accessibility-settingsarrowcalendarcheckchevron-roundedchevronclose-altcloseemailfile-pdffilefilter-listhomeinfolenslikelogo-bluelogo-cyanlogo-graylogo-greenlogo-orangelogo-redlogo-yellowmenuphonesharesocial-facebooksocial-fb-bluesocial-githubsocial-instagramsocial-linkedinsocial-rsssocial-tiktoksocial-twittersocial-youtubestudent-hatuserx
Prejsť na obsah
Pracujem...

Profil absolventa

Vedomosti

Absolvent študijného programu: - má prierezové vedomosti v odboroch kybernetika a chémia so zameraním na ich aplikačné využitie zodpovedajúce súčasnému stavu poznania - má znalosti o priebehu a kinetike chemickým javov prebiehajúcich v procesoch chemickej a potravinárskej technológie - rozumie materiálovým a energetickým bilanciách procesov chemickej a potravinárskej technológie a ovláda chemickoinžinierske výpočty - ovláda princípy snímania fyzikálnych veličín - má prehľad o základných typoch akčných členov a ovláda princípy ich činnosti - rozumie základom systémovej vedy a teórie dynamických systémov a spôsobom ich matematického modelovania a analýzy - ovláda princípy vytvárania matematických modelov základných typov procesov chemickej a potravinárskej technológie - vie sformulovať a matematicky zapísať materiálové a energetické bilancie pre procesy s akumuláciou látky, procesy s prestupom tepla a procesy s chemickou reakciou - vie matematicky opísať kinetiku chemických reakcií, prestupu a prechodu tepla - vie spoznať a analyzovať statické a dynamické vlastnosti zásobníkov, výmenníkov tepla, zmiešavačov a chemických reaktorov - pozná a vie vyhodnotiť statické a prechodové charakteristiky procesov chemickej a potravinárskej technológie - ovláda základné princípy identifikácie procesov z prechodových charakteristík - pozná ukazovatele kvality riadenia a vie ich využiť na porovnanie viacerých riešení - vie navrhnúť logické a spojité regulátory pre procesy chemickej a potravinárskej technológie - má základné vedomosti z fungovania elektronických platforiem mikroovládačov, senzorických obvodov a ovládania fyzikálnych systémov - vie transformovať úlohu optimalizácie chemických a potravinárskych výrob do matematickej optimalizačnej úlohy, takéto úlohy vie riešiť a interpretovať výsledky riešenia - vie aplikovať základné štatistické metódy na spravovanie dát a odhad parametrov - ovláda základy tvorby technických dokumentov v prostredí LaTeX - ovláda základy dátovej vedy a strojového učenia - ovláda základy technickej a odbornej angličtiny - ovláda základy ekonomiky a manažmentu podnikov

Zručnosti

Absolvent študijného programu: - vie spracovať dáta a tvoriť dokumenty v počítačových kancelárskych balíkoch - ovláda základy práce v operačných systémov Windows a Linux - vie automatizovať spracovanie dát pomocou skriptovania v operačných systémoch Linux a Windows - vie v programovom prostredí Matlab realizovať technické výpočty orientované na materiálové a energetické bilancie - vie modelovať procesy chemickej a potravinárskej technológie v prostredí Simulink - vie vytvoriť matematické modely procesov v tvare nelineárneho stavového opisu, lineárneho stavového opisu alebo prenosovej funkcie a tieto modely vie implementovať a analyzovať v prostredí Matlab/Simulink - ovláda základy programovania v programovacom jazyku Python - má schopnosť implementovať logické a spojité regulátory na programovateľných logických regulátoroch - vie pracovať s fyzikálnymi meracími a akčnými členmi, programovať riadiacu logiku na najnižšej úrovni, realizovať zber procesných dát a ich spracovanie - vie používať toolboxy programového prostredia Matlab - vie navrhnúť a implementovať grafické užívateľské rozhrania v programovom prostredí Matlab - vie spracovať a vyhodnotiť namerané dáta v prostredí Excel - vie tvoriť webové stránky pomocou technológií HTML, CSS a JavaScript - vie spracovať výsledky svojej práce formou technických správ a prezentácií a tieto vie efektívne komunikovať - má manažérske, ekonomické, spoločenské, morálne a ekologické povedomie a dokáže vypracovať podklady, správy a dokumentáciu v súlade s profesionálnym, etickým a právnym rámcom platným v odbore v odbore kybernetika so zameraním na automatizáciu a informatizáciu procesov - je schopný s porozumením čítať technické podklady a zadania od zákazníka - má schopnosť vypracovať technické podklady na určenie najvhodnejšieho riešenia - vie na vyriešenie technického problému kombinovať najnovšie poznatky z oblasti riadenia, automatizácie, optimalizácie a informatizácie tak, aby získal riešenie s významnou pridanou hodnotou

