accessibility-settingsarrowcalendarcheckchevron-roundedchevronclose-altcloseemailfile-pdffilefilter-listhomeinfolenslikelogo-bluelogo-cyanlogo-graylogo-greenlogo-orangelogo-redlogo-yellowmenuphonesharesocial-facebooksocial-fb-bluesocial-githubsocial-instagramsocial-linkedinsocial-rsssocial-tiktoksocial-twittersocial-youtubestudent-hatuserx
Prejsť na obsah
Pracujem...

Profil absolventa

Vedomosti

Absolvent študijného programu: - má prierezové vedomosti v oblasti makromolekulovej chémie, fyziky polymérov, technológií a nástrojov na spracovania polymérov, strojov a zariadení na spracovanie polymérov, degradačných mechanizmov polymérov, biotechnologických polymérov, metód hodnotenia vlastností polymérov a kompozitných materiálov a je pripravený na ich tvorivé využitie vo vedecko - výskumnej činnosti zodpovedajúcej súčasnému stavu poznania - má rozsiahle vedomosti o fyzikálnych a chemických metódach a zložitých experimentálnych zariadeniach vhodných pre analýzu a testovanie polymérnych materiálov - má skúsenosti v navrhovaní a plánovaní experimentov a v štatistickom spracovaní výsledkov - je schopný prezentácie výsledkov práce v domácich i zahraničných periodikách na medzinárodných konferenciách a iných vedeckých podujatiach - prináša vlastné riešenia problémov v oblasti makromolekulových materiálov, technológií a nástrojov na ich spracovanie pre širokú oblasť výskumu a priemyslu výroby spracovania a aplikácií prírodných a syntetických polymérov - ovláda zásady vedeckej práce, formuláciu cieľov a postupov, metódy a metodológiu vedeckého bádania - dokáže komunikovať s kolegami, širšou vedeckou komunitou aj laickou verejnosťou vo svojej oblasti - bude schopný v akademickom a profesionálnom kontexte podporovať technický, spoločenský alebo kultúrny pokrok v spoločnosti založenej na vedomostiach

Zručnosti

Absolvent: - má praktické skúsenosti a zručnosti s využitím zložitých experimentálnych zariadení vhodných pre analýzu a testovanie polymérnych materiálov - je schopný exaktného popisu spracovateľských procesov, návrhov veľmi zložitých výrobkov z polymérov i kompozitov, nástrojov pre ich výrobu vrátane modelovania mechanického chovania výrobkov a simulácií spracovateľských procesov - je schopný navrhovať optimálne technologické postupy modifikácie vlastností, spracovania polymérnych materiálov - vie aktívnym spôsobom získavať nové znalosti a informácie a využívať ich pri formulovaní odporúčaní pre rozvoj v súvisiacich vedných oblastiach - vie komunikovať a tvorivo pracovať v interdisciplinárnom tíme odborníkov zainteresovaných v oblasti technológií spracovania , resp. v oblasti nástrojov na spracovanie polymérnych materiálov - v praktickej vedeckej a výskumnej práci napĺňa princípy väzby výskum-vývoj-výroba-použitie-recyklácia, právne a environmentálne aspekty nových produktov z polymérov a etické a spoločenské stránky vedeckej práce - má znalosti príslušnej legislatívy, ktoré mu umožňujú spolupracovať so skupinami, ktoré riešia vážne problémy reálnej praxe, pričom dokáže komunikovať s príslušnými vedeckými inštitúciami - vie na vyriešenie technického problému kombinovať najnovšie poznatky z rôznych oblastí fyziky polymérov, technológie a nástrojov na spracovanie polymérnych materiálov, ako aj prírodných vied tak, aby získal riešenie s významnou pridanou hodnotou pre prax

