accessibility-settingsarrowcalendarcheckchevron-roundedchevronclose-altcloseemailfile-pdffilefilter-listhomeinfolenslikelogo-bluelogo-cyanlogo-graylogo-greenlogo-orangelogo-redlogo-yellowmenuphonesharesocial-facebooksocial-fb-bluesocial-githubsocial-instagramsocial-linkedinsocial-rsssocial-tiktoksocial-twittersocial-youtubestudent-hatuserx
Prejsť na obsah
Pracujem...

Priestorové, technické a materiálne zabezpečenie študijného programu

Univerzitný študijný program sa realizuje v priestoroch STU a to v priestoroch učební a laboratórií fakúlt zabezpečujúcich parciálne predmety a v priestoroch komplexu Vazovova – Mýtna. V tomto komplexe sú dispozícii komplexne vybavené výučbové priestory v rozsahu cca. 500 m2 a priestory pre projektovú prácu v rozsahu cca 250 m2. Priestory sú renovované, komfortné, vybavené reprodukčnou a počítačovou technikou a pôsobia motivačne. Pre potreby študijného programu slúži laboratórium Ekonomického modelovania vybavené najmodernejšou technikou a softvérom s podporou projektu ESF a rozvojového projektu SPECTRA Centra excelencie EÚ a ďalšie laboratóriá. Pre zabezpečenie predmetov sociálnej komunikácie slúži novovybudované centrum multimediálnej komunikácie STU. 1. Laboratórium ekonomického modelovania UM STU: Laboratórium je vybavené výpočtovou technikou a softvérom pre ekonomické modelovanie ako výskumné a pedagogické pracovisko umožňujúce aplikáciu moderných metód matematického, ekonomického modelovania štatistiky. Prístrojové vybavenie dopĺňajú špecializované pracovné stoly s výpočtovou technikou so stoličkami pre každé pracovné miesto a nevyhnutné dataprojektory pre skupinové prezentácie. 2. CESTA Centrum excelencie SAV je spoločným pracoviskom SAV a UM STU lokalizovaným na Prognostickom ústave SAV. 3. VEEL – Virtuálne je laboratórium experimentálnej ekonómie ako spoločné pracovisko CETIP a SPECTRA CE EU. Toto pracovisko ako špičkové pracovisko spolupracuje na realizácii ekonomických experimentov s poprednými zahraničnými vedeckými pracoviskami, okrem iných tímom nositeľky Nobelovej ceny Elinor Ostrom. Centrum výpočtovej techniky STU Je pracoviskom, zodpovedným za rozvoj a používanie informačných technológií na STU. Je to samostatné servisné pracovisko priamo podriadené vedeniu STU, s priamym vzťahom k Centrám výpočtovej techniky na fakultách STU. Centrum poskytuje komplexné služby v oblasti aplikácie informačných a komunikačných technológií nielen v rámci STU ale aj v rámci siete SANET. Aplikácia výpočtovej techniky v priamej výučbe je metodicky zabezpečovaná priamo odborným ústavom. Pre priamu výučbu slúžia dve špecializované učebne, vybavené najmodernejšou výpočtovou technikou, počítačovou sieťou a príslušnými zariadeniami. Laboratórium GIS metód je vybavené pre súčasnú prácu osemnástimi kompletnými grafickými stanicami a pedagogického vedenia, veľkoplošným scanerom pre digitalizáciu mapových podkladov, veľkoplošnou tlačiarňou, audio-video systémom s možnosťou realizácie výučby cez videokonferečný systém v napojení na intratnet a internet. Odborné laboratórium ekonomického modelovania s 15 pracoviskami. Prístup k Internetu je samozrejmosťou na všetkých pedagogických i výskumných pracoviskách. Učebne sú vybavené špecializovanými softvérmi pre projektovanie s podporu výpočtovej techniky, nástrojmi pre modelovanie a vizualizáciu. Učebne sú vybavené predovšetkým Archicad 10, AutoCAD Revit Architecture Suite 2008, Autodesk VIZ 2008, Adobe Creative Suite 2.3 Premium, CorelDRAW X3 Micromedia FLASH Professional 8, KROS a SW FINANALYSIS.

