accessibility-settingsarrowcalendarcheckchevron-roundedchevronclose-altcloseemailfile-pdffilefilter-listhomeinfolenslikelogo-bluelogo-cyanlogo-graylogo-greenlogo-orangelogo-redlogo-yellowmenuphonesharesocial-facebooksocial-fb-bluesocial-githubsocial-instagramsocial-linkedinsocial-rsssocial-tiktoksocial-twittersocial-youtubestudent-hatuserx
Prejsť na obsah
Pracujem...

Profil absolventa

Vedomosti

Absolvent má značné teoretické vedomosti vo výskumnom odbore Kozmické inžinierstvo, získa vedecké poznatky, experimentálne, návrhové, simulačné a praktické skúsenosti v kľúčových predmetoch elektrotechniky, elektroniky, robotiky, informatiky, senzoriky, mikrosystémovej techniky, elektrotechnológie a aplikovanej fyziky, ako sú: Analýza signálov a sústav, Elektronické systémy pre riadenie kozmických zariadení, Metódy číslicového spracovania obrazov, Moderné metódy riadenia, Navigačné systémy, Robotika vesmírnych aplikácií, Mikrosystémy pre vesmírne aplikácie, Kozmické technológie a materiály, Matematicko-počítačová simulácia systémov a Projektovanie kozmických prostriedkov, ktoré sú potrebné pre návrh a vývoj aplikácií v kozmickom inžinierstve

Zručnosti

Absolvent vysokoškolského štúdia študijného programu Kozmické inžinierstvo: - ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja v odbore, ktoré vidí a chápe v interdisciplinárnych súvislostiach daných technickými, právnymi, ekonomickými, etickými i environmentálnymi hľadiskami riešenej komplexnej úlohy, - preukazuje schopnosť a pripravenosť na samostatnú tvorivú a výskumnú činnosť v danej oblasti, ovláda vedecké formulácie problémov riešenia, vie prezentovať výsledky svojej vedeckej práce v príslušných odborných kruhoch doma a v zahraničí, - získava nové teoretické vedomosti z počítačovo podporovaných technických prostriedkov pre rozvoj technického kozmického výskumu a výskumu v ďalších súvisiacich oblastiach, - je pripravený formovať trendy a koncepcie rozvoja v počítačovo podporovaných kozmických konštrukciách a technológiách, - dokáže využiť a aplikovať získané poznatky v rôznych oblastiach priemyslu a spoločenského života, vytvára väzby výskum – vývoj - výroba - použitie, ovláda právne, etické a environmentálne aspekty nových produktov, - je schopný vytvárať nové pracovné príležitosti.

Kompetencie

Intenzívne zapojenie študentov do riešenia výskumných úloh počas štúdia v rámci domácich i medzinárodných vedeckých projektov a prezentácia získaných výsledkov na medzinárodných fórach umožní absolventovi získať cenné skúsenosti z tímovej práce, návrhu a vyhodnotenia experimentu, ako aj z prezentácie a komunikácie získaných výsledkov.

Profilové predmety

Uplatnenie absolventov

Absolvent nájde uplatnenie nielen v oblasti kozmického výskumu, kozmického inžinierstva, pokročilých a inteligentných elektronických a elektrotechnických systémov, ale aj v príbuzných oblastiach priemyslu, akými sú robotika, mechatronika, informatika, telekomunikácie, mikroelektronika, optoelektronika, senzorika, mikrosystémová technika, automobilový priemysel (strojárstvo), a ďalšie. Uplatnenie nie je obmedzené iba na zamestnanie v Slovenskej republike, ale aj v zahraničí, kde absolventi môžu ponúknuť svoju vysokú odbornosť v zmienených odvetviach priemyslu. Nakoľko ide o nový študijný program, tak nie je možné zhodnotiť dosiahnutú mieru zamestnanosti v odboroch priemyslu, alebo mieru nezamestnanosti absolventov konkrétneho študijného programu. Vychádzajúc zo štatistiky Ministerstva školstva vedy výskumu a športu Slovenskej republiky za rok 2019 je miera nezamestnanosti 502 absolventov FEI STU v Bratislave 1%, pričom 56% sa zamestnalo vo svojom odbore s priemernou hrubou mzdou všetkých absolventov 1776€.

Príklady povolaní, na výkon ktorých je absolvent pripravený

Povolania, kde sa môžu uplatniť absolventi ŠP Kozmické inžinierstvo podľa Sústavy povolaní (sustavapovolani.sk) Riadiaci pracovník (manažér) výskumu a vývoja v informačných technológiách a telekomunikáciách (Veda a výskum), Odborný asistent vysokej školy (Výchova, vzdelávanie a šport), Špecialista elektrotechnik technológ (Elektrotechnika), Špecialista kontroly kvality testovacích zariadení (Elektrotechnika), Materiálový technológ v elektrotechnike (Elektrotechnika), Špecialista elektromechanik (Elektrotechnika), Špecialista elektrotechnik vo výskume a vývoji (Elektrotechnika), Špecialista riadenia kvality v elektrotechnike (Elektrotechnika), Fyzik elektriny a magnetizmu (Veda a výskum), Strojársky špecialista vo výskume a vývoji (Veda a výskum), Technik alternatívnych zdrojov energie (Energetika, plyn a elektrina) a Strojársky špecialista automatizácie (Strojárstvo)

Príklady úspešných absolventov

Nakoľko sa jedná o nový študijný program, tak nie je možné uviesť žiadnych úspešných absolventov.

Vyjadrenia zamestnávateľov, alebo regulátora

Na základe predložených dokumentov a poznatkov získaných počas diskusie v rámci rokovania Rady ŠP Kozmické inžinierstvo zástupcovia externých strán z praxe vítajú a podporujú návrh na vznik a zavedenie nového študijného programu Kozmické inžinierstvo, ktorý sa vyznačuje interdisciplinaritou v rámci odboru elektrotechnika a jeho pedagogická činnosť je pokrývaná viacerými ústavmi fakulty. Z ich pohľadu je a aj bude záujem o uplatnenie absolventov uvedeného študijného programu v praxi.