v prostredí Excel a Origin pre potreby prezentácie vedeckých výskumov aj ich publikovanie v odborných vedeckých časopisoch; - má manažérske, ekonomické, spoločenské, morálne a ekologické povedomie, dokáže vypracovať podklady, správy a dokumentáciu v súlade s profesionálnym, etickým a právnym rámcom platným v odboroch chémia; - vie na vyriešenie technického problému kombinovať najnovšie poznatky z rôznych oblastí chémie tak, aby získal riešenie s významnou pridanou hodnotou. Absolvent zamerania Makromolekulová chémia: - má praktické skúsenosti a zručnosti s využitím zložitých experimentálnych zariadení vhodných pre analýzu a testovanie polymérnych materiálov a aditív používaných v oblasti navrhovania nových typov materiálov; - vie vykonať prieskum zloženia a štruktúry makromolekulových látok a získavať údaje o vlastnostiach najmodernejšími metódami a tieto údaje spracovať a adekvátne ich interpretovať; - vie aktívnym spôsobom získavať nové znalosti a informácie a využívať ich pri formulovaní odporúčaní pre rozvoj v oblasti makromolekulovej chémie; - vie komunikovať a tvorivo pracovať v interdisciplinárnom tíme odborníkov v oblasti makromolekulových materiálov; - v praktickej vedeckej a výskumnej práci napĺňa princípy väzby výskum-vývoj-výroba-použitie-recyklácia, právne a environmentálne aspekty nových makromolekulových látok a etické a spoločenské stránky vedeckej práce; - je schopný nadobudnuté vedomosti využiť pri riešení a zavádzaní moderných syntetických postupov a analytických metód v oblasti makromolekulových látok; - vie na vyriešenie technického problému kombinovať najnovšie poznatky z rôznych oblastí makromolekulovej chémie, ako aj prírodných a technických vied s cieľom navrhnúť riešenie s významnou pridanou hodnotou.

Kompetencie

Absolvent študijného programu: - je samostatný pri riešení odborných úloh, projektov a koordinovaní čiastkových činností; - vie vytvárať a formulovať nové hypotézy, úsudky a stratégie pre ďalší rozvoj vednej oblasti, dokáže vyhodnocovať teórie, koncepty a inovácie, aplikovať vlastné zistenia vyplývajúce z teoretickej analýzy a vlastného vedeckého bádania komplexného a interdisciplinárneho charakteru, navrhovať, overovať a implementovať nové výskumné a pracovné postupy; - je schopný samostatne a kreatívne riešiť zložité projekty, s ohľadom na svoje odborné zameranie dokáže analyticky myslieť, prezentovať vlastné názory a riešenia nových a neštandardných situácií a pochopiť súčasný stav techniky; - aplikuje vlastné zistenia svojej teoretickej analýzy a svojho komplexného vedeckého výskumu pri riešení problémov v príslušnej oblasti. Na základe svojich výstupov a zistení dokáže tvorivo reflektovať, navrhovať, overovať a implementovať nové výskumné a pracovné postupy; - je pripravený efektívne pracovať v tíme, spolupracovať a motivovať ľudí, niesť zodpovednosť za výsledky tímu; - dokáže plánovať svoje vlastné vzdelávanie, organizovať si prácu a samostatne získavať nové poznatky; - vie stanoviť časový plán riešenia projektu tak, aby minimalizoval nákladovú zložku a dodržal časový plán zamestnávateľa resp. zákazníka tým, že aplikuje moderné prístupy k plánovaniu pracovného času aj s ohľadom na iných členov pracovného kolektívu; - sa vyznačuje schopnosťou identifikovať, kvantifikovať a zhodnotiť dopady riešení problémov na sociálnu oblasť a oblasť životného prostredia; - vie vhodne a profesionálne prezentovať vlastné stanoviská a technické riešenia pred rôznym typom obecenstva na rôznych úrovniach riadenia, je schopný pripraviť odbornú prezentáciu vo svetovom jazyku na základe vlastných vedeckých výsledkov, publikuje v domácich a zahraničných vedeckých periodikách v renomovaných indexovaných databázach; - dokáže viesť tímy pracovníkov, viesť projekty, formulovať výskumné problémy, pracovať v interdisciplinárnom tíme a relevantne s jeho členmi komunikovať; - zohľadňuje spoločenské, vedecké a etické aspekty pri formulovaní výskumných zámerov a interpretácii výsledkov výskumu; - absolvent sa vyznačuje kritickým, nezávislým, analytickým a syntetickým myslením v nepredvídateľných, meniacich sa podmienkach, zohľadňovaním spoločenských, vedeckých a etických aspektov pri smerovaní ďalšieho vývoja spoločnosti, schopnosťou prezentovať výsledky výskumu a vývoja pred vedeckou komunitou, zodpovednosťou za vodcovstvo v danom vedeckom alebo pracovnom odbore, plánovaním vlastného rozvoja a rozvoja spoločnosti v kontexte vedeckého a technického pokroku.

