accessibility-settingsarrowcalendarcheckchevron-roundedchevronclose-altcloseemailfile-pdffilefilter-listhomeinfolenslikelogo-bluelogo-cyanlogo-graylogo-greenlogo-orangelogo-redlogo-yellowmenuphonesharesocial-facebooksocial-fb-bluesocial-githubsocial-instagramsocial-linkedinsocial-rsssocial-tiktoksocial-twittersocial-youtubestudent-hatuserx
Prejsť na obsah
Pracujem...

Profil absolventa

Vedomosti

Profil absolventa študijného programu tvoria odborné znalosti z fyzikálnych princípov a teoretických fundamentov javov prebiehajúcich v procesnej technike, teoretických súvislostí javov pri spracovateľských operáciách a procesoch pretvárania látok na získanie ich požadovaných vlastností a to konkrétne z oblasti mechanických, hydraulických, tepelných, difúznych procesov, chemických reaktorov a bioreaktorov. Absolvent detailne ovláda filozofiu vnútorných súvislostí odboru, používa vedecké metódy bádania a riešenia komplikovaných problémov v širokých súvislostiach, ovláda netradičné prístupy vo výskume a vývoji nových zariadení, procesov a technológií. Rutinne dokáže vyhľadávať v zdrojových databázach a knižniciach dostupné literárne poznatky, rigorózne ich vyhodnotiť a aplikovať na riešený problém a konfrontovať s výsledkami vlastných experimentálnych prác. Má znalosti z postupov plánovania vedeckého experimentu, ovláda najmodernejšie meracie a vyhodnocovacie techniky aj pre komplikované experimenty. Absolvent dokáže zovšeobecňovať nadobudnuté poznatky, formulovať vedecké závery a publikovať ich vo forme primeranej požadovanému alebo očakávaného výstupu. Uplatnenie absolventov je hlavne na pozíciách vedeckých a výskumných pracovníkov na univerzitách, vo vedeckých alebo výskumných ústavoch, ale aj v priemyselnom výskume. Absolvent študijného programu PT má schopnosť samostatne riešiť odborné úlohy a koordinovať činnosti rôznych profesií v odbore, pracovať v tíme a plánovať a koordinovať pracovné činnosti. Absolvent vzdelávania v študijnom programe Procesná technika preukazuje významný rozvoj vedomosti a pochopenie súvislostí, ktoré sú založené na širokých poznatkoch druhého stupňa vzdelávania a ktoré poskytujú platformu alebo príležitosť pre originalitu pri vývoji a výskume alebo pri rozvoji poznatkov založených na štúdiu prenosu látky, tepla a hybnosti. Mimoriadne široký obzor má v oblasti procesov mechanických separácií, v mechanike partikulárnych sústav a mechanike tuhého telesa. Je špecialistom v oblasti prenosu hybnosti, tepla a latky, materiálových a entalpických bilancií, ale aj v oblasti varu a kondenzácie kvapalných látok, alebo prestupe tepla bez fázovej premeny v samotnej fáze, alebo pri prestupe tepla cez fázové rozhranie. Absolventi disponujú vysokým štandardom úrovne vedomostí, ktoré vedia uplatniť svoje znalosti o procesoch a porozumenie a schopnosti riešiť problémy v nových alebo neznámych okruhoch riešených tém v širšom, často multidisciplinárnom kontexte, týkajúcich sa špecifík študijného odboru.

Zručnosti

Po úspešnom absolvovaní študijného programu má absolvent schopnosť integrovať a superponovať vedomosti a zvládať zložitosť a formulovať závery aj pri získaní neúplných alebo značne obmedzených informácií, ktoré však zahŕňajú reflexiu odborných, spoločenských a etických požiadaviek spojených s uplatňovaním ich vedomostí. Má spôsobilosť jasne a jednoznačne formulovať svoje závery a vedomosti a zdôvodnenia, z ktorých vychádza, odbornému aj nešpecializovanému prijímateľovi informácie. Je pripravený na efektívne využívanie softvérových a hardvérových nástrojov používaných v odbore (výskum, vývoj, konštrukcia, projekcia, výroba, ...) a disponuje odbornými znalosťami pre tvorbu podkladov pre systémy automatizovaného riadenia a merania (online, distribuovaného, diaľkového, ...) jednotlivých zariadení aj zložitých celkov.

Kompetencie

Absolvent zároveň disponuje schopnosti rozvoja a získavania ďalších poznatkov, ktoré mu umožnia pokračovať v kariérnom raste spôsobom, ktorý môže byť prevažne autonómny alebo úplne autonómny. Absolvent štúdia má všetky potrebné odborné, pedagogické aj osobnostné predpoklady pre uplatnenie ako pracovník na vysokej škole na pozícii výskumný pracovník, alebo vysokoškolský učiteľ. Doktorandské štúdium zodpovedá v Kvalifikačnom rámci Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania úrovni 8 európskeho kvalifikačného rámca Európskej únie.

