accessibility-settingsarrowcalendarcheckchevron-roundedchevronclose-altcloseemailfile-pdffilefilter-listhomeinfolenslikelogo-bluelogo-cyanlogo-graylogo-greenlogo-orangelogo-redlogo-yellowmenuphonesharesocial-facebooksocial-fb-bluesocial-githubsocial-instagramsocial-linkedinsocial-rsssocial-tiktoksocial-twittersocial-youtubestudent-hatuserx
Prejsť na obsah
Pracujem...

Profil absolventa

Vedomosti

Absolvent študijného programu: - má systematický, ucelený a komplexný súbor vedomostí v odbore strojárstva, vrátane poznania súvislostí a vzťahov k oblastiam výrobnej a environmentálnej techniky s orientáciou na strojárske podniky a strojársku produkciu, - má komplexné znalosti o kinematike, stavbe a konštrukčných riešeniach výrobných strojov a zariadení, environmentálnych strojov a strojov pre úpravu a zhodnocovanie rôznych druhov surovín, - má systematické a ucelené vedomosti, hlboké poznanie teórie, metód a postup, ktoré vie aplikovať pri výskume, vývoji a návrhu konštrukcií výrobných a environmentálnych strojov, - má hlboké a komplexné poznatky o typoch výrobných strojov, nástrojov a prípravkoch, pozná, ovláda a aplikuje princípy ich činnosti, - ovláda jednotlivé výrobné technológie, má ucelené vedomosti o vzťahom medzi technologickými princípmi, technickými parametrami strojov a vlastnosťami spracovávaných materiálov, - má systematické a ucelené znalosti a hlboké poznanie teórie, konštrukcie a technicko-ekonomického hodnotenia strojov a zariadení, nástrojov, prípravkov, hydraulických a pneumatických mechanizmov a pružných výrobných systémov, - vie definovať a samostatne riešiť úlohy mechanizácie a automatizácie výrobných zariadení s dôrazom na konštrukciu, výpočty, ako aj technickú a výkresovú dokumentáciu, - má ucelené znalosti z oblasti programovania CNC systémov a techniky matematického modelovania simulácie procesov ako aj z oblasti nekonvenčných, nízkoodpadových technológií, aditívnej a hybridnej výroby, rapid prototypingu, - má ucelené znalosti z oblasti CIM, CAx systémov, reverzného inžinierstva, virtuálnej reality a vie ich aplikovať v procese optimalizácie výroby, konštrukčného riešenia a inžinierskeho dizajnu, - ovláda princípy merania a snímania základných technických a fyzikálnych veličín, vie aplikovať základné štatistické metódy na spravovanie výsledkov merania a dát, - vie samostatne navrhnúť experimentálne meranie na základe realizovanej analýzy, formulovať testovacie hypotézy, ovláda princípy plánovaného experimentu a matematickej interpretácie výsledku merania a experimentov, - vie definovať a vysvetliť ukazovatele kvality riadenia, metódy plánovania a zlepšovania kvality výrobných procesov a vie ich aplikovať na porovnanie viacerých riešení, - vie formulovať a transformovať úlohu optimalizácie strojárskej výroby alebo činnosť výrobnej a environmentálnej techniky do matematickej optimalizačnej úlohy, takéto úlohy vie samostatne riešiť, interpretovať výsledky riešenia a aplikovať výsledky do riešenia v praxi, - ovláda princípy ekonomiky, manažmentu výrobných podnikov, environmentálneho manažérstva a obehového hospodárstva.