Kompetencie

Absolvent študijného programu: - je samostatný pri riešení odborných úloh, projektov a koordinovaní čiastkových činností - je schopný samostatne a kreatívne riešiť zložité projekty, s ohľadom na svoje odborné zameranie dokáže analyticky myslieť, prezentovať vlastné názory a riešenia nových a neštandardných situácií a pochopiť súčasný stav techniky - je pripravený efektívne pracovať v tíme, spolupracovať a motivovať ľudí, niesť zodpovednosť za výsledky tímu - dokáže plánovať svoje vlastné vzdelávanie, organizovať si prácu a samostatne získavať nové poznatky - vie stanoviť časový plán riešenia projektu tak, aby minimalizoval nákladovú zložku a dodržal časový plán zamestnávateľa resp. zákazníka tým, že aplikuje moderné prístupy k plánovaniu pracovného času aj s ohľadom na iných členov pracovného kolektívu - sa vyznačuje schopnosťou identifikovať, kvantifikovať a zhodnotiť dopady riešení problémov na sociálnu oblasť a oblasť životného prostredia - vie vhodne a profesionálne prezentovať vlastné stanoviská a technické riešenia pred rôznym typom obecenstva na rôznych úrovniach riadenia

Profilové predmety

Uplatnenie absolventov

Študijný program Riadenie procesov je ako jediný zo študijných programov v študijnom odbore Kybernetika zameraný na aplikáciu riadenia, automatizácie a informačných technológií v chemickom, potravinárskom a procesnom priemysle a ako jediný poskytuje interdisciplinárne štúdium v oblasti prírodných vied – chémie, matematiky a fyziky, chemických technológií, automatizácie, informačných technológií a optimalizácie. Uplatnenie absolventov je teda predovšetkým v chemickom, procesnom, petrochemickom, potravinárskom, farmaceutickom a papierenskom priemysle, ale s presahom aj do medziodborových profesií v oblasti energetiky, elektrotechniky a strojárstva, teda všade tam, kde je potrebné rozpoznať vlastnosti prevádzkovaných procesov a tieto informatizovať, automatizovať, optimalizovať a riadiť tak, aby sa zvýšila ekonomická efektivita a bezpečnosť ich prevádzky. V týchto oblastiach sa absolvent študijného programu Riadenie procesov uplatní ako manažér projektov, projektant, konštruktér, systémový návrhár, špecialista v rôznych druhoch podnikov a organizácií, ktoré na zlepšenie svojho fungovania využívajú metódy a prostriedky automatizácie, informačných a komunikačných technológií a matematického spracovania a vyhodnocovania údajov. Absolvent tohto študijného programu sa vyznačuje hlbokými znalosťami z oblasti materiálových a energetických bilancií javov, ktoré prebiehajú v kontinuálnych i vsádzkových procesoch s výmenou látky a energie, čo mu oproti absolventom iných študijných programov v študijnom odbore Kybernetika umožňuje lepšie pochopiť fyzikálnu podstatu týchto procesov a túto využiť na ich optimalizáciu s cieľom redukovať energetickú náročnosť, uhlíkovú stopu a celkové dopady na životné prostredie na jednej strane a na druhej strane zvyšovať kvantitu a kvalitu produkcie ako i celkovú produktivitu práce. Absolvent sa vyznačuje hlbokými znalosťami o priebehu a kinetike chemických reakcií prebiehajúcich v procesoch chemickej a potravinárskej technológie, ako i o ich vedľajších dopadoch na produkciu a životné prostredie. Ovláda rôzne spôsoby merania fyzikálnych veličín a tieto vie spracovávať, analyzovať a vyhodnocovať. Absolvent vie samostatne i ako súčasť tímu analyzovať technické problémy, navrhnúť ich riešenie, implementovať informatizačné, automatizačné, optimalizačné a riadiace algoritmy a systémy na procesnom hardvéri, pričom existujúce systémy vie diagnostikovať, udržiavať, spravovať a ďalej rozvíjať. Absolvent je schopný aplikovať najnovšie teoretické poznatky na riešenie praktických problémov, pričom vie samostatne posúdiť rôzne možnosti riešenia a vybrať z nich to najefektívnejšie, ktoré zohľadňuje prínosovú, ale aj nákladovú zložku. Uplatní sa tak vo firmách zaoberajúcich sa meraním, reguláciou, automatizáciou nielen v chemickom a potravinárskom priemysle, kde znalosť chemických a potravinárskych technológií býva výhodou pri uplatňovaní sa v týchto odvetviach, ale i v obchodných firmách zameraných na výpočtovú techniku, meraciu a regulačnú techniku, pri vývoji internetových riešení nielen v chemickom a potravinárskom priemysle, ale i vo finančníctve a bankovníctve, ako programátor vo všetkých odvetviach hospodárstva, ako stredný článok riadenia v chemických a potravinárskych podnikoch, a to na ekonomických, obchodných, technických aj personálnych úsekoch a má predpoklady podnikať v oblasti výroby a služieb zameraných primárne na chemické a potravinárske technológie.

