accessibility-settingsarrowcalendarcheckchevron-roundedchevronclose-altcloseemailfile-pdffilefilter-listhomeinfolenslikelogo-bluelogo-cyanlogo-graylogo-greenlogo-orangelogo-redlogo-yellowmenuphonesharesocial-facebooksocial-fb-bluesocial-githubsocial-instagramsocial-linkedinsocial-rsssocial-tiktoksocial-twittersocial-youtubestudent-hatuserx
Prejsť na obsah
Pracujem...

Profil absolventa

Vedomosti

Absolvent študijného programu: - má hlboké teoretické poznatky z anorganickej chémie pre pokročilých, ktorá zahŕňa vedomosti o zákonitosti výstavby a vlastností molekulovej a kryštálovej štruktúry anorganických, koordinačných, organokovových a klastrových zlúčenín so zameraním na ich aplikačné využitie zodpovedajúce súčasnému stavu poznania, - vie opísať a vysvetliť všetky typy fyzikálno-chemických a analytických metód ako sú napr. difrakčné, spektrálne, magnetické a termické metódy, - vie analyzovať magnetické efekty v jednojadrových koordinačných a organokovových zlúčeninách použitím van Vleckovej funkcie, Brillouinovej funkcie a štiepenia v nulovom poli, - vie definovať špeciálne magnetické javy –jednomolekulový magnetizmus a spin crossover efekt, - vie analyzovať poznatky o anorganických zlúčeninách a materiáloch (kompozitné a hybridné materiály, nanomateriály, supravodivé materiály, metaloorganické siete - MOF, látky s biologickou aktivitou, anorganické terapeutiká, a pod.) so zameraním na progresívne metódy výskumu, - vie vysvetliť účasť bioprvkov pri výstavbe biomolekúl a ich funkcie v živých systémoch ako aj funkciu modelových biosystémov a to najmä z pohľadov redox procesov, substitúcií, katalytických vlastností a látkových výmen a biologickú funkciu metaloenzýmov, - vie analyzovať vzťah medzi štruktúrou u a reaktivitou koordinačných zlúčenín, - má vedomosti o vývoji nových zlúčenín s medicínskym aplikačným potenciálom (protinádorové, protizápalové a antidiabetickými liečivá alebo kontrastné látky pre diagnostické zobrazovacie metódy), - má znalosti o kauzálnom vzťahu medzi chemickou štruktúrou koordinačnej zlúčeniny a jej biologickou účinnosťou, - dokáže analyzovať a dizajnovať nové zlúčeniny so zaujímavými magnetickými, optickými alebo katalytickými vlastnosťami s priemyselným aplikačným potenciálom (napr. pamäťové média s vysokou hustotou záznamu, rôzne druhy senzorov), - má vedomosti o vývoji nových produktov z nerastných surovín so zameraním na kompozitné a hybridné materiály, - má vedomosti o vývoji nových nanomateriálov, supravodivých materiálov a anorganických terapeutík, - vie samostatne a tvorivo využívať špecializovaný pojmový aparát a metódy vedeckých disciplín, ktorých teoretickým základom je anorganická chémia, - ovláda na dobrej úrovni technickú a odbornú angličtinu.

Zručnosti

Absolvent študijného programu: - dokáže vyvíjať náročné viacstupňové anorganické syntézy, separovať a čistiť produkty, - je schopný analyzovať a vyhodnocovať konkrétne problémy a úlohy pri návrhu takej štruktúry zlúčenín, ktorá bude pravdepodobným nositeľom požadovaných fyzikálnych a chemických vlastností. - je schopný inovovať experimentálnu prípravu a vývoj nových anorganických, koordinačných a organokovových zlúčenín, nových produktov z nerastných surovín so zameraním na kompozitné a hybridné materiály, nanomateriály, supravodivé materiály a anorganické terapeutiká, - dokáže analyzovať a vyhodnocovať vedomosti zo spektrálnych, difrakčných, magnetických a termických metód na určenie zloženia ako aj kryštálovej a molekulovej štruktúry anorganických látok, - je schopný aplikovať inovované techniky meranie infračervených, Ramanovych a elektrónových spektier, - má schopnosť aplikovať spektrálne programy a informácie z odbornej literatúry pri interpretácii rozmanitých spektrálnych metód, - je schopný analyzovať a vyhodnocovať poznatky vo vedeckej literatúre, nájsť a vyvíjať perspektívne smery rozvoja vedného odboru, - má schopnosť analyzovať a vyhodnocovať vedecký problém, zostaviť výskumný projekt, vybrať vhodné experimentálne techniky na riešenie daného vedeckého problému a viesť výskumný kolektív, - dokáže samostatne vyvíjať existujúce experimentálne postupy a navrhovať nové experimenty, - zlepšuje, prípadne vyvíja vysoko odborné vedecké tvorivé činnosti vo výskume a prináša vlastné riešenia problémov v oblasti anorganickej chémie,

