accessibility-settingsarrowcalendarcheckchevron-roundedchevronclose-altcloseemailfile-pdffilefilter-listhomeinfolenslikelogo-bluelogo-cyanlogo-graylogo-greenlogo-orangelogo-redlogo-yellowmenuphonesharesocial-facebooksocial-fb-bluesocial-githubsocial-instagramsocial-linkedinsocial-rsssocial-tiktoksocial-twittersocial-youtubestudent-hatuserx
Prejsť na obsah
Pracujem...

Profil absolventa

Vedomosti

• má znalosti z problematiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a ochrany životného prostredia • vie klasifikovať technické a technologické zmeny vo výrobných procesoch odvetví • má potrebné podnikateľské, manažérske a komunikačné schopnosti. Na základe ktorých vie vysvetliť techniky z ekonomickej a manažérskej oblasti • vie charakterizovať inovačný proces v podniku a jeho inovačnú schopnosť, ktoré považujeme za nevyhnutnú podmienku jeho konkurencieschopnosti v oblasti rýchlo rastúcej konkurencie a technologického rozvoja v podmienkach globalizácie • dokáže hodnotiť výkonnosť podniku, automatizáciu výrobných procesov, ekologická ekonómia, developerský proces, projekty rozvoja priemyselných podnikov financovaných z eurofondov, ASSET management a oceňovanie podniku a klasifikovať normy kvality pre podniky v konkrétnych odvetviach priemyslu • vie identifikovať, navrhovať a aplikovať riešenia a vyvodzovať závery s ohľadom na objekt skúmania, nadobudnuté praktické skúsenosti a aktuálne poznanie na základe získaných vedomostí a osvojeného pojmového aparátu.

Zručnosti

Absolvent študijného programu Investičné plánovanie v priemyselnom podniku vie: • riadiť a riešiť veľké výskumné a investičné projekty, • pracovať v oblasti aplikovaného výskumu a vývoja, riadiť činnosť technických a ekonomických útvarov v podnikateľskej sfére • efektívne využívať informačné a komunikačné technológie a informačné systémy pre vrcholové a operatívne riadenie podnikov a odvetvové ekonomické analýzy prostredníctvom využitia užívateľskej úrovne softwaru • tvoriť návody, projekty realizácie a hodnotiace postupy k činnostiam z odboru • pracovať s odbornou literatúrou pri prezentovaní vlastných výsledkov práce z oblasti strategického riadenia, finančného a investičného riadenia podnikov • odborne komunikovať v cudzom jazyku • riešiť problémy na makroekonomickej a mikroekonomickej úrovni, navrhovať a realizovať riešenia a hodnotiť dosahy ekonomických a manažérskych rozhodnutí.

Kompetencie

Absolvent študijného programu Investičné plánovanie v priemyselnom podniku sa vyznačuje: • tvorivým a interdisciplinárnym myslením • zodpovednosťou za riadenie práce a pracovného tímu spolu s odborníkmi z iných profesií v podmienkach globalizácie • schopnosťou vysokého stupňa samostatnosti pri riešení konkrétnych problémov z oblasti ekonomiky odvetví, tvorby stratégie, finančného riadenia, investičného a inovačného rozvoja a riadenia projektov • schopnosťou odborne prezentovať a spracovať podnikateľský plán a zabezpečiť jeho financovanie a praktickú realizáciu • odbornými predpokladmi prezentovať výsledky vlastného štúdia alebo praxe • schopnosťou priebežne sledovať, samostatne analyzovať a riešiť problémy daného odvetvia ako aj kriticky triediť a implementovať najnovšie poznatky, uplatňovať ekonomické, sociálne, právne a etické princípy.

Profilové predmety

Uplatnenie absolventov

Študijný program Investičné plánovanie v priemyselnom podniku je postavený tak, aby sa absolvent študijného programu mohol bezprostredne po ukončení 2. stupňa štúdia uplatniť v priemyselnej praxi prípadne pokračovať v doktorandskom štúdiu. Univerzálnosť tohto inžinierskeho študijného programu umožňuje absolventovi zamestnať sa vo všetkých krajinách Európskej únie na pracovných pozíciách vyžadujúcich vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Absolvent je schopný analyzovať problémy na makroekonomickej a mikroekonomickej úrovni, navrhovať a realizovať riešenia a hodnotiť dosahy ekonomických a manažérskych rozhodnutí, na základe čoho má široké možnosti uplatnenia sa v hospodárskej praxi, napr. ako vedúci alebo samostatný pracovník tvorivého tímu, projektový manažér, samostatný analytik pre odvetvovú problematiku vo verejnej správe, v priemyselných a inžiniersko-investorských podnikoch a poradenských organizáciách, ako samostatný analytik a vývojár aplikácií, ako podnikateľ alebo pedagogický zamestnanec. Vďaka znalostiam technickej terminológie a odbornej jazykovej prípravy môže nájsť svoje uplatnenie aj v sektoroch zaoberajúcich sa manažérstvom kvality a certifikáciou výrobkov, monitorovaním životného prostredia, bioekonomikou. Disponuje rozsiahlymi odbornými a metodickými vedomosťami z viacerých oblastí študijného odboru na úrovni hodnotenia, pričom vďaka svojej špecializácii ovláda špecifické ekonomické a manažérske pojmy, postupy a kategórie, súvislosti medzi nimi a to v kontexte ekonomickej a manažérskej teórie a praxe.

Príklady povolaní, na výkon ktorých je absolvent pripravený

• Manažér finančného plánovania a controllingu, úroveň SKKR 7 • Manažér v oblasti cenotvorby, úroveň SKKR 7 • Personálny manažér, úroveň SKKR 7 • Špecialista účtovník, úroveň SKKR 6 • Investičný manažér – portfólio manažér, úroveň SKKR 7 • Špecialista marketingových analýz a prieskumu trhu, úroveň SKKR 7 • Odborný zamestnanec samosprávy pre investičnú činnosť, úroveň SKKR 7 • Projektant pozemkových úprav, úroveň SKKR 7 • Manažér kontroly, úroveň SKKR 7 • Ekonomický analytik, úroveň SKKR 7 • Špecialista pre plánovanie a controlling ľudských zdrojov, úroveň SKKR 7 • Projektový špecialista, úroveň SKKR 7.

Príklady úspešných absolventov

Marián Adamský, Ing., majiteľ skupiny REM Group, ktorá poskytuje služby developerom v rámci celej Slovenskej republliky.

Vyjadrenia zamestnávateľov, alebo regulátora

Zamestnávatelia oceňujú najmä prepracovanosť študijného programu, ktorý sa zameriava na investičné plánovanie v priemyselných podnikoch. Študenti, ktorí absolvujú tento program, získavajú vopred veľkú výhodu na trhu práce a ich uplatnenie v praxi priemyselných podnikov je jednoduchšie. Firmy v týchto absolventoch majú prínos v podobe konkurenčnej výhody. Pre absolventov aj priemyselné podniky ide teda o študijný program s veľkou pridanou hodnotou. Zamestnávatelia zdôrazňujú, žer z hľadiska praxe veľmi chýbajú absolventi, ktorí majú kombináciu technického, ekonomického a marketingového vzdelania, čo práve Ústav manažmentu STU poskytuje. Dobré skúsenosti potvrdzujú, že absolventi študijného programu IPPP prispievajú svojimi znalosťami, zručnosťami a kompetenciami, ktoré nadobudli ku kvalitným absolventom trhu práce.nejde o prípad regulovaných povolaní