accessibility-settingsarrowcalendarcheckchevron-roundedchevronclose-altcloseemailfile-pdffilefilter-listhomeinfolenslikelogo-bluelogo-cyanlogo-graylogo-greenlogo-orangelogo-redlogo-yellowmenuphonesharesocial-facebooksocial-fb-bluesocial-githubsocial-instagramsocial-linkedinsocial-rsssocial-tiktoksocial-twittersocial-youtubestudent-hatuserx
Prejsť na obsah
Pracujem...

Profil absolventa

Vedomosti

Absolvent študijného programu disponuje hlbokými znalosťami vo vybraných oblastiach informatiky (programovacie jazyky a vývojové prostredia, simulačné systémy, štatistické nástroje) a automatizácie (technické a programové vybavenie). - Má poznatky o teórii systémov, modelovaní a simulácii systémov. - Má poznatky o automatizácii procesov. - Má vedomosti z oblasti teórie automatického riadenia. - Vie uplatňovať vedomosti z oblasti inteligentných metód riadenia - pozná metódy a nástroje. - Vie získavať údaje, potrebné pre analýzu a syntézu. - Pozná zásady ukladania a prenosu informácií vrátane bezpečnostných aspektov. - Dokáže navrhnúť komplexné riadiace systémy. - Vie navrhnúť komponenty pre komplexné riadiace systémy. - Vie navrhovať spojité a diskrétne regulátory pre technologické procesy. - Vie využiť simulačné nástroje pre potreby riadenia a optimalizácie systémov a procesov. - Vie navrhovať a realizovať informačné zabezpečenie systémov riadenia. - Ovláda princípy snímania fyzikálnych veličín. - Má špecifické poznatky z matematiky, fyziky, mechaniky a elektrotechniky. - Vie charakterizovať jednotlivé úrovne riadenia a definovať vertikálnu aj horizontálnu integráciu údajov. - Vie opísať bezpečnostné riziká a prispôsobiť im návrh riešení. - Má poznatky o koncepte Industry 4.0 a jeho súčastiach. - Má potrebné poznatky z oblasti prírodných vied. - Má poznatky o strojárskych technológiách a výrobných systémoch. - Uplatňuje všeobecné poznatky z oblasti ekonomiky a manažmentu výroby a podnikov. V potrebnom rozsahu ovláda technickú a odbornú angličtinu.

Zručnosti

Absolvent vie metódami softvérového inžinierstva navrhovať a programovať informačné a riadiace systémy a algoritmy. - Je schopný samostatne aplikovať teóriu, praktické postupy a nástroje pri návrhu systémov automatizovaného riadenia technologických a výrobných systémov. - Je schopný samostatne aplikovať teóriu, praktické postupy a nástroje pri implementácii a inštalovaní systémov automatizovaného riadenia technologických a výrobných systémov. - Vie vyhodnotiť riešenia, založené na informačných a komunikačných technológiách a pri návrhu, zavádzaní a využívaní systémov automatizovaného riadenia technologických a výrobných systémov. - Vie modelovať výrobné systémy softvérovými nástrojmi. - Vie posúdiť vhodnosť nasadenia inteligentných metód riadenia (znalostný prístup, genetické algoritmy, neurónové siete). - Pozná potrebné SW nástroje a dokáže aplikovať inteligentné metódy riadenia. - Vie posúdiť bezpečnostno-kritické situácie a ošetriť ich. - Ovláda prácu v Matlab nad rámec základných modulov. - Vie spracovávať údaje a vytvárať dokumenty, prehľady a štatistiky v súlade s technickými normami a etickým a právnym rámcom, platným v odbore kybernetika so zameraním na automatizáciu a informatizáciu procesov.

Kompetencie

Absolvent dokáže samostatne riešiť odborné úlohy v oblasti automatizácie a informatizácie procesov. - Dokáže analyticky myslieť a prezentovať svoje názory a riešenia. - Vie samostatne zvyšovať svoju kvalifikáciu a organizovať si samostatné alebo organizované vzdelávanie. - Dokáže viesť kolektív z titulu funkcie alebo pri riešení projektov. - Má základné manažérske, ekonomické, právne, ekologické a etické povedomie a dokáže ho aplikovať pri výkone povolania. - Disponuje inovatívnym myslením. - Má jazykové kompetencie v odbore.