Profilové predmety

Uplatnenie absolventov

Absolvent študijného programu Fyzikálna chémia je kompetentný uplatniť sa predovšetkým vo výskumnej sfére a v akademickom prostredí v oblastiach fyzikálnej a biofyzikálnej chémie, teoretickej a počítačovej chémia, ako aj makromolekulovej chémie. Je kompetentný viesť výskumný tím v špecializovaných chemických, biochemických a monitorovacích laboratóriách, v chemickom, potravinárskom, spracovateľskom, farmaceutickom, jadrovo-chemickom priemysle, poľnohospodárstve, v orgánoch štátnej správy. Je pripravený uplatniť sa aj v iných odboroch, najmä zdravotníctvo, environmentalistika, skúšobníctvo, kriminalistika a súdne znalectvo i informatika.

Príklady povolaní, na výkon ktorých je absolvent pripravený

Absolvent sa môže uplatniť (podľa Sústavy povolaní na sustavapovolani.sk) ako Riadiaci pracovník (manažér) v chemickej a farmaceutickej výrobe, Chemický špecialista vo výskume a vývoji v daných oblastiach špecializácie, Chemik špecialista výskumu a vývoja polymérov. V praxi sa uplatní napr. ako Chemický špecialista technológ spracovania polymérov, Špecialista riadenia kvality v chemickej výrobe.

Príklady úspešných absolventov

Rapta Peter, prof. Ing. DrSc. (riaditeľ Ústavu fyzikálnej chémie a chemickej fyziky FCHPT STU), Lukeš Vladimír, prof. Ing. DrSc. (vedúci Oddelenia chemickej fyziky FCHPT STU), Omastová Mária, Ing. DrSc. (Ústav polymérov, SAV Bratislava), Polovka Martin, Ing. PhD. (Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum), Mičušík Matej, Ing. PhD. (Ústav polymérov, SAV Bratislava)

Vyjadrenia zamestnávateľov, alebo regulátora

Študijný program Fyzikálna chémia pripravuje absolventov, ktorí majú možnosť sa zamestnať na pracovných pozíciách vyžadujúcich vysokoškolské vzdelanie druhého alebo tretieho stupňa. Absolventi inžinierskeho študijného programu nájdu uplatnenie v praxi na pozíciách zodpovedajúcich stupňu štúdia (SKKR 6). Absolventi sú schopní vykonávať povolania spomenutými v bode 3a vyššie. Zamestnávateľmi je kladne hodnotená schopnosť absolventov študijného programu Fyzikálna chémia kreatívne aplikovať teoretické znalosti na riešenie konkrétnych problémov a výziev v oblasti chémie a chemických technológií. Vďaka ich širokospektrálnym prírodovedným znalostiam a technickým pohľadom sa vedia uplatniť v rôznych oblastiach v chemickom, farmaceutickom alebo potravinárskom priemysle, čo im umožňuje zamestnať sa na pracovných pozíciách vyžadujúcich vysokoškolské vzdelanie druhého alebo tretieho stupňa. Kvalitu študijného programu bezpochyby zvyšuje úzka spolupráca medzi fakultou a priemyselnými partnermi a výskumnými inštitúciami smerujúca k tomu, aby študenti už počas štúdia boli konfrontovaní s výzvami, ktorým budú čeliť v budúcom zamestnaní. V tomto ohľade významným partnerom FCHPT, ktorý pravidelne, zvyčajne dvakrát ročne poskytuje spätnú väzbu zo strany zamestnávateľov, je Priemyselná rada FCHPT (https://www.fchpt.stuba.sk/sk/fakulta/priemyselna-rada.html?page_id=3070) a jej jednotliví členovia zastupujúci najvýznamnejších priemyselných partnerov z oblasti chemického a potravinárskeho priemyslu. Zo strany zamestnávateľov je vyzdvihovaná kvalitná príprava v oblasti laboratórnych zručností, schopnosť absolventov vedieť postaviť sa rôznorodým technickým problémom a nájsť vhodné riešenia, schopnosť pracovať samostatne, ale aj tímovo. Vítaná je výchova absolventov aj v oblasti mäkkých zručností, získavanie ktorých je súčasťou viacerých povinných a povinne voliteľných predmetov.