Kompetencie

Absolvent študijného programu: - je schopný pracovať samostatne pri riešení odborných úloh a projektov, - vie kreatívne a tvorivo aplikovať nové látky a materiály v nových technológiách, - má schopnosť samostatne publikovať výsledky vlastnej vedeckej práce, - má kreatívnosť a tvorivosť prezentovať vlastné názory a riešenia nových a neštandardných situácií a pochopiť súčasný stav vedy, - má schopnosť samostatne založiť a viesť výskumný tím, - dokáže systematicky plánovať svoje vlastné vzdelávanie, organizovať si prácu a samostatne získavať nové poznatky, - má schopnosť efektívne pracovať v tíme, spolupracovať a motivovať ľudí, niesť zodpovednosť za výsledky tímu, - má schopnosť viesť technických pracovníkov, absolventov inžinierskeho, magisterského a bakalárskeho štúdia chémie, - má schopnosť systematicky prezentovať vlastné stanoviská a vedecké riešenia pred rôznym typom obecenstva na rôznych úrovniach riadenia - ovláda základy počítačovej chémie a aplikácie komerčných softvérov, ako aj základy informačných a komunikačných technológií ako je práca s informačnými systémami a databázami, - má schopnosť riadiť sa primeranými praktikami v súlade s profesionálnym, právnym a etickým rámcom disciplíny. - vie kreatívne identifikovať, kvantifikovať a zhodnotiť dopady riešení problémov na sociálnu oblasť a oblasť životného prostredia, - má schopnosť samostatne vyučovať špecializované chemické predmety na vysokých školách.

Profilové predmety

Uplatnenie absolventov

Uplatnenie absolventov doktorandského študijného programu Anorganická chémia je predovšetkým v oblasti výskumu a vývoja v odbore anorganickej chémie v chemickom, agrochemickom, farmaceutickom, potravinárskom, kozmetickom priemysle a v oblasti materiálovej chémie, ale s presahom aj do medziodborových profesií v rámci analytickej, organickej, fyzikálno-anorganickej chémie, bioanorganickej chémie a v aplikáciách v spojení s medicínou a biotechnológiami. Anorganická chémia v súčasnosti vzbudzuje v oblasti čistého a aplikovaného výskumu stále vzrastajúci záujem a jej výsledky nachádzajú široké a mnohostranné uplatnenie v oblastiach: - výskumné ústavy, SAV, vysoké školy – vývoj nových typov liečiv a diagnostických prípravkov nových tried magnetických materiálov využiteľných v záznamovej a zobrazovacej technike prevažne na báze viacjadrových komplexov mangánu, železa, kobaltu a niklu. - anorganický priemysel, veľkotonážne výroby (základné anorganické chemikálie, hnojivá, anorganické pigmenty a pod.), - malotonážna anorganická chémia – výroba špeciálnych anorganických zlúčenín a materiálov (anorganické polyméry, kompozity, nanomateriály a pod.), Absolvent sa uplatní ako tvorivý pracovník vo výskume, technickej a technologickej praxi, ako aj vo všetkých oblastiach aplikácii anorganickej chémie.

Príklady povolaní, na výkon ktorých je absolvent pripravený

Absolvent študijného programu Anorganická chémia sa uplatní ako: - Anorganický chemik špecialista, Chemický špecialista vo výskume a vývoji hlavne v oblasti anorganickej syntézy, Chemický špecialista technológ, Špecialista chemickej výroby, Špecialista chemickej kontroly, Riadiaci pracovník v chemickej výrobe, Teoretický chemik, Vysokoškolský pedagóg v odbore anorganická chémia (podľa Kartotéky kariet kvalifikácií na kvalifikacie.sk). - Chemický špecialista vo výskume a vývoji, Riadiaci pracovník (manažér) v chemickej a farmaceutickej výrobe, Chemický špecialista technológ, Špecialista riadenia kvality v chemickej výrobe (podľa sústavy povolaní na sustavapovolani.sk).

