accessibility-settingsarrowcalendarcheckchevron-roundedchevronclose-altcloseemailfile-pdffilefilter-listhomeinfolenslikelogo-bluelogo-cyanlogo-graylogo-greenlogo-orangelogo-redlogo-yellowmenuphonesharesocial-facebooksocial-fb-bluesocial-githubsocial-instagramsocial-linkedinsocial-rsssocial-tiktoksocial-twittersocial-youtubestudent-hatuserx
Prejsť na obsah
Pracujem...

Profil absolventa

Vedomosti

Absolvent študijného programu: - Má pokročilé vedomosti z teórie automatického riadenia, teórie systémov, modelovania a simulácie systémov, optimalizácie, technického a programového vybavenia riadiacich systémov, číslicových a vnorených systémov, umelej inteligencie, merania a spracovania signálov - Má hlboké poznatky v nosných témach technického vzdelania matematiky, fyziky, chémie, informatiky, technológií - Vie samostatne tvoriť matematické modely, definovať neurčitosti procesov v chemických, potravinárskych a biotechnologických výrobách - Má vedomosti z moderných optimalizačných metód, lineárneho a nelineárneho programovania, genetických algoritmov a neurónových sietí - Vie definovať a riešiť pokročilé úlohy optimálneho riadenia procesov - Vie formulovať a riešiť úlohy prediktívneho riadenia, parametrickej optimalizácie, implementácie MPC v praxi - Má podrobnejšie vedomosti v teórii fuzzy množín, logík a agregačných techník. - Ovláda základy štatistiky, dokáže analyzovať a vyhodnocovať dátové súbory - Ovláda slovom a písmom technickú a odbornú angličtinu

Zručnosti

Absolvent študijného programu: - Vie zvoliť konkrétne vedecké metódy základného i aplikovaného výskumu v oblasti riadenia procesov a automatizácie - Dokáže aplikovať vlastné zistenia svojej teoretickej analýzy a svojho komplexného vedeckého výskumu pri riešení problémov a implementovať výsledné riešenia - Má schopnosť riadiť tímovú prácu pri navrhovaní riešenia, manažovanie úloh a motivovať a spolupracovať pri riešení problémov, niesť zodpovednosť za výsledky tímu - Má rozsiahle odborné vedomosti z viacerých oblastí študijného odboru, ktoré mu slúžia ako základ pre uskutočňovanie výskumu a vývoja a vytvárania nových poznatkov v oblasti automatizácie a riadenia procesov - Vie aplikovať pokročilé techniky optimalizácie, optimálneho, robustného a prediktívneho riadenia v procesnom priemysle - Vie vytvárať pokročilé modely v chémii a potravinárstve a navrhovať ich riadenie s ohľadom na ich špecifiká - Je schopný pokročilo pracovať s štatistickým programovacím jazykom R, nástrojom MATLAB, jazykom python a ďalšími - Pokročilo ovláda nástroje slúžiace na správu verzií zdrojových kódov - Ovláda a riadi sa princípmi etiky vedeckého výskumu, etiky publikovania - Ovláda nástroje dátových vied - Vie uplatniť v praxi teoretické a metodologické poznatky získané v priebehu svojho univerzitného štúdia

Kompetencie

Absolvent študijného programu: - Vyznačuje sa nezávislým, kritickým a analytickým myslením, ktoré aplikuje v meniacich sa podmienkach - Samostatne a profesionálne prezentuje stanoviská, technické riešenia, výsledky výskumu a vývoja pred odbornou komunitou doma aj v zahraničí - Dokáže stanovovať zameranie výskumu a koordinovať tím vo vednom odbore Kybernetika - Dokáže plánovať svoje vlastné vzdelávanie, organizovať vzdelávanie výskumného kolektívu - Pozná princípy časového manažmentu projektov

