accessibility-settingsarrowcalendarcheckchevron-roundedchevronclose-altcloseemailfile-pdffilefilter-listhomeinfolenslikelogo-bluelogo-cyanlogo-graylogo-greenlogo-orangelogo-redlogo-yellowmenuphonesharesocial-facebooksocial-fb-bluesocial-githubsocial-instagramsocial-linkedinsocial-rsssocial-tiktoksocial-twittersocial-youtubestudent-hatuserx
Prejsť na obsah
Pracujem...

Profil absolventa

Vedomosti

Absolvent doktorandského študijného programu Odvetvové ekonomiky a manažment pokračuje v interdisciplinárnom vnímaní technických ekonomických vied prírodných vied potrebných pre zvládnutie inventarizačných, analytických a evaluačných metód, základov hraničných a participujúcich vedných disciplín vo väzbe na špecifickú oblasť skúmania v rámci vedného odboru, vyvodzovanie záverov pre rozvoj vedeckého poznania a pre praktickú aplikáciu výsledkov skúmania. Jeho poslaním je cielený interdisciplinárny kolaboratívny výskum technicky zameraných odvetvových ekonomík. Absolvent ŠO ŠP vie: • definovať vedecké metódy a riešenia úloh výskumu, vývoja v oblasti interdisciplinárneho výskumu odvetvových ekonomík a manažmentu • vedecky formulovať a riešiť komplexné interdisciplinárne problémy na úrovni najnovších poznatkov a vo väzbe na ich vplyvy na spoločnosť, ekonomickú dynamiku, globálne zmeny a inovačné procesy • použiť primerané vedecké metódy základného a aplikovaného výskumu v oblasti študijného odboru.

Zručnosti

Absolvent študijného programu Investičné plánovanie v priemyselnom podniku vie: • aplikovať a dodržiavať zásady kolaboratívneho a excelentného výskumu za účelom kritickej diskusie prináša nové vedecké poznatky a vlastné, pôvodné riešenia úloh v ekonomike a riadení, • analyzovať, vyhodnocovať a prezentovať výsledky výskumu a vývoja pred odbornou národnou a medzinárodnou komunitou a v indexovaných vedeckých publikáciách s registrovaným citačným ohlasom. • vyvíjať a formulovať nové hypotézy, úsudky a stratégie pre ďalší rozvoj vednej alebo pracovnej oblasti • vyhodnocovať teórie, koncepty a inovácie • analyzovať svetový vedecký a inovačný vývoj v odbore a v príbuzných odboroch a využívať ho v smerovaní a rozvoji odboru, s integráciou vedomostí z rôznych oblastí • aplikovať, overovať a implementovať nové výskumné a pracovné postupy.

Kompetencie

Absolvent študijného programu Investičné plánovanie v priemyselnom podniku sa vyznačuje: • kritickým, nezávislým a analytickým myslením v nepredvídateľných, meniacich sa podmienkach • schopnosťou vysvetliť systematický, ucelený a komplexný súbor vedomostí v špecializovanej oblasti, vrátane poznania a porozumenia vzťahov k iným častiam odboru a k súvisiacim odborom • hlbokým a dôsledným poznaním teórií, sofistikovaných metód a postupov vedy a výskumu na úrovni zodpovedajúcej medzinárodným kritériám • schopnosťou prezentovať výsledky výskumu a vývoja pred odbornou národnou a medzinárodnou komunitou • zodpovednosťou za vodcovstvo v danom vednom odbore • schopnosťou plánovať vlastný rozvoj a rozvoj spoločnosti v kontexte vedeckého a technického pokroku

Profilové predmety

Uplatnenie absolventov

Absolvent sa môže široko uplatniť vo vede, vzhľadom k jeho jazykovej kompetentnosti je schopný publikovať v rešpektovaných časopisoch a zborníkoch evidovaných v medzinárodných profesijných databázach CCC, WOS, Scopus a ďalších. Vo svojej vedeckej práci vie zohľadniť spoločenské, vedecké a etické aspekty pri formulovaní výskumných zámerov, interpretácii a zovšeobecnení výsledkov výskumu. vzdelávaní a v hospodárskej praxi. Absolvovaním doktorandského študijného programu má vytvorené lepšie predpoklady pre úspešné uplatnenie sa ako manažér vedy v hospodárskej sfére, alebo ako vedeckovýskumný pracovník alebo manažér v rôznych odvetviach národného hospodárstva pod. Charakter jeho interdisciplinárneho vzdelania dáva predpoklady aj pre jeho uplatnenie pri vytváraní sektorálnych politík verejne i súkromnej sféry vedení výskumných projektov a transdisciplinárnej medzinárodnej spolupráce.

Príklady povolaní, na výkon ktorých je absolvent pripravený

Absolvent študijného programu Odvetvové ekonomiky a manažment: Absolvent sa môže široko uplatniť vo vede, vzdelávaní a v hospodárskej praxi. Uplatní sa ako vedeckovýskumný pracovník alebo manažér v rôznych odvetviach národného hospodárstva, ako vedecko-pedagogický pracovník na univerzitách, v oblasti štátnej správy, a pod.

Príklady úspešných absolventov

Michal Filla, Ing., PhD. – člen top managementu skupiny Wienerberger Česká republika, riaditeľ úseku účtovných a administratívnych služieb, konateľ spoločnosti Tehelňa Kinský, spol s r.o. Miroslav Balog, Ing., PhD. et PhD. – v súčasnosti pôsobí na Prognostickom ústave Centra spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Získal Fulbrightovo štipendium na Michigan State University. V rokoch 2007- 2016 pôsobil v Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre ako riaditeľ Sekcie inovácii. Tomáš Urbanovský, Ing., PhD. – projektový manažér v spoločnosti Unibail-Rodamco-Westfield (súčasťou je aj Shopping Centre AUPARK), ktorý je popredný globálny developer a prevádzkovateľ hlavných nákupných destinácií v najdynamickejších mestách Európy a USA. John Tiwonge Nthengwe, Ing., PhD. – manažér v spoločnosti AT&T Science & Technology Innovation Center, Slovakia. Rastislav Valovič, Ing., PhD. generálny riaditeľ Alto Real Estate, Bratislava. Thomas Harborth, Prof. Dr., LL.M., MBA -Die Hochschule Magdeburg-Stendal.

Vyjadrenia zamestnávateľov, alebo regulátora

Absolventi doktorandského štúdia ŠP Odvetvové ekonomiky a manažment (predtým Odvetvové a prierezové ekonomiky) na Slovenskej technickej univerzite sú žiadaní zo strany zamestnávateľov vzhľadom na svoje dobré interdisciplinárne znalosti a vedomosti z oblasti odvetvových ekonomík.nejde o prípad regulovaných povolaní