Príklady úspešných absolventov

Zoznam niektorých úspešných absolventov v akademickej a komerčnej i sfére: 1. Prof. Ing. Roman Boča, DrSc., rektor UCM v Trnave, roman.boca@ucm.sk 2. Prof. Ing. Darina Ondrušová, Ph.D., dekanka Fakulty priemyselných technológii TnUAD v Púchove, darina.ondrusova@tnuni.sk 3. Doc. Peter Baran, Ph.D., Juniata College, 1700 Moore Street, Huntingdon, PA 16652, USA, baran@juniata.edu 4. Dr. Milan Gembicky, Ph.D., director of the Reaserch crystallography laboratory, Universita of California San Diego, UCSD Department Of Chemistry & Biochemistry, 5128 Urey Hall Gilman Drive La Jolla, CA 92093, USA, mgembicky@ucsd.edu 5. doc. Ing. Radovan Herchel, Ph.D., vedúci katedry anorganickej chémie PřF UP Olomouc, ČR, radovan.herchel@upol.cz 6. Ing. Ivan Nemec, Ph.D., katedra anorganickej chémie PrF UP Olomouc, ČR, ivan.nemec@upol.cz 7. Prof. RNDr. Ján Titiš, Ph.D., katedra chémie fakulty prírodných vied UCM v Trnave, jan.titis@ucm.sk 8. Prof. Ing. Mariana Pajtašová, Ph.D., vedúca katedry materiálových technológií a environmentu Fakulty priemyselných technológii TnUAD v Púchove, mariana.pajtasova@tnuni.sk 9. Doc. RNDr. Ivan Potočňák, Ph.D., Ústav chemických vied PrF UPJŠ v Košiciach; ivan.potocnak@upjs.sk 10. Doc. Ing. Alfonz Plško, Ph.D., Centrum kompetencie pre výskum skla VILA, TnUAD v Trenčíne; alfonz.plsko@tnuni.sk Absolventi sa uplatňujú ako vedecký pracovníci v SAV alebo aj v praxi, napr. 1. Doc. Ing. Miroslav Boča, DrSc., riaditeľ Ústavu anorganickej chémie SAV, Bratislava, uachboca@savba.sk 2. Ing. Alexandra Záhradníková, DrSc. Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky, Centrum biovied, SAV, Bratislava, alexandra.zahradnikova@savba.sk 3. Ing. Zuzana Vasková, Ph.D., Ústavu anorganickej chémie SAV, Bratislava, zuzana.vaskova@savba.sk 4. Ing. Róbert Uhrecký, Ph.D., Chief Colorist - R&D specialist, Rokospol a.s., ČR, uhrecky@rokospol.cz 5. Ing. Dušan Kordík, CSc., riaditeľ Chemmea spol. s r.o. Bratislava, národný zástupca SR v Eurachem, dusan@chemmea.sk 6. Ing. Danica Čechová, Ph.D., Key Account Manager, IQVIA Solutions s. r. o. Polus Tower II, Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava, danica.cechova@iqvia.com

Vyjadrenia zamestnávateľov, alebo regulátora

Doktorandský študijný program Anorganická chémia vychoval v dennej a externej forme množstvo úspešných absolventov, ktorý sa uplatnili v komerčnej i akademickej sfére, napr. absolventi sa uplatňujú ako vysokoškolský učitelia (často vo funkcii profesorov a docentov) doma a v zahraničí. Napr. Dr. Milan Gembicky, Ph.D. je riaditeľom výskumného kryštalografického laboratória Kalifornskej univerzity. Doc. Peter Baran, Ph.D. pracuje ako profesor chémie na Juniata College Huntingdon v USA. Na Fakulte prírodných vied UCM v Trnave pracujú vo funkcii profesorov traja naši absolventi (priložené potvrdenie). Prof. Ing. Roman Boča, DrSc. v súčasnosti vykonáva funkciu rektora UCM. Na Fakulte priemyselných technológii TnUAD v Púchove pracujú dve naše absolventky ako profesorky (priložené potvrdenie). Prof. Ing. Darina Ondrušová, Ph.D. vykonáva funkciu dekanky. Absolventi študijného programu Anorganická chémia sa uplatňujú ako vedecký pracovníci v SAV, napr. na Ústave anorganickej chémie (priložené potvrdenie). Doc. Ing. Miroslav Boča, DrSc. vykonáva funkciu riaditeľa Ústavu anorganickej chémie SAV v Bratislave. Nakoniec, pre fungovanie Oddelenia anorganickej chémie FCHPT je rozhodujúca skutočnosť, že všetkých 17 pedagogických a vedecko-výskumných pracovníkov je absolventmi uvedeného doktorandského študijného programu. Aj vďaka uvedeným skutočnostiam má oddelenie anorganickej chémie FCHPT vynikajúce kontakty s týmito pracoviskami. Títo absolventi aj na novom pracovisku pokračujú v riešení vedeckých problémov započatých už v rámci svojej doktorandskej práce. Podobne je to aj s uplatnením našich absolventov vo výskumných ústavoch a SAV. Ešte väčšej kvalite študijného programu by prospela užšia spolupráca medzi oddelením a priemyselnými partnermi tak ako sa túto spoluprácu podarilo rozvinúť s vysokými školami a výskumnými ústavmi.