Profilové predmety

Uplatnenie absolventov

Doktorandský študijný program Riadenie procesov ako jediný z doktorandských študijných programov v študijnom odbore Kybernetika pripravuje absolventov na kariéru v oblasti riadenia a automatizácie technológií v chemickom, potravinárskom a procesnom priemysle a ako jediný poskytuje interdisciplinárne štúdium v oblasti prírodných vied – chémie, matematiky a fyziky, chemických technológií, automatizácie, informačných technológií a optimalizácie. Uplatnenie absolventov je teda predovšetkým v chemickom, procesnom, petrochemickom, potravinárskom, farmaceutickom a papierenskom priemysle, ale s presahom aj do medziodborových profesií v oblasti energetiky, elektrotechniky a strojárstva, teda všade tam, kde je potrebné rozpoznať vlastnosti prevádzkovaných procesov a tieto automatizovať, optimalizovať a riadiť tak, aby sa zvýšila ekonomická efektivita a bezpečnosť ich prevádzky. V týchto oblastiach sa absolvent študijného programu Riadenie procesov uplatní ako výskumný pracovník, manažér, projektant, konštruktér, systémový návrhár, špecialista v rôznych druhoch podnikov a organizácií, ktoré na zlepšenie svojho fungovania využívajú metódy a prostriedky automatizácie, informačných a komunikačných technológií a matematického spracovania a vyhodnocovania údajov. Absolvent tohto študijného programu sa vyznačuje hlbokými znalosťami z oblasti teórie automatického riadenia, teórie systémov, modelovania a simulácie priemyselných procesov, optimalizácie, technického a programového vybavenia riadiacich systémov, umelej inteligencie a spracovania signálov, pričom dokáže tieto znalosti aplikovať kreatívnym spôsobom tak, aby vytvoril nové, unikátne riešenia výrazne presahujúce existujúci stav poznania v danej oblasti. Uplatní sa tak nielen na vedúcich pozíciách vo firmách zaoberajúcich sa meraním, reguláciou, automatizáciou v chemickom a potravinárskom priemysle, kde znalosť chemických a potravinárskych technológií býva výhodou pri uplatňovaní sa v týchto odvetviach, ale i v obchodných firmách zameraných na výpočtovú techniku, meraciu a regulačnú techniku, pri vývoji internetových riešení nielen v chemickom a potravinárskom priemysle, ale i vo finančníctve a bankovníctve. Naviac je absolvent študijného programu Riadenie procesov pripravený na ďalšiu akademickú kariéru či na zastávanie pozícií v medzinárodných vedeckých laboratóriách.

Príklady povolaní, na výkon ktorých je absolvent pripravený

Absolvent študijného programu Riadenie procesov: - môže pokračovať v akademickej sfére ako postdoktorand alebo odborný asistent v odbore Kybernetika - môže pokračovať ako samostatný vedecký pracovník vo firmách a inštitúciách zaoberajúcimi sa vedou, výskumom a inováciami v oblasti automatizácie, kybernetiky, umelej inteligencie na Slovensku alebo v zahraničí - uplatní sa ako (podľa Sústavy povolaní na sustavapovolani.sk): Riadiaci pracovník (manažér) výskumu a vývoja v informačných technológiách a telekomunikáciách, Špecialista výskumu a vývoja v potravinárskej výrobe, Odborný asistent vysokej školy.

Príklady úspešných absolventov

Absolventi študijného program Riadenie procesov sa uplatňujú na pracovných pozíciách: - pracovník vedy a výskumu (Dr. Herceg – Garrett Motion, Dr. Holaza – Honeywell, Dr. Takács - Vertiv Co, Dr. Sharma - IBM) - dátový výskumník (Dr. Drgoňa - Pacific Northwest National Laboratory) - odborný asistent resp. docent na vysokej škole (Dr. Ingole – Lyon, Ing. Kalúz – STU v Bratislave, Dr. Klaučo – STU v Bratislave, doc. Oravec – STU v Bratislave, doc. Paulen – STU v Bratislave) - bankový analytik (Dr. Blažek – VUB) - procesný technik (Dr. Jelemenský, Dr. Szucs) - súkromný podnikateľ v oblasti IT (Dr. Podmajerský)

Vyjadrenia zamestnávateľov, alebo regulátora

Zamestnávateľmi je kladne hodnotená schopnosť absolventov študijného programu kreatívne aplikovať teoretické znalosti na riešenie konkrétnych technických problémov a výziev v oblasti automatizácie a informatizácie priemyselných prevádzok a procesov, pričom je zvýraznená unikátnosť programu, ktorý ako jediný v odbore Kybernetika priamo pripravuje absolventov na prácu v oblasti chemického, petrochemického a potravinárskeho priemyslu, kde hlboké porozumenie chemických javov prebiehajúcich v ich prevádzkach je nevyhnutným predpokladom dosiahnutia ekonomicky efektívnej a súčasne bezpečnej prevádzky.