Kompetencie

Absolvent: - je procesne orientovaný odborník schopný exaktného popisu spracovateľských procesov, návrhov veľmi zložitých výrobkov z polymérov i kompozitov, nástrojov pre ich výrobu vrátane modelovania mechanického chovania výrobkov a simulácií spracovateľských procesov - je samostatný pri riešení odborných úloh, projektov a koordinovaní čiastkových činností v oboch oblastiach štúdia v rámci zameraní - je schopný samostatne a kreatívne riešiť zložité projekty, s ohľadom na svoje odborné zameranie dokáže analyticky myslieť, prezentovať vlastné názory a riešenia nových a neštandardných situácií - je pripravený efektívne pracovať v tíme, spolupracovať a motivovať ľudí, niesť zodpovednosť za výsledky tímu - dokáže plánovať svoje vlastné vzdelávanie, organizovať si prácu a samostatne získavať nové poznatky - vie stanoviť časový plán riešenia projektu tak, aby minimalizoval nákladovú zložku a dodržal časový plán zamestnávateľa resp. zákazníka tým, že aplikuje moderné prístupy k plánovaniu pracovného času aj s ohľadom na iných členov pracovného kolektívu - sa vyznačuje schopnosťou identifikovať, kvantifikovať a zhodnotiť dopady riešení problémov na sociálnu oblasť, ako aj oblasť životného prostredia - vie vhodne a profesionálne prezentovať vlastné stanoviská a technické riešenia pred rôznym typom obecenstva na rôznych úrovniach riadenia - dokáže viesť tímy pracovníkov, viesť projekty, formulovať výskumné problémy, pracovať v interdisciplinárnom tíme a relevantne s jeho členmi komunikovať

Profilové predmety

Uplatnenie absolventov

Absolventi študijného programu Technológie spracovania a nástroje na spracovanie polymérnych materiálov sa uplatňujú: - v pozíciách riadiacich pracovníkov v oblasti výskumu nových materiálov na báze polymérov - v pozíciách špecialistu vo vývoji zariadení a nástrojov na spracovanie polymérov - ako výskumní pracovníci vo výskumných a vzdelávacích inštitúciách v oblasti výskumu nových materiálov na báze polymérov a nástrojov na spracovanie polymérov - riadiaci pracovník v oblasti vývoja zariadení a nástrojov na spracovanie polymérov

Príklady povolaní, na výkon ktorých je absolvent pripravený

Absolvent študijného programu sa uplatní ako: - Špecialista vo výskume a vývoji nových materiálov na báze polymérov - Špecialista vo vývoji zariadení a nástrojov na spracovanie polymérov - Riadiaci pracovník v oblasti výskumu a vývoja polymérov a technológií na spracovanie polymérov - Riadiaci pracovník v oblasti vývoja zariadení a nástrojov na spracovanie polymérov - Manažér v oblasti výskumu a vývoja materiálov na báze polymérov - Manažér v oblasti výskumu a vývoja technológií a nástrojov na spracovanie polymérov

Príklady úspešných absolventov

Študijný program začal iba roku 2018 a v súčasnosti ešte nie sú absolventi študijného programu v praxi. Doktorandský študijný program Technológie spracovania a nástroje na spracovanie polymérnych materiálov je spoločným študijným programom, ktorý vznikol z akreditovaného študijného programu Technológia polymérnych materiálov na STU v Bratislave a študijného oboru Nástroje a procesy Univerzity T. Baťu v Zlíne. Študijný program má interdisciplinárny charakter a spája dve oblasti – Technológiu polymérnych materiálov a Nástroje a procesy spracovania polymérov. Absolventi programu Technológia polymérnych materiálov v pozíciách riadiacich pracovníkov v oblasti výskumu (Ing. Štefan Boháček, PhD., riaditeľ VUPC Bratislava, Ing. Dana Rástočná Illová, PhD., riaditeľka VÚTCH-CHEMITEX spol. s r.o. Žilina), v riadení výroby a vývoja (Ing. Henrich Krump, PhD., výrobno-technický riaditeľ BizLink Technology Slovakia s.r.o. Trenčianska Teplá).