Profilové predmety

Uplatnenie absolventov

Absolvent je pripravený pre široké spektrum povolaní. Uplatní sa nielen v oblasti rozvoja, navrhovania a využívania automatizovaných systémov riadenia v priemyselných podnikoch, ale aj v projekčných a výskumných inštitúciách pre navrhovanie riadiacich a informačných systémov a tiež na školách a vzdelávacích inštitúciách. Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle patrí medzi najperspektívnejšie vysokoškolské odbory vzdelania v Slovenskej republike. V súčasných trendoch trhu práce patrí medzi odbory vzdelania s najvyšším uplatnením. Vedie v celkových priečkach mzdového ohodnotenia, miery zamestnania sa, práce v odbore i perspektíve uplatnenia sa odboru na trhu práce v najbližších 5 rokoch (92/100 Mzdy, 93/100 Zamestnanie sa, 82/100 Práca v odbore, 92/100 Perspektíva v budúcnosti). https://www.trendyprace.sk/sk/absolventi V roku 2019 z celkového počtu 55 absolventov študijného programu fakulty 82% absolventov skončilo v zamestnaní, 7% ako SZČO, 5% pokračovalo v štúdiu a 2% boli nezamestnaní, pričom 66% absolventov zostalo v Bratislavskom kraji, 17% v Trnavskom kraji a 12% v Trenčianskom kraji. Celkovo 71% absolventov zostáva pracovať vo vyštudovanom odbore vzdelania. Medzi najčastejšie odvetvia, v ktorých zostávajú absolventi pracovať, patrí: Priemyselná výroba (40%), Informácie a komunikácia (28%), Odborné, vedecké a technické činnosti (8%). Najčastejšie zamestnania, v ktorých zostávajú absolventi pracovať: Aplikační programátori (30%), Elektroinžinieri a špecialisti energetici (10%), Strojárski špecialisti (5%). https://uplatnenie.sk/ Na ilustráciu vynikajúcej uplatniteľnosti absolventov uvádzame výsledky prieskumu uplatnenia absolventov II. stupňa štúdia realizovaného na MTF STU v akademickom roku 2018/2019. Respondenti vyplnili dotazník v deň promócií. Návratnosť dotazníka študijného programu AIPP bola 56%. Až 88% respondentov uviedlo, že si už prácu našlo, pričom 76% absolventov uviedlo, že práca súvisí s odborom, ktorý študovali.

Príklady povolaní, na výkon ktorých je absolvent pripravený

Absolvent študijného programu sa môže uplatniť ako projektový manažér v oblasti IKT, správca informačného systému, analytik informačných a komunikačných technológií, databázový dizajnér, dizajnér sietí, IKT projektant, manažér riešení IKT technológií, softvérový architekt, dizajnér softvérových riešení, špecialista IKT procesov, manažér výskumu a vývoja v informačných a komunikačných technológiách, projektant multimediálnych systémov, databázový analytik, dátový expert, web dizajnér, programátor riadiacich systémov, automatizačný inžinier.

Príklady úspešných absolventov

Študijný program Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle a jeho predchádzajúce programy majú 30-ročnú tradíciu. Za toto obdobie sme vychovali množstvo inžinierov, ktorí sa úspešne uplatnili nielen v slovenských podmienkach, ale aj v zahraničí. Medzi významných absolventov možno zaradiť: Ing. Miroslava Trnku, rok ukončenia 1995, zakladateľa firmy ESET s.r.o., Ing. Tomáša Druckera, rok ukončenia 2006, bývalý minister vlády SR, bývalý generálny riaditeľ Slovenskej pošty, Ing. Vladimíra Šurku, PhD., rok ukončenia 1992, riaditeľ divízie podnikových systémov vo firme Microsoft SK, momentálne je zodpovedný za riešenia pre oblasť Industry 4.0 vo firme Tempest, Ing. Jozefa Jurigu, rok ukončenia 1991, obchodný riaditeľ vo firme KASO Technologies, Ing. Romana Nagyho, PhD., rok ukončenia 1997, vedúci oddelenia vývoja softvéru vo firme BMW, Ing. Mareka Fialu, rok ukončenia 2002, Key Account Manager for Automotive vo firme SIEMENS, Ing. Martina Gálika, rok ukončenia 2009, vedúci obchodného oodelenia Firme ProCS, Ing. Miroslava Božika, PhD., rok ukončenia 2005 , člen predstavenstva vo firme JAVYS a.s., Ing. Jaroslava Otčenáša, rok ukončenia 2005, konateľ vo firme TT-IT s.r.o.

Vyjadrenia zamestnávateľov, alebo regulátora

Zamestnávatelia oceňujú pripravenosť absolventov študijného programu tvorivo aplikovať získané teoretické znalosti na riešenie konkrétnych technických problémov a výziev v oblasti automatizácie a informatizácie procesov v priemysle. Vysoký záujem firiem o absolventov dokumentuje aj pravidelne ročne organizovaný Job Day, ktorého sa zúčastňujú približne tri desiatky firiem. Na tomto podujatí firmy priamo v škole vyhľadávajú potenciálnych zamestnancov. Zúčastňujú sa ho nielen veľké firmy ako napr. BOGE ELASTMETALL SLOVAKIA a.s, Hella Slovakia Front-Lighting s.r.o., Jaguar Land Rover Slovakia, ZF SLOVAKIA a.s., IAC GROUP (Slovakia) s.r.o., Slovnaft a.s, ale aj malé technologické či výskumné firmy ako napr. Datalogic Slovakia s.r.o., SEGULA Slovensko s.r.o., SOVA Digital a.s. Mnohé firmy ponúkajú prácu študentom aj počas štúdia. Garantujúce pracovisko má dlhodobú spoluprácu s viacerými firmami, ktorých pracovníci priamo učia vybrané predmety alebo realizujú vybranú prednášku. Takúto spoluprácu dlhodobo má garantujúce pracovisko s firmami SKARTEK, TEMPEST a.s., Humusoft s.r.o., BMW AG, Germany, PDS s.r.o a ďalšími. Firmy oceňujú nielen odborné znalosti absolventov, ale aj tzv. mäkké kompetencie ako komunikačné a manažérske schopnosti, schopnosti prezentovať, či jazykové kompetencie. Mnohé predmety sú organizované formou projektovej práca, čo oceňujú firmy, pretože absolventi sú na takýto typ práce pripravení.