Zručnosti

Absolvent študijného programu: - vie samostatne a tvorivým spôsobom riešiť teoretické i praktické úlohy v oblasti konštrukcie strojov a zariadení s využitím teórie, výskumných a vývojových postupov, - vie aktívnym spôsobom získavať nové znalosti a informácie, využívať ich pri formulovaní odporúčaní pre rozvoj danej vednej a pracovnej oblasti, - vie vytvárať a formulovať nové hypotézy, úsudky a stratégie pre ďalší rozvoj vednej alebo pracovnej oblasti, - vie vyhodnocovať teórie, koncepty a inovácie v oblasti konštrukcie strojov a zariadení so zameraním na výrobné stroje, - vie identifikovať svetový vedecký a inovačný vývoj v odbore a v príbuzných odboroch a využívať ho v smerovaní a rozvoji odboru, s integráciou vedomostí z rôznych oblastí, - vie aplikovať vlastné zistenia vyplývajúce z teoretickej analýzy a vlastného vedeckého bádania komplexného a/aj interdisciplinárneho charakteru, - vie navrhovať, overovať a implementovať nové výskumné a pracovné postupy, vie aplikovať nové procesy a vyvíjať nové technologické postupy, - vie kriticky analyzovať problematické oblasti, navrhovať a vyvíjať zlepšenie a následne tieto aplikovať do praxe, - vytvára návody, projekty realizácie a hodnotiace postupy k činnostiam z odboru výrobná technika, - vie samostatne spracovať a implementovať výsledky svojej práce formou technických správ a prezentácií, má schopnosť vypracovať technické podklady na určenie najvhodnejšieho riešenia, a tieto vie efektívne komunikovať, - vie spracovať rôznorodé publikačné výstupy, aj v cudzom jazyku, a tieto adekvátne prezentovať na domácich a medzinárodných fórach, - dokáže inovovať, vylepšiť a vyvíjať strojno-technické zariadenia na základe získaných informácií z vlastného vedeckého bádania, - ovláda prácu s rôznymi CAD systémami ako SolidWorks, CATIA, AutoCAD, Inventor Desktop, vie v rôznych špecializovaných softvérových prostrediach (Vreteno, SimPro Spindle, atď.) realizovať technické výpočty orientované na dimenzovanie a optimalizáciu konštrukčných častí strojov, ovláda návrh a simuláciu hydraulických a pneumatických systémov v prostredí FluidSim, - ovláda softvérové prostredia SolidCAM, Heidenhain TNC 640, ProCast pre potreby simulácie technológie výroby a optimalizáciu strojárskej výroby, - ovláda rôzne meracie prístroje a laboratórne stroje pre potreby stanovenia technických a fyzikálnych veličín, vie ovládať dostupné dielenské strojné vybavenie z oblasti výrobnej a environmentálnej techniky (sústruh, frézovačka, vŕtačka, brúska, lis, atď.), vie používať stroje a prístroje z oblasti aditívnej výroby, reverzného inžinierstva a virtuálnej reality (3D tlačiarne, laserové skenery, headsety, ovládacie príslušenstvo), - má manažérske, ekonomické, spoločenské, morálne a ekologické povedomie a dokáže vypracovať podklady, správy a dokumentáciu v súlade s profesionálnym, etickým a právnym rámcom platným v odbore strojárstva, strojársku produkciu a strojárske podniky, - dokáže identifikovať, analyzovať a samostatne vyriešiť technický problém s využitím najnovších poznatkov z oblasti výrobných technológií, materiálového inžinierstva, automatizácie, optimalizácie a informatizácie tak, aby získal riešenie s významnou pridanou hodnotou, - dokáže spracovať ekonomické analýzy, štúdie prevediteľnosti a analýzy dopadu na životné prostredie daných výrobných technologických procesov.

Kompetencie

Absolvent študijného programu sa vyznačuje: - samostatnosťou pri riešení odborných úloh, projektov a koordinovaní čiastkových činností, - kritickým, nezávislým a analytickým myslením v nepredvídateľných, meniacich sa podmienkach, dokáže formulovať ciele a závery pri riešení aj nových a neštandardných situácií, - kreatívnosťou a tvorivosťou pri plánovaní a iniciovaní riešení komplexných problémov/projektov, vrátanie formulovania cieľov, prostriedkov, metód a postupov v oblasti vývoja v odbore, - zodpovednosťou, dôslednosťou a spoľahlivosťou v rámci efektívnej tímovej práce, dokáže spolupracovať a motivovať ľudí, niesť zodpovednosť za výsledky svojej práce a celého kolektívu, - schopnosťou systematicky plánovať svoje vlastné vzdelávanie, organizovať si prácu a samostatne získavať nové poznatky v kontexte vlastného rozvoja, rozvoja spoločnosti a vedecko-technického pokroku, - schopnosť stanoviť časový plán riešenia projektu tak, aby minimalizoval nákladovú zložku a dodržal časový plán zamestnávateľa resp. zákazníka, - schopnosťou identifikovať, kvantifikovať a zhodnotiť dopady riešení problémov na sociálnu oblasť a oblasť životného prostredia, - vie vhodne a profesionálne prezentovať vlastné stanoviská a technické riešenia, výsledky výskumu a vývoja pred odbornou národnou a medzinárodnou komunitou, - dokáže pri technickom riešení a návrhu riešenia zohľadniť spoločenské, vedecké a etické aspekty pre smerovanie ďalšieho vývoja spoločnosti.

