accessibility-settingsarrowcalendarcheckchevron-roundedchevronclose-altcloseemailfile-pdffilefilter-listhomeinfolenslikelogo-bluelogo-cyanlogo-graylogo-greenlogo-orangelogo-redlogo-yellowmenuphonesharesocial-facebooksocial-fb-bluesocial-githubsocial-instagramsocial-linkedinsocial-rsssocial-tiktoksocial-twittersocial-youtubestudent-hatuserx
Prejsť na obsah
Pracujem...

Profil absolventa

Vedomosti

Absolvent študijného programu: - ovláda základné pojmy aplikovanej chemickej kinetiky a teórie chemických reaktorov vie riešiť rôzne zložité systémy numerickými metódami - má hlboké vedomostí o vzťahu medzi chemickou väzbou, štruktúrou a fyzikálnymi a chemickými vlastnosťami anorganických zlúčenín - má vedomosti a poznatky o základných fyzikálno-chemických procesoch prebiehajúcich v surovinových zmesiach ako dôsledok tepelných výrobných podmienok v reaktoroch - má hlboké vedomostí z termodynamiky - pozná prístroje, zariadenia, metodiky a postupy používané pri charakterizácii zloženia a štruktúry látok - má prehľad o základných typoch nekovových anorganických materiálov, ich technologických a inžinierskych významnostiach - ovláda zákonitosti tvorby a merania fázových diagramov, pozná ich technologické využitie - má vedomosti o homogénnych a heterogénnych katalyzátoroch, ich príprave a charakterizácii - ovláda možnosti využitia katalyzátorov v katalytických procesoch v chemickom, farmaceutickom a potravinárskom priemysle a v životnom prostredí - ovláda základy prípravy nanomateriálov ako špeciálnych organických aj anorganických materiálov - má podrobné vedomosti o typoch materiálov vrátane biomateriálov a nanomateriálov a ich využitia ako funkčných alebo konštrukčných materiálov - má podrobné vedomosti o základných princípoch špeciálnych metód pre prípravu tenkých vrstiev a pokročilých anorganických materiálov s dôrazom na vzťah medzi mikroštruktúrou a materiálovými vlastnosťami

Zručnosti

Absolvent študijného programu: - vie vyhodnocovať kinetické údaje laboratórnych a priemyselných zariadení - vie navrhovať chemické reaktory, simulovať a optimalizovať ich chod - je schopný kombinovať teoretické znalosti s praktickou priemyselnou aplikáciou, sumarizovať získané vedomosti a znalosti, interpretovať poznatky z hľadiska riešenia problému praxe a zovšeobecňovať vytvorené závery - vie aplikovať termodynamické poznatky na aplikované problémy chemických technológií, pracovať s fyzikálnochemickými údajmi potrebnými pre opis fyzikálnych a chemických procesov - dokáže riešiť procesy chemickej technológie z hľadiska termodynamických zákonitostí - vie využiť poznatky z bilancovania, termodynamiky viacfázových systémov a teórie prestupu látky pre výpočty delenia zmesí - dokáže navrhovať rôzne metódy kontroly kvality na operatívne kontroly počas štandardných a neštandardných situácií vo výrobnom procese - dokáže aplikovať vybrané fyzikálnochemické metódy na kontrolu technológií - dokáže aplikovať vedomosti v priemysle zameranom na anorganické nekovové materiály, zliatiny neželezných kovov, anorganické vlákna, plnivá a kompozity - dokáže riešiť návrhové, simulačné a optimalizačné výpočty technologických zariadení. - vie navrhovať riešenie vedeckých úloh v oblasti základného a aplikovaného výskumu - dokáže analyzovať a rozvíjať technické riešenia pre technologický výskum

Kompetencie

Absolvent študijného programu: - je pripravený zastávať funkcie hlavného technológa, hlavného výrobného manažéra - je schopný samostatne analyzovať a riešiť problémy - byť zodpovedný a iniciatívny pri plnení svojich úloh a povinností - je schopný viesť veľké projekty, je samostatný pri riešení odborných úloh, projektov a koordinovaní činností, je schopný zodpovedať za výsledky plnenia projektu - je schopný pracovať v laboratóriách alebo v priemysle pri riešení aktuálnej problematiky v danom sektore - je adaptabilný, schopný samostatne a kreatívne vykonávať vedecký základný a aplikovaný výskum s vysokou mierou samostatnosti a tvorivosti - dokáže analyticky myslieť, prezentovať vlastné názory a riešenia nových a neštandardných situácií - je pripravený efektívne pracovať v tíme, spolupracovať a motivovať ľudí, dokáže riadiť pracovný tím a niesť zodpovednosť za výsledky tímu - dokáže plánovať svoje vlastné vzdelávanie, organizovať si prácu a samostatne získavať nové poznatky - vie odborne prezentovať výsledky dosiahnuté pri riešení projektov alebo vlastného štúdia - je schopný inovatívne a tvorivo myslieť - vie stanoviť časový plán riešenia projektu tak, aby minimalizoval nákladovú zložku a dodržal časový plán zamestnávateľa resp. zákazníka tým, že aplikuje moderné prístupy k plánovaniu pracovného času aj s ohľadom na iných členov pracovného kolektívu - sa vyznačuje schopnosťou identifikovať, kvantifikovať a zhodnotiť dopady riešení problémov na sociálnu oblasť a oblasť životného prostredia - vie vhodne a profesionálne prezentovať vlastné stanoviská a technické riešenia pred rôznym typom obecenstva na všetkých úrovniach riadenia - je schopný pracovať v oblasti výskumu a vývoja, v oblasti riadenia a kontroly kvality, ako aj v podnikateľskej sfére a štátnom sektore