Informačné zabezpečenie a literatúra

Knižnica STU funguje ako univerzitná virtuálna platforma integrujúca pracoviská knižníc a informačných centier zložiek univerzity poskytujúca služby všetkým študentom STU, a zároveň je univerzitným, vedecko-informačným, bibliografickým a poradenským centrom. Poskytuje knižnično-informačné služby najmä učiteľom, vedeckým pracovníkom, doktorandom a študentom, uchováva a bibliograficky registruje kvalifikačné práce, zúčastňuje sa na tvorbe a sprístupňovaní súborných katalógov knižníc zložiek univerzity. Knižničný fond so zameraním na problematiku odvetvových ekonomík, manažmentu, financovania, investovania a pod. je obsahovo orientovaný v nadväznosti na vzdelávaciu a vedecko-výskumnú činnosť garantujúceho pracoviska, najmä na odbornú literatúru zo zahraničia. Knižničný fond je rozdelený na prezenčné štúdium a absenčné výpožičky. Pre používateľov knižnice sú k dispozícii študovne, v ktorých sa uchovávajú najžiadanejšie a najnovšie publikácie, študijná literatúra a všetky odoberané periodiká, či už zviazané alebo voľné po bežný rok. V študovniach sú pre používateľov sprístupnené počítače, ktoré sú napojené na internet a zároveň je zavedený systém voľného prístupu ku knižničnému fondu. Absenčné výpožičky sú zamerané najviac na požičiavanie skrípt, učebníc a ďalšej odbornej literatúry študentmi. Celý knižničný fond je okrem klasických katalogizačných záznamov /predmetový, menný/ spracovaný i vo vlastnej databáze, ktorú si môžu používatelia prezerať na internetovej stránke. Každoročné doplňovanie knižničného fondu sa realizuje z finančných prostriedkov vyčlenených z dotácií STU, vlastnej edičnej činnosti STU a jej zložiek, sponzorských darov ako i z realizovaných medzinárodných projektov. S prihliadnutím na bohatý knižný trh, či už domáci alebo zahraničný, je doplňovanie fondu napriek tomu nepostačujúce (vysoké cenové relácie literatúry a nedostatok financií). Tento problém sa rieši kúpou literatúry z prostriedkov výskumných projektov. V rámci STU je implementovaný Akademický informačný systém (AIS) koncipovaný ako informačná databáza pre učiteľov a študentov a ich vzájomnú komunikáciu. Okrem bežnej agendy týkajúcej sa pedagogického procesu obsahuje moduly podporujúce sprostredkovanie študijných materiálov pre študentov, e-learningových modulov a iné možnosti.

Podmienky dištančného a kombinovaného štúdia

STU má so spoločnosťou Google od r. 2019 uzatvorenú zmluvu o používaní služieb G Suite for Education - balík služieb spoločnosti Google na podporu tímovej spolupráce optimalizovaný pre vzdelávacie inštitúcie. Umožňuje pristupovať k vlastným alebo zdieľaným zdrojom z akéhokoľvek miesta s internetovým pripojením a podporuje všetky typy zariadení (PC, notebook, tablet, mobil). K zmluve bol tiež uzavretý dodatok Data Protection Amendment, ktorý zabezpečuje súlad služieb G Suite for Education s požiadavkami nariadenia GDPR. Na rozdiel od verejne dostupných služieb Google, tento balík nevkladá do webstránok žiadne reklamy a dáta používateľov nie sú automatizovane skenované na marketingové účely. Služby G Suite sú prepojené s informačným systémom STU, na prihlásenie sa teda používajú rovnaké prístupové údaje (prihlasovacie meno/heslo) ako do AIS. Účty používateľov v G Suite sa denne synchronizujú s účtami používateľov v AIS, t.j. nie je potrebný žiaden manuálny úkon na aktivovanie účtu v G Suite. Pre overenie prístupových údajov sa používa lokálny autentifikačný server gluu.cvt.stuba.sk. Podrobné návody sú zverejnené na webstránke: https://www.stuba.sk/navody/online. V čase dištančného vzdelávania sú najviac využívanými službami balíka: Hangouts Meet - aplikácia pre organizovanie skupinových videokonferencií s možnosťou komunikácie formou „chatu“, zdieľania obrazovky a nahrávanie videa na Google Disk. K online schôdzi môžu byť prizvaní aj hostia mimo domény stuba.sk. Hangouts Meet je odporúčané riešenie pre online prednášky a videkonferencie so študentami aj zamestnancami, nakoľko nevyžaduje žiadne dodatočné nastavenia alebo registrácie. Ďalší nástroj - Učebňa (Google Classroom) je nástroj na podporu výuky, prepájajúci aplikácie Dokumenty, Disk a Gmail tak, aby bolo možné bezpapierovo vytvárať a zbierať úlohy. Vyučujúci má okamžitý prehľad o tom, kto dokončil prácu a môže v reálnom čase poskytovať spätnú väzbu jednotlivým študentom. Návody na používanie ďalších foriem e-learningu sú centralizované na stránkeCVTSTU: https://www.stuba.sk/navody/online/index.php, https://www.stuba.sk/sk/studenti/e-learning.html?page_id=2711.

