accessibility-settingsarrowcalendarcheckchevron-roundedchevronclose-altcloseemailfile-pdffilefilter-listhomeinfolenslikelogo-bluelogo-cyanlogo-graylogo-greenlogo-orangelogo-redlogo-yellowmenuphonesharesocial-facebooksocial-fb-bluesocial-githubsocial-instagramsocial-linkedinsocial-rsssocial-tiktoksocial-twittersocial-youtubestudent-hatuserx
Prejsť na obsah
Pracujem...

Profil absolventa

Vedomosti

Absolvent študijného programu získa úplné prvostupňové vysokoškolské vzdelanie s výrazným posilnením praktických zručností, ktoré mu umožnia plnohodnotne sa uplatniť v rôznych zamestnaniach z oblasti automobilového priemyslu ako celku – výrobných podnikov automobilov, TIER I. a II. dodávateľov a taktiež podnikov ich dodávateľských reťazcov v oblasti výroby, zabezpečovania kvality, manažmentu logistických prvkov a servisných činností, alebo mu poskytne vhodný odborný základ na pokračovanie vysokoškolského štúdia na druhom stupni. Počas bakalárskeho štúdia absolvent získa vedomosti z oblasti automatizácie, metrológie, manažérstva kvality, manažmentu organizácií, finančného a integrovaného manažérstva, ako aj z oblasti výrobnej techniky, informačných a riadiacich systémov, informačných technológií a technickej diagnostiky. V technických a riadiacich činnostiach bude vedieť primerane uplatniť moderné metódy, postupy a technológie. Dokáže aplikovať progresívne nástroje riadenia a techniky manažérstva kvality. Bude pripravený na samostatné, ako aj tímové riešene základných úloh automatizácie, manažérstva kvality a návrhu a vyhodnotenia meraní. Absolvent nájde široké možnosti uplatnenia priemyselných podnikoch v rôznych odvetviach predovšetkým v oblastiach automobilového priemyslu. Absolvent počas profesijne orientovaného štúdia získa praktické skúsenosti a zručnosti z oblasti dopravnej automobilovej techniky a výrobnej techniky. Ovláda základy fyziky, aplikovanej matematiky, mechaniky a náuky o materiáloch, dokáže riešiť problémy strojných uzlov, technologické problémy strojných zariadení a systémov, prvkov automatizácie výrobných procesov. Osvojovanie skúseností z praktickej tvorivej činnosti vedie aj k nadobúdaniu a rozvíjaniu zručností, schopností a záujmov a tým utváraniu si postojov, názorov a hodnôt. Úspešnosť praktických projektov taktiež zvyšuje sebadôveru u študentov vo vlastné sily a schopnosti prekonávať prekážky technickej praxe. Absolvent nadobúda predpoklady na okamžitú samostatnú a kreatívnu prácu pri technologických inováciách a a vie sa okamžite zaradiť do pracovného procesu. Získa neoceniteľné kontakty s priemyselnou praxou a zamestnávateľmi. Výsledkom je vysoko žiadaný absolvent s ľahkou – okamžitou uplatniteľnosťou na globálnom trhu práce. Ciele vzdelávania Teoretické a odborné vedomosti Absolvent študijného programu Prevádzkový technik dopravnej a výrobnej techniky v študijnom odbore Strojárstvo vie: a. definovať bezpečnostné a prevádzkové predpisy, postupy zabezpečovania ochrany zdravia pri práci, technické normy a normy kvality, so zameraním na strojársku výrobu v oblasti automotive; b. charakterizovať technickú dokumentáciu v strojárskej výrobe a montáži, dokumentáciu systémov manažérstva kvality vrátane postupov na zabezpečenie kvality, dokumentáciu definujúcu vlastnosti technologických procesov a ich vhodnosť pre použitie vo výrobnom procese; c. vymedziť výber metód, postupov, riadiacich systémov na zamýšľaný účel použitia, vhodnosť spôsobu vyhodnotenia technologických procesov a postupov; d. opísať technológie strojárskej výroby so zameraním na montáž dielov a komponentov pri výrobe finálnych produktov a produktových zostáv, zásady konštruovania strojov a zariadení, nástroje riadenia a zabezpečenia kvality, nástroje pre dodržiavanie technologických štandardov, postupy a prostriedky na skúšanie strojárskych produktov v procese výroby; e. uplatňovať všeobecné vedomosti z prírodovedného základu študijného odboru strojárstvo, navrhovania výrobných postupov strojov a strojných zariadení, oblasti systémov manažérstva kvality a iných dokumentov, definujúcich požiadavky na zabezpečenie kvality,