Profilové predmety

Uplatnenie absolventov

Nakoľko z tohto doktorandského študijného programu nie sú žiadni absolventi, nie je možné popísať informácie o zamestnateľnosti absolventa.

Príklady povolaní, na výkon ktorých je absolvent pripravený

Absolvent študijného programu Výrobné stroje a zariadenia: - je pripravený na pôsobenie na akademickej pôde technických univerzít a fakúlt so zameraním na strojárstvo, špecificky na výrobné systémy, technológie a techniku, konštrukciu strojov a zariadení a na základe získaných poznatkov a zručností môže pôsobiť ako odborný asistent alebo vedecko-výskumný pracovník, - je pripravený na pôsobenie na pôde vedecko-výskumných inštitúcií (SAV, a i.) so zameraním na strojárstvo, výrobné systémy a techniku, mechaniku a konštrukciu strojov a zariadení, a na základe získaných poznatkov a zručností môže pôsobiť ako vedecko-výskumný pracovník, - uplatní sa ako Strojársky špecialista konštruktér, projektant, Strojársky špecialista technológ, Procesný špecialista v strojárskej výrobe, Riadiaci pracovník (manažér) v strojárskej výrobe, Strojársky špecialista vo výskume a vývoji, Strojársky špecialista v oblasti kvality, Špecialista ochrany prostredia v priemyselnej výrobe, Technik recyklácie (zhodnotenia). Charakteristika povolaní je dostupná na stránke Sústavy povolaní (https://www.sustavapovolani.sk/). Konkrétne možnosti pôsobenia a uplatnenia absolventov inžinierskeho študijného programu Výrobné stroje a zariadenia sú veľmi široké. Ako príklad uvádzame umiestnenie našich absolventov na pracovných pozíciách ako odborný asistent, VŠ pedagóg, pracovník VaV (Strojnícka fakulta STU v Bratislave), vedúci konštrukcie strojov (Microstep, s.r.o.), vedecko-výskumný pracovník (Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV), vývojový konštruktér (Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV), vývojový konštruktér (Chirana Dental, s.r.o.), vedúci oddelenia pre testovanie produktov (GA Drilling, a.s.).

Príklady úspešných absolventov

Tento študijný program zatiaľ neukončil žiadny absolvent.

Vyjadrenia zamestnávateľov, alebo regulátora

Vyjadrenie Schaeffler Skalica, spol. s r.o. k študijnému programu: Spoločnosť Schaeffler Skalica, s.r.o. má dlhoročné dobré skúsenosti s absolventami študijného programu Výrobné stroje a zariadenia a ich zamestnávaním. Tieto študijné programy poskytujú kvalitné vzdelanie, ktoré vytvára priaznivé podmienky pre veľmi dobré uplatnenie vysoko kvalifikovaných tvorivých pracovníkov v našej spoločnosti. Ceníme si nielen rastúcu kvalitu absolventov, ale aj intenzívnu spoluprácu s vedecko-výskumným a pedagogickým zborom Ústavu výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality, ktorá sa realizuje jednak v oblasti vzdelávania vo forme rôznych odborných seminárov pre študentov na témy z oblasti výrobných strojov a technológie obrábania, spolupráce na záverečných prácach, organizovania exkurzií a zabezpečovania odbornej praxe študentov, a tiež v oblasti vedecko-výskumnej, ktorá nám rozširuje možnosti a vytvára podporu pre naše domáce aj zahraničné projekty. Opisy študijných programov reflektujú najnovšie trendy v oblasti výrobnej techniky a technológie obrábania a sú v súlade s potrebami definovanými v strategických dokumentoch vlády SR ako je Koncepcia inteligentného priemyslu pre Slovensko a Akčný plán inteligentného priemyslu. Študijné plány a informačné listy predmetov uvedených programov sú z hľadiska rozsahu a obsahu vyvážené a profilujú agilných absolventov, ktorí napĺňajú požiadavky na pracovníka, ktorý sa uchádza o zamestnanie v našej spoločnosti Schaeffler Skalica, s.r.o., a to nielen pre pozície vo výskume a vývoji, ale aj pre ostatné technické a manažérske pozície. Kombinácia profilujúcich predmetov v spojení s niekoľkotýždňovou povinnou odbornou praxou zaisťuje, že absolventi dostanú nielen adekvátnu teoretickú prípravu, ale aj praktickú skúsenosť pre rýchlu adaptáciu v nových pracovných výzvach. Za prednosť študijných programov považujeme aj zaradenie skupiny manažérskych predmetov.