Profilové predmety

Uplatnenie absolventov

Uplatniteľnosť absolventov je jedným zo sledovaných aspektov posudzovania vzdelávania čo do obsahu aj kvality. Väčšina študentov už počas štúdia externe pracuje na projektoch alebo zákazkách špecializovaných konštrukčných, projekčných, výrobných alebo výskumných spoločností, resp. na vedecko-výskumných projektoch grantových agentúr alebo projektoch z priemyselnej praxe na školiacom pracovisku . V dlhodobom horizonte nie je núdza o pracovné ponuky pre študentov už počas ich štúdia (pred ich skončením). Spoločnosti ponúkajú študentom nielen možnosť zoznámenia sa s portfóliom ich práce (napr. v rámci odborných krátkodobých pracovných pobytov), ale aj ponukou tém pre dizertačné práce. Študenti veľmi často riešia takého témy svojich záverečných prác s výhľadom zabezpečenia si pracovnej pozície v spoločnosti, kde potom plynulo pokračujú ako zamestnanci na rovnakom projekte, ktorého čiastkovým riešením bola napr. záverečná práca. Uplatniteľnosť absolventov študijného programu Procesná technika často testujú výrobné aj výskumné spoločnosti vyhlasovaním súťaží o najlepšiu prácu v odbore (napr. Slovnaft, Slovenská spoločnosť údržby, Slovenský plynárenský a naftový zväz, a pod.), kde absolventi zaznamenali viaceré ocenenia. Uplatnenie absolventov však nie je iba vo výrobných činnostiach (zamestnanci, zamestnávatelia, SZČO a pod.), ale aj pri pokračujúcom doplnkovom špecializovanom vzdelávaní, kde si absolventi cieľavedome zvyšujú svoj potenciál uplatniteľnosti na trhu práce získaním novej, vyššej kvalifikácie pre rôzne náročnejšie povolania. Pre zistenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu Procesná technika je možné využiť verejne dostupnú štatistiku na webovej stránke - https://uplatnenie.sk/. Vzhľadom na malé počty ročne končiacich absolventov (2-3 absolventi) stránka ale prehľad nezverejňuje - „Z dôvodu nízkeho počtu absolventov vo zvolenej kombinácii kritérií nie je možné zobraziť požadované údaje.“. V periodicky zverejňovaných štatistikách zamestnanosti/nezamestnanosti (Sociálna poisťovňa, Úrady práce, Profesia, LinkedIn a pod.) podľa odborov a zameraní štúdia sa absolventi študijného programu Procesná technika nenachádzajú medzi nezamestnanými. Na portáloch a v ponukových systémoch pracovných pozícií sa pre absolventov uvedeného študijného programu nachádzajú ponuky na významné pracovné pozície (ponuky s uvedením preferencie priamo zo Strojníckej fakulty STU v Bratislave.

Príklady povolaní, na výkon ktorých je absolvent pripravený

Z množstva povolaní, pre ktoré má absolvent študijného programu Procesná technika kompetencie, sú podľa sústavy povolaní a registra zamestnaní (https://www.sustavapovolani.sk/register_zamestnani) typickými príkladmi viaceré povolania. Potenciál študijného programu Procesná technika z pohľadu uplatnenia absolventa je jeho multidisciplinarita a možnosť variability. Absolvent disponuje na základe širokých vedomostí strojárskeho a procesného charakteru schopnosťami operatívneho a adekvátneho prispôsobenia sa požiadavkám zamestnávateľov, t.j. je flexibilným pre riešenie aj atypických úloh a zameraní projektov alebo problémov. Zabezpečujúce pracovisko študijného programu prenáša do vzdelávania najnovšie poznatky svojho výskumu, ktorého sú aj doktorandi priamymi účastníkmi (grantové výskumné projekty, výskumné projekty pre priemyselnú prax a pod.), ale aj poznatky z medzinárodného výskumného priestoru, v ktorom sú učitelia pracoviska platnými a žiadanými účastníkmi medzinárodných tímov. Takáto prepojenosť s medzinárodným prostredím, ako aj výrobným sektorom je zárukou rýchlej reflexie na prípadné nové požiadavky na vzdelávanie.

Príklady úspešných absolventov

Vzhľadom na časté problémy s uvádzaním osobných údajov, resp. s ich únikom a zneužívaním, v tomto odseku neuvedieme žiadne mená úspešných absolventov. Absolventi pracujú na všetkých úrovniach výrobných aj manažérskych pozíciách vzhľadom na dĺžku pracovnej praxe, možnostiach kariérneho postupu a možnostiach disponibilných miest v domácich aj zahraničných/medzinárodných spoločnostiach (od zamestnancov na výrobných pozíciách, aj manažérskych pozíciách stredného a vrcholového manažmentu spoločností). Uvádzať konkrétne názvy firiem a zastávaných pracovných pozícii by nebolo efektívne, na požiadanie pri kontrole na mieste vieme predložiť informácie preukazujúce úspešných absolventov, ktorí uvádzajú pri vzdelaní, že sú absolventami študijného programu doktorandského stupňa štúdia Procesná technika na Strojníckej fakulte STU v Bratislave.

Vyjadrenia zamestnávateľov, alebo regulátora

Na vyžiadanie predsedu Rady študijného programu sa k uplatniteľnosti absolventov a kvality študijného programu Procesná technika vyjadrilo niekoľko predstaviteľov významných priemyselných spoločností, ktorí majú detailné skúsenosti s prácou a dosiahnutou úrovňou znalostí absolventov. Svoje stanoviská zaslali predstavitelia spoločnosti Slovnaft a.s. Bratislava, Mondeléz SR Production s.r.o. Bratislava, Evonik Fermas s.r.o. Slovenská Ľupča, Duslo a.s. Šala, Envien Group Leopoldov a Energetické strojárne s.r.o. Košice. Závery zo stanovísk sú pozitívne čo do uplatniteľnosti absolventov aj preukazovaných vedomostí získaných počas štúdia (vyjadrenie zainteresovaných strán). O kvalite štúdia svedčia aj konkrétne ponuky na pracovné (pre absolventov) pozície priamo doručené na Ústav procesného inžinierstva SjF STU.