Zručnosti

Absolvent študijného programu dokáže: a. vypracovať podklady - na zlepšenie kvality a procesov v strojárskej výrobe, - na spracovanie pracovných postupov; b. vypracovať správy a dokumentáciu - súvisiacu so systémom manažérstva kvality v strojárskej výrobe, - súvisiacu s udržiavaním systému manažérstva kvality v oblastiach technickej výstupnej kontroly, - súvisiacu s tvorbou firemných reportov z pohľadu interných firemných procesov, c. stanoviť - metódy kontroly kvality podľa požiadaviek zákazníka, - metódy voľby technologických postupov; d. zvoliť - správne postupy na zabezpečenie kvality výrobkov, tovarov a servisných služieb, - vhodné metódy a postupy výroby a montáže vhodné na dosiahnutie požadovaného cieľa; e. zosumarizovať a vyhodnocovať - indikátory kvality produktov a služieb, - stav rizík a prijímanie následných opatrení v procese výroby, - účinnosť nápravných opatrení, f. vypracovať - požadované dokumenty systému kvality, - pracovné postupy pre technologické operácie, - certifikáty, posudky a protokoly o výsledkoch kontrol v strojárskej výrobe; g. merať - stanovené legislatívne parametre strojárskych výrobkov; h. aplikovať - zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a hygieny práce a ochrany životného prostredia, predovšetkým v oblasti hluku a vibrácií, - postupy a zásady systémov manažérstva kvality na konkrétnu situáciu, - vzorové postupy pri kontrole kvality výrobkov, tovarov a služieb.

Kompetencie

Absolvent študijného programu má: a. schopnosť samostatne riešiť čiastkové aj celkové odborné úlohy a koordinovať činnosti - pri zabezpečovaní kvality strojárskej výroby, - pri implementácii a udržiavaní systémov manažérstva kvality, - pri implementácii vzorových postupov, prípadových a odborných štúdií a iných podporných materiálov na riešenie konkrétnych úloh; b. schopnosť prezentovať vlastné názory a riešenia - pri analyzovaní a odstraňovaní problémov v procese výroby, montáže a servisu; c. schopnosť efektívne pracovať v tíme, spolupracovať a motivovať ľudí - pri zabezpečovaní kvality strojárskej výroby, - pri realizácii montáže finálnych produktov a produktových zostáv; d. schopnosť prakticky myslieť a kreatívne riešiť nové a neštandardných situácie pri výbere postupov a metód na zabezpečenia montáže a výroby; e. schopnosť samostatne pracovať, organizovať a plánovať si prácu v rámci oddelenia technickej kontroly alebo zložku zabezpečujúcej výrobu alebo montáž, pri tvorbe dokumentácie pre pracovné postupy;

Profilové predmety

Uplatnenie absolventov

Každý študent študijného programu má uzavretú zmluvu s partnerom študijného programu z praxe. Zmluva nezaväzuje študenta k povinnosti nastúpiť po ukončení štúdia do zamestnania, no umožňuje študentovi získať zamestnanie u partnera. Študent vykonáva v priestoroch partnerskej firmy profesijnú prax v trvaní dvoch semestrov. V súlade so ustanovaniami zmluvy študent poberá od partnera programu štipendium, ktorým ho firma motivuje k aktivite počas štúdia. Absolvent študijného programu Prevádzkový technik dopravnej a výrobnej techniky v študijnom odbore Strojárstvo je ale taktiež pripravený na štúdium na druhom stupni vysokoškolského štúdia, najmä v nadväzujúcich študijných programoch Meranie a skúšobníctvo, Výrobné systémy a manažérstvo kvality a Automobily a mobilné pracovné stroje, ktoré sa na Strojníckej fakulte STU v Bratislave poskytujú v študijnom odbore Strojárstvo.

Príklady povolaní, na výkon ktorých je absolvent pripravený

Absolvent študijného programu Prevádzkový technik dopravnej a výrobnej techniky je priamo pripravený zapojiť sa do pracovného procesu, predovšetkým v spoločnostiach v ktorých vykonával profesijnú prax predovšetkým ako: - odborný pracovník v oblasti výroby a montáže - odborný pracovník kontroly kvality a súvisiacich činností v automobilovom priemysle, - odborný technický pracovník útvarov zabezpečovania kvality - majster (supervízor) v strojárskej výrobe C3122012-00776 - strojársky špecialista v oblasti kvality C2144005-00811

Príklady úspešných absolventov

Jakub Štubňa František Illo Bartolomej Jakubík Tibor Konečný Lukáš Pajtinka Ondrej Škultéty

Vyjadrenia zamestnávateľov, alebo regulátora

Pravidelné hodnotenie študijného programu poskytujú partneri študijného programu v súlade so zmluvu o partnerstve s SjF STU. Partnermi študijného programu je 8 spoločnonstí, Volkswagen Slovakia a.s., ZF Trnava a.s., Schaffler Skalica, ZKW Krušovce a.s., Boge Elastmetal a.s., a ďalšie. Ich priebežné hodnotenie je pozitívne. Partneri sa zaviazali podieľať na zabezpečovaní študijného programu a rozvoji vzdelávacich činnosti najmú v oblasti odbornej praxe.