accessibility-settingsarrowcalendarcheckchevron-roundedchevronclose-altcloseemailfile-pdffilefilter-listhomeinfolenslikelogo-bluelogo-cyanlogo-graylogo-greenlogo-orangelogo-redlogo-yellowmenuphonesharesocial-facebooksocial-fb-bluesocial-githubsocial-instagramsocial-linkedinsocial-rsssocial-tiktoksocial-twittersocial-youtubestudent-hatuserx
Prejsť na obsah
Pracujem...

Profil absolventa

Vedomosti

Absolvent Double-Degree študijného programu: - má rozsiahle odborné vedomosti z viacerých oblastí študijného odboru biotechnológie, ktoré mu slúžia ako základ pre uskutočňovanie výskumu a vývoja a vytvárania nových poznatkov v oblasti biotechnológie, absolvent sa však najmä profiluje na základe témy dizertačnej práce - ovláda optimalizáciu existujúcich biotechnologických postupov, alebo nových, inovatívnych riešení v priemyselných, pôdohospodárskych, potravinárskych, medicínskych, farmaceutických a environmentálnych biotechnológiách - má praktické schopnosti a zručnosti s prácou na zložitých experimentálnych zariadeniach, absolvent je zručný pri príprave a realizácii nového biotechnologického experimentu, vie vyvodiť závery získané použitím modernej prístrojovej techniky - vie zhodnotiť a vhodne zvoliť konkrétne vedecké metódy základného a aplikovaného výskumu v oblasti biotechnológie - má skúsenosti v navrhovaní a plánovaní experimentov, v spracovaní výsledkov, príprave a prezentácii správ o výsledkoch výskumu - má všeobecné vedomosti o prioritách potrebných pre rozvoj spoločnosti, odborné a metodologické vedomosti z viacerých oblastí odboru biotechnológia a jej praxe, slúžiace ako základ pre inovácie a originalitu v praxi potrebné pre rozvoj projektovanie výskumu a vývoja - vie aplikovať moderné štatistické metódy na spravovanie dát a odhad parametrov - dokáže formulovať nové hypotézy a stratégie pre ďalší výskum a rozvoj študijného odboru biotechnológie - má komunikačné skúsenosti pri prezentovaní výsledkov výskumu v slovenčine a technickej angličtine

Zručnosti

Absolvent Double-Degree študijného programu: - je schopný získavať informácie o biotechnologickej produkcii a regulácii tvorby metabolitov z primárnych a sekundárnych informačných zdrojov ako aj elektronických databáz a evaluovať ich pre riešenie zadaného problému - vie navrhnúť a uskutočniť cielenú reguláciu biotechnologického procesu pre optimálny nadprodukciu žiadaných metabolitov - má hlboké informácie o priebehoch metabolických dráh biosyntézy daných metabolitov a vie redizajnovať metabolické dráhy pomocou napr. génového inžinierstva na produkciu nových zaujímavých biologický aktívnych látok - je schopný navrhnúť a cielene zasahovať do zložitý biochemického mechanizmu biosyntézy metabolitov a tým ovplyvňovať a optimalizovať výťažok a čistotu žiadaného produktu - aplikuje vlastné zistenia teoretickej analýzy a komplexného vedeckého výskumu pri riešení problémov v oblasti biotechnológie - na základe vlastných výstupov a zistení dokáže navrhovať, overovať a implementovať nové výskumné a pracovné postupy v biotechnologických procesoch - prakticky ovláda výskumné metódy a používa ich pri hľadaní nových technológií, technických riešení a systémových väzieb na ekonomiku procesu a ochranu životného prostredia - vie na vyriešenie technického problému kombinovať najnovšie poznatky z rôznych oblastí biotechnológie a chémie tak, aby získal riešenie s významnou pridanou hodnotou - pomocou fyzikálno-analytických metód je schopný určiť štruktúru produkovaných látok - zapája sa do riešenia vedecko-výskumných úloh základného aj aplikovaného biotechnologického výskumu - je schopný nadobudnuté vedomosti využiť pri riešení a zavádzaní moderných biotechnologických postupov a bioanalytických metód - je schopný efektívne pracovať ako člen tímu a riadiť kolektív na primeranom stupni riadenia - má manažérske, ekonomické, spoločenské, morálne a ekologické povedomie, dokáže vypracovať podklady, správy a dokumentáciu biotechnologických procesov