Príklady povolaní, na výkon ktorých je absolvent pripravený

Absolvent študijného programu Riadenie procesov: - je pripravený na štúdium 2. stupňa vysokoškolského štúdia a môže pomocou získaných poznatkov a zručností priamo pokračovať v štúdiu v nadväzujúcich inžinierskych študijných programoch v odbore Kybernetika, ale aj Chémia, Chemické inžinierstvo a technológie, Potravinárstvo, Biotechnológie a iných. - uplatní sa ako Procesný technik v chemickej výrobe, Dispečer v chemickom priemysle, Technik kontroly kvality v chemickej výrobe, Chemický technik v priemyselnej výrobe, Technik spracovania plastov, Chemický technik v priemyselnej výrobe, Aplikačný technik v chemickej výrobe, Dispečer v chemickom priemysle, Operátor zariadenia v biochemickej výrobe, Operátor strojov a zariadení vo farmaceutickej výrobe, Operátor diaľkového riadenia chemickej výroby, Špecialista plánovania výroby, Technik kontroly v potravinárskej výrobe, Správca informačného systému, Správca databáz, IKT tester, Projektový manažér v oblasti IKT, Aplikačný programátor, Systémový programátor, Webový technik, Špecialista v oblasti predaja IKT, Technik v oblasti zriaďovania a prevádzky IKT služieb, Technik signalizačných a komunikačných systémov, PLC programátor. Charakteristika povolaní je dostupná na stránke Sústavy povolaní (https://www.sustavapovolani.sk/).

Príklady úspešných absolventov

Študijný program Riadenie procesov (konverzný) je novovytvoreným študijným programom, preto zatiaľ nemá absolventov. Avšak ŠP Riadenie procesov nahrádza študijný program Automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve, ktorý za 10 rokov svojej existencie vychoval množstvo úspešných absolventov, ktorý sa uplatnili v komerčnej i akademickej sfére. Za komerčnú sféru je možné spomenúť napríklad nasledovných absolventov: Ing. Ivana Hercegová (rod. Rauová, rok ukončenia Ing. štúdia 2010), Ing. Karol Ľubušký (2014) a Ing. Natália Mikušová (2017), všetci Slovnaft a.s., člen skupiny MOL, Ing. Monika Bučková (Terneuzen; Holandsko), Ing. Juraj Holaza, PhD. (2012) a Ing. Daniela Képešiová (rod. Pakšiová, 2015), obaja Honeywell; ČR, Ing. Martin Mišenko - Volkswagen Slovakia (2017), Ing. Juraj Kukla - Innovatrics (2018), Ing. Bálint Takács, PhD. - Vertiv Co (2012), , Ing. Jakub Jakabšic (2017), Ing. Jakub Nosko (2019) a Ing. Daniel Boroš (2019) - všetci SIEMENS, Ing. Linda Dvorštiaková (rod. Hanulová, 2018) - Mondi SCP, a mnohí iní. Veľmi úspešní sú absolventi v akademickej a výskumnej sfére – spomeňme doc. Juraja Oravca, PhD. a Ing. Martina Klauča, PhD., ktorí sú úspešne etablovaní na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, a predovšetkým Ing. Jána Drgoňu, PhD., ktorý v súčasnosti pôsobí vo výskumnom ústave Pacific Northwest National Laboratory v USA.

Vyjadrenia zamestnávateľov, alebo regulátora

Zamestnávateľmi je kladne hodnotená schopnosť absolventov študijného programu kreatívne aplikovať teoretické znalosti na riešenie konkrétnych technických problémov a výziev v oblasti automatizácie a informatizácie priemyselných prevádzok a procesov, pričom je zvýraznená unikátnosť navrhovaného ŠP ako programu, ktorý ako jediný v odbore Kybernetika priamo pripravuje absolventov na prácu v oblasti chemického, petrochemického a potravinárskeho priemyslu, kde hlboké porozumenie chemických javov prebiehajúcich v ich prevádzkach je nevyhnutným predpokladom dosiahnutia ekonomicky efektívnej a súčasne bezpečnej prevádzky. Taktiež je zo strany zamestnávateľov vyzdvihované, že študijný program Riadenie procesov akcentuje zaradenie predmetov projektového typu, či už individuálnych alebo skupinových, čím ich pripravuje na prácu v kolektíve. Kladom je tiež zaradenie predmetov, v ktorých absolventi nadobúdajú mäkké zručnosti, predovšetkým v oblasti efektívnej komunikácie a prezentácie svojich ideí, riešení a výsledkov. Kvalite študijného programu by prospela užšia spolupráca medzi fakultou a priemyselnými partnermi tak, aby študenti boli už počas štúdia konfrontovaní s výzvami, ktorými budú čeliť v budúcom zamestnaní, ideálne formou praxe.