Vyjadrenia zamestnávateľov, alebo regulátora

Študijný program Technológie spracovania a nástroje na spracovanie polymérnych materiálov pripravuje absolventov, ktorí majú možnosť sa zamestnať na pracovných pozíciách vyžadujúcich vysokoškolské vzdelanie druhého alebo tretieho stupňa. Absolvent študijného programu nájdu uplatnenie v praxi na pozíciách zodpovedajúcich stupňu štúdia (SKKR 7). Absolventi sú schopní vykonávať povolania spomenuté v bode 3a vyššie. Zamestnávateľmi je kladne hodnotená schopnosť absolventov študijného programu Technológie spracovania a nástroje na spracovanie polymérnych materiálov kreatívne aplikovať teoretické znalosti na riešenie konkrétnych problémov a výziev v oblasti chémie polymérov a najmä technológie výroby a spracovania polymérov s dôrazom nielen na spracovávaný materiál, ale aj formy a nástroje na spracovanie plastov. Kvalitu študijného programu bezpochyby zvyšuje úzka spolupráca medzi fakultou a priemyselnými partnermi a výskumnými inštitúciami smerujúca k tomu, aby študenti už počas štúdia boli konfrontovaní s výzvami, ktorým budú čeliť v budúcom zamestnaní. V tomto ohľade významným partnerom FCHPT, ktorý pravidelne, zvyčajne dvakrát ročne poskytuje spätnú väzbu zo strany zamestnávateľov, je Priemyselná rada FCHPT (https://www.fchpt.stuba.sk/sk/fakulta/priemyselna-rada.html?page_id=3070) a jej jednotliví členovia zastupujúci najvýznamnejších priemyselných partnerov z oblasti chemického a potravinárskeho priemyslu. Sú to napríklad JUDr. Silvia Karásiková, personálna riaditeľka, Duslo a.s., Šaľa, Ing. Martin Dzivák, výrobný riaditeľ, Zeocem a.s., Bystré, doc. Ing. Dr. Peter Vrábel, výrobno-technický riaditeľ, Rona, a.s., Lednické Rovne, Ing. Dávid Šariský, Manager of Dept. technology and innovations, Chemosvit Folie a.s., Svit, Ing. Ľudevít Paulíny, generálny riaditeľ, Aluprint s.r.o., Vrútky, Ing. Jozef Šesták, CSc., konateľ, Výskumný ústav textilnej chémie - Chemitex s.r.o., Žilina. Za oblasť chemického inžinierstva a technológií sú to Ing. Vladimir Krajči , výrobný riaditeľ, Mondi SCP a.s., Ružomberok, Alžbeta Grácová, riaditeľka útvaru ľudské zdroje, Slovnaft a.s., Ing. Peter, Plekanec, výkonný viceprezident, Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku, Trenčín. Za oblasť potravinárskych technológií a biotechnológií sú to Ing. Ján Durec, PhD., riaditeľ výskumu a vývoja, Mc Carter a.s., Bratislava, Ing. Dušan Janíček, riaditeľ pre vonkajšie vzťahy, Slovenské cukrovary s.r.o., Sereď, Ing. Peter Novoroľník, výrobný riaditeľ, RAJO a.s., Bratislava, Klaudia Sokolová, HR Manager, Mecom Group s.r.o., Ing. Miroslav Havlík, riaditeľ, Evonik Fermas s.r.o., Slovenská Ľupča, Ing. Martin Minárik, riaditeľ, Axxence Slovakia s.r.o., Ing. Marian Lesanský, riaditeľ, PreVaK, s.r.o., Stará Turá. Za oblasť biochemického a farmaceutického priemyslu sú to RNDr. Richard Hercek, Head of API Plant, Saneca Pharmaceuticals a.s., Hlohovec a Ing. Branislav Brežný, generálny riaditeľ, Výskumný ústav chemických technológií a.s., Bratislava. Zo strany zamestnávateľov je vyzdvihovaná kvalitná príprava v oblasti laboratórnych zručností, schopnosť absolventov vedieť postaviť sa rôznorodým technickým problémom a nájsť vhodné riešenia, schopnosť pracovať samostatne, ale aj tímovo. Vítaná je výchova absolventov aj v oblasti mäkkých zručností, získavanie ktorých je súčasťou viacerých povinných a povinne voliteľných predmetov.