Profilové predmety

Uplatnenie absolventov

Absolventi sa uplatnia v chemických podnikoch, na univerzitách a vo výskumných ústavoch. Tiež môžu nastúpiť do konzultačných a konštrukčných firiem ako aj komerčno-technických organizácií domácich i zahraničných. Univerzálnosť tohto študijného programu umožňuje absolventovi zamestnať sa vo všetkých krajinách Európskej únie v chemickom a farmaceutickom priemysle na pracovných pozíciách vyžadujúcich vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa. Po dodatočnom zaučení si nájdu pozície aj v iných technických oblastiach, vďaka získanému analytickému spôsobu myslenia. Absolvent tohto študijného programu sa vyznačuje hlbokými znalosťami z oblasti materiálových a energetických bilancií javov, ktoré prebiehajú v kontinuálnych i vsádzkových procesoch s výmenou látky a energie, čo mu umožňuje lepšie pochopiť fyzikálnu podstatu týchto procesov a túto využiť na ich optimalizáciu s cieľom redukovať energetickú náročnosť, uhlíkovú stopu a celkové dopady na životné prostredie na jednej strane a na druhej strane zvyšovať kvantitu a kvalitu produkcie ako i celkovú produktivitu práce. Absolvent sa vyznačuje hlbokými znalosťami o priebehu, termodynamike a kinetike chemických reakcií prebiehajúcich v procesoch chemickej a potravinárskej technológie, ako i o ich vedľajších dopadoch na produkciu a životné prostredie. Ovláda rôzne spôsoby merania fyzikálnych veličín a tieto vie spracovávať, analyzovať a vyhodnocovať. Absolvent vie pracovať samostatne i ako súčasť tímu. Absolvent je schopný aplikovať najnovšie teoretické poznatky na riešenie praktických problémov, pričom vie samostatne posúdiť rôzne možnosti riešenia a vybrať z nich to najefektívnejšie, ktoré zohľadňuje prínosovú, ale aj nákladovú zložku. Uplatní sa tak vo firmách nielen v chemickom priemysle, kde znalosť chemických technológií býva výhodou pri uplatňovaní sa v týchto odvetviach, ale i vo firmách zameraných na logistiku, ekonomiku, manažment, prípadne i vo finančníctve a bankovníctve. Môže pracovať ako stredný článok riadenia v chemických a potravinárskych podnikoch, a to na ekonomických, obchodných, technických aj personálnych úsekoch a má predpoklady podnikať v oblasti výroby a služieb zameraných primárne na chemické a potravinárske technológie.

Príklady povolaní, na výkon ktorých je absolvent pripravený

Absolvent študijného programu Chémia a chemické technológie: - je schopný pracovať ako vedecko-výskumný pracovník vo výskumných organizáciách - uplatní sa ako Chemický špecialista technológ, Riadiaci pracovník (manažér) v chemickej a farmaceutickej výrobe, Chemický špecialista vo výskume a vývoji, Špecialista riadenia kvality v chemickej výrobe, Riadiaci pracovník (manažér) v hutníckej výrobe, Hutnícky špecialista vo výskume a vývoji, Riadiaci pracovník (manažér) vo výrobe stavebných a žiaruvzdorných materiálov, Špecialista riadenia kvality vo výrobe stavebných materiálov, Špecialista riadenia sklárskej výroby, Špecialista riadenia výroby žiaruvzdorných materiálov, Špecialista technológ v sklárskej výrobe, Špecialista technológ vo výrobe žiaruvzdorných materiálov, Špecialista vo výskume a vývoji vo výrobe žiaruvzdorných materiálov, Riadiaci pracovník (manažér) v sklárskej výrobe, Špecialista riadenia kvality v sklárskej výrobe, Špecialista riadenia kvality vo výrobe žiaruvzdorných materiálov, Špecialista technológ keramiky, kameniny a porcelánu, Špecialista vo výskume a vývoji vo výrobe stavebných materiálov, Organický chemik, Anorganický chemik, Fyzikálny chemik, Analytický chemik, Chemický špecialista vo výskume a vývoji, Špecialista ochrany životného prostredia v priemyselnej výrobe, Špecialista pre odpadové hospodárstvo, Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti odpadového hospodárstva, Riadiaci Projektový manažér, Špecialista ochrany prírody. Charakteristika povolaní je dostupná na stránke Sústavy povolaní (https://www.sustavapovolani.sk/)

Príklady úspešných absolventov

Zatiaľ bez absolventov.

Vyjadrenia zamestnávateľov, alebo regulátora

Zatiaľ bez absolventov.