Partneri pri vzdelávaní

Colliers International, (Slovenská rada pre zelené budovy (SKGBC), Zväz automobilového priemyslu (ZAP), Prvá stavebná sporiteľňa (PSS), Budovy pre budúcnosť, (J&T Real Estate JTRE), HB Reavis, Národná asociácia realitných kancelárií (NARKS), Wienerberger a ďalšie. Ide predovšetkým o pozvané prednášky, odborné exkurzie ako aj finančnú podporu vzdelávacích akcií pre študentov.

 

Poradenské a podporné služby

Študijné oddelenie

Je miestom prvého kontaktu pre uchádzača o štúdium a študenta. Poskytuje podporné a poradenské služby v rámci prijímacieho konania a vo všetkých oblastiach súvisiacich so štúdiom, najmä pri zápise, tvorbe študijného plánu, pri plnení študijných povinností, uznávaní predmetov, zmene študijného programu, prerušení štúdia, školnom, sociálnej starostlivosti, štipendiách, ubytovaní. Tiež pomôže pri organizovaní domácej stáže, alebo mobility.

Útvar vzdelávania a starostlivosti o študentov STU

Metodicky usmerňuje a koordinuje poradenské služby pre uchádzačov o štúdium a študentov v oblasti vzdelávania a sociálnej starostlivosti na STU. Riadi odvolacie konania voči rozhodnutiam fakultných orgánov. Poskytuje služby v oblasti vydávania a verifikácie dokladov o absolvovaní štúdia, vydávania duplikátov dokladov o štúdiu, uznávania dokladov o vzdelávaní pre uchádzačov o štúdium, rozhodovanie o priznaní štipendií, odpustení školného a podpore študentských organizácií na STU.

Poradenské centrum STU

V spolupráci s fakultným koordinátorom poskytuje poradenské služby v efektívnom učení sa, pre študentov so špecifickými potrebami, v rozvoji kariéry, v sociálnom poradenstve a poradenstve v oblasti duševného zdravia.

InQb Univerzitný technologický inkubátor

Pomáha študentom a absolventom STU rozvíjať ich podnikateľský nápad v inkubačných programoch START a UP.

Útvar medzinárodných vzťahov

V spolupráci s fakultnými koordinátormi koordinuje a organizuje medzinárodné mobility a stáže študentov STU a zabezpečujem súvisiace vzdelávanie. 

Ubytovanie a stravovanie

STU poskytuje ubytovanie študentom STU v siedmich študentských domovoch - ŠD Mladá garda, ŠD Jura Hronca, ŠD Nikosa Belojanisa, ŠD Akademik, ŠD Dobrovičova a ŠD Mladosť, ŠD Miloša Uhra v Trnave.

Postup podávania žiadostí a pravidlá prideľovania ubytovania študentom STU v Bratislave.

Raňajkovať, obedovať aj večerať je možné v jedálňach študentských domovov STU. Počas dňa sú k dispozícii jedálne aj bufety priamo v mieste výučby alebo na okolitých fakultách. Preukaz študenta funguje vo všetkých stravovacích prevádzkach STU. Stravovací systém STU.

Mimo študijné aktivity

Študentské organizácie STU

STU pravidelne podporuje činnosť neziskových organizácií a združení študentov STU.

Šport

Študenti STU majú k dispozícii telocvične, posilňovne, lezeckú stenu, 3 plavárne, viacúčelové ihriská ako aj ďalšie športoviská v priestoroch fakúlt a študentských domovov.

Centrum akademického športu STU

Vysokoškolský umelecký súbor TECHNIK

 Pri STU pôsobí vysokoškolský umelecký súbor STU s tromi samostatnými zložkami