accessibility-settingsarrowcalendarcheckchevron-roundedchevronclose-altcloseemailfile-pdffilefilter-listhomeinfolenslikelogo-bluelogo-cyanlogo-graylogo-greenlogo-orangelogo-redlogo-yellowmenuphonesharesocial-facebooksocial-fb-bluesocial-githubsocial-instagramsocial-linkedinsocial-rsssocial-tiktoksocial-twittersocial-youtubestudent-hatuserx
Prejsť na obsah
Pracujem...

Profil absolventa

Vedomosti

Absolvent študijného programu získa úplné vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore Elektrotechnika s dominantnou orientáciou na moderné a multidisciplinárne inžinierske technológie využívané najmä vo vysoko výkonných kozmických a vesmírnych systémoch, ale aj v iných elektronických systémových komponentoch. V rámci štúdia absolvovaním profilových predmetov ako sú Materiály a konštrukcia vesmírnych systémov, Snímače a akčné členy, Zdroje energie, Mikrosystémová technika, Interakcia žiarenia a látky, Vesmírne prístroje, alebo Metódy výskumu vesmír absolvent získa široký rozsah znalosti a vedomosti v oblastiach, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou integrovaných technologických systémov pre kozmické aplikácie.

Zručnosti

Absolvent sa naučí navrhovať, optimalizovať a konštruovať pokročilé vnorené elektronické systémy, senzorické systémy, rôzne druhy mikrosystémov, robotické a pohonné systémy, ako aj riadiace, navigačné a komunikačné systémy a pri ich návrhu bude využívať aj informačné technológie a umelú inteligenciu. Absolvent má znalosti z oblasti astrofyziky, astrodynamiky, astrobiológie ako aj z mechaniky a termokinetiky vesmírnych systémov a vie uplatniť zručnosti z používania moderných inžinierskych CAE nástrojov vrátane modelovania a simulácií elektro-mechanických systémov.

Kompetencie

Absolvent je pripravený na riešenie teoretických a praktických úloh v rámci vývoja komplexných systémov najmä pre vesmírne aplikácie s využitím moderných inžinierskych nástrojov, technológií a interdisciplinárneho systémového prístupu. Absolvent je pripravený zapájať sa do medzinárodných vývojových tímov, ale aj viesť takéto tímy, analyzovať problémy, navrhovať vlastné technické riešenia a prezentovať výsledky svojej práce ako aj práce celého tímu.

Profilové predmety

Uplatnenie absolventov

Absolvent nájde uplatnenie nielen v oblasti kozmického inžinierstva a pokročilých elektronických systémov, ale aj v príbuzných oblastiach priemyslu, akými sú robotika, mechatronika, informatika, automobilový priemysel (strojárstvo), a ďalšie. Uplatnenie nie je obmedzené iba na zamestnanie v Slovenskej republike a jej okolí, ale aj v zahraničí, kde absolventi môžu ponúknuť vysokú odbornosť vo viacerých odvetviach priemyslu. Nakoľko ide o nový študijný program, tak nie je možné zhodnotiť dosiahnutú mieru zamestnanosti v odboroch priemyslu, alebo mieru nezamestnanosti absolventov konkrétneho študijného programu. Vychádzajúc zo štatistiky Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky za rok 2019 je miera nezamestnanosti 502 absolventov FEI STU v Bratislave 1%, pričom 56% sa zamestnalo vo svojom odbore s priemernou hrubou mzdou všetkých absolventov 1776€.

Príklady povolaní, na výkon ktorých je absolvent pripravený

Povolania, kde sa môžu uplatniť absolventi ŠP Kozmické inžinierstvo: Špecialista elektrotechnik technológ (Elektrotechnika), Špecialista kontroly kvality testovacích zariadení (Elektrotechnika), Materiálový technológ v elektrotechnike (Elektrotechnika), Špecialista elektromechanik (Elektrotechnika), Špecialista elektrotechnik vo výskume a vývoji (Elektrotechnika), Špecialista riadenia kvality v elektrotechnike (Elektrotechnika), Fyzik elektriny a magnetizmu (Veda a výskum), Strojársky špecialista vo výskume a vývoji (Veda a výskum), Technik alternatívnych zdrojov energie (Energetika, plyn a elektrina) a Strojársky špecialista automatizácie (Strojárstvo) Charakteristika povolaní je dostupná na stránke Sústavy povolaní (https://www.sustavapovolani.sk/)

Príklady úspešných absolventov

Nakoľko sa jedná o nový študijný program, tak nie je možné uviesť úspešných absolventov.

Vyjadrenia zamestnávateľov, alebo regulátora

Na základe predložených dokumentov a poznatkov získaných počas diskusie v rámci rokovania Rady ŠP Kozmické inžinierstvo zástupcovia externých strán z praxe vítajú a podporujú návrh na vznik a zavedenie nového študijného programu Kozmické inžinierstvo, ktorý sa vyznačuje interdisciplinaritou v rámci odboru elektrotechnika a jeho pedagogická činnosť je pokrývaná viacerými ústavmi fakulty. Z ich pohľadu je a aj bude záujem o uplatnenie absolventov uvedeného študijného programu v praxi.