Kompetencie

Absolvent Double-Degree študijného programu: - je samostatný pri riešení odborných úloh, projektov a koordinovaní čiastkových činností. - vie vytvárať a formulovať nové hypotézy, úsudky a stratégie pre ďalší rozvoj vednej oblasti, dokáže vyhodnocovať teórie, koncepty a inovácie, aplikovať vlastné zistenia vyplývajúce z teoretickej analýzy a vlastného vedeckého výskumu komplexného a interdisciplinárneho charakteru, navrhovať, overovať a implementovať nové výskumné a pracovné postupy - je schopný samostatne a kreatívne riešiť zložité projekty, s ohľadom na svoje odborné zameranie dokáže analyticky myslieť, prezentovať vlastné názory a riešenia nových a neštandardných situácií a pochopiť súčasný stav techniky - aplikuje vlastné zistenia svojho komplexného vedeckého výskumu pri riešení problémov v biotechnologických procesoch. Na základe svojich výstupov a zistení dokáže tvorivo reflektovať, navrhovať, overovať a implementovať nové výskumné a pracovné postupy - dokáže plánovať svoje vlastné vzdelávanie, organizovať si prácu a samostatne získavať nové poznatky - vyznačuje sa schopnosťou identifikovať, kvantifikovať a zhodnotiť dopady riešení problémov na sociálnu oblasť a oblasť životného prostredia - vie vhodne a profesionálne prezentovať vlastné stanoviská a technické riešenia pred rôznym typom obecenstva na rôznych úrovniach riadenia, je schopný pripraviť odbornú prezentáciu vo svetovom jazyku na základe vlastných vedeckých výsledkov, publikuje v domácich a zahraničných vedeckých periodikách v renomovaných indexovaných databázach - dokáže viesť tím pracovníkov, viesť projekty, formulovať výskumné problémy, pracovať v interdisciplinárnom tíme a relevantne s jeho členmi komunikovať - zohľadňuje spoločenské, vedecké a etické aspekty pri formulovaní výskumných zámerov a interpretácii výsledkov výskumu - absolvent sa vyznačuje kritickým, nezávislým, analytickým a syntetickým myslením v nepredvídateľných, meniacich sa podmienkach - zohľadňuje spoločenské, vedecké a etické aspekty pri formulovaní výskumných zámerov a interpretácii výsledkov výskumu - je pripravený efektívne pracovať v tíme, spolupracovať a motivovať ľudí, niesť zodpovednosť za výsledky tímu - dokáže určiť zameranie výskumu a koordinovať tím v príslušnom vednom odbore

Profilové predmety

Uplatnenie absolventov

Absolventi sa uplatnia v biotechnologických, potravinárskych a farmaceutických podnikoch, na univerzitách a vo výskumných ústavoch. Tiež môžu nastúpiť do konzultačných a konštrukčných firiem ako aj domácich i zahraničných komerčno-technických organizácií. Univerzálnosť tohto študijného programu umožňuje absolventovi zamestnať sa vo všetkých krajinách Európskej únie v biotechnologickom, potravinárskom a farmaceutickom priemysle na pracovných pozíciách vyžadujúcich vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa. Po dodatočnom zaučení si nájdu pozície aj v iných technických oblastiach, vďaka získanému technickému spôsobu myslenia. Absolventi majú rozsiahle vedomosti z mikrobiológie, fermentačných technológii, molekulárnej biológie, génového inžinierstva, biochémie, enzymológie, biokatalýzy, environmentálnych a farmaceutických biotechnológií, bioinžinierstva, chemických a bioanalytických metód a techník. Významnou časťou vzdelania absolventov je aj ich samostatná laboratórna a vedecká práca v zvolenej biotechnologickej oblasti. Tieto znalosti dokážu absolventi aplikovať pri navrhovaní fermentačných postupov, ich modelovaní a simulácii z hľadiska optimalizácie výrobného procesu, cielenej konštrukcie nových produkčných biosystémov a bioproduktov. Výsledky výskumu vedia prezentovať formou správy alebo vedeckej publikácie v technickej angličtine. Vďaka odbornej jazykovej príprave sa môžu absolventi uplatniť vo všetkých krajinách EÚ v oblasti biotechnologického priemyslu, výskumu, vývoja.

Príklady povolaní, na výkon ktorých je absolvent pripravený

Absolvent študijného programu Biotechnológie Double-Degree xA: - má zodpovedajúcu kvalifikáciu a znalosti potrebné pre uplatnenie sa v širokej oblasti priemyslu, výskumu a marketingu; - je kompetentný uplatniť sa predovšetkým vo výskumnej sfére a v akademickom prostredí; - je kompetentný viesť výskumný tím v špecializovaných chemických, biochemických a biotechnologických laboratóriách a prevádzkach, v chemickom, potravinárskom, farmaceutickom a poľnohospodárskom odvetví; - je pripravený uplatniť sa aj v iných odboroch, najmä zdravotníctvo, environmentalistika a kriminalistika; - umožňuje sa zamestnať vo všetkých krajinách Európskej únie v širokej oblasti biotechnologického priemyslu orientovaného na fermentačné technológie, vývoj liečiv, výživu ľudí a zvierat a na dekontamináciu životného prostredia technológiami využívajúcimi biologické postupy; - uplatní sa ako Špecialista vo výskume a vývoji ako Biotechnológ, Biochemik, Genetik, Analytický chemik. V praxi sa uplatní napr. ako Chemický špecialista biotechnológ, Riadiaci pracovník (manažér) v biotechnologickej, chemickej a farmaceutickej výrobe, Špecialista riadenia kvality v biotechnologickej výrobe, Operátor zariadenia v chemickej a biotechnologickej výrobe, Špecialista vo farmaceutickej technológii, Farmaceutický reprezentant. Charakteristika povolaní je dostupná na stránke Sústavy povolaní (https://www.sustavapovolani.sk/)

Príklady úspešných absolventov

Študijný doktorandský program Biotechnológie Double-Degree je nový program (od šk. roku 2020/2021) a na tomto type programu zatiaľ neštuduje žiadny doktorand. To znamená, že tento program ešte nemá úspešných absolventov ŠP Biotechnológia DD xA.

Vyjadrenia zamestnávateľov, alebo regulátora

Študijný doktorandský program Biotechnológie Double-Degree xA je nový program (od šk. roku 2020/2021) a na tomto type programu zatiaľ neštuduje žiadny doktorand To znamená, že tento študijný program Biotechnológia DD xA nemá ešte spätnú väzbu od zamestnávateľov.