accessibility-settingsarrowcalendarcheckchevron-roundedchevronclose-altcloseemailfile-pdffilefilter-listhomeinfolenslikelogo-bluelogo-cyanlogo-graylogo-greenlogo-orangelogo-redlogo-yellowmenuphonesharesocial-facebooksocial-fb-bluesocial-githubsocial-instagramsocial-linkedinsocial-rsssocial-tiktoksocial-twittersocial-youtubestudent-hatuserx
Prejsť na obsah
Pracujem...

Profil absolventa

Vedomosti

Absolvent študijného programu: - má hlboké a prierezové vedomosti odboru Informatika, vrátane poznania súvislostí a vzťahov k súvisiacim oblastiam - vie charakterizovať všeobecné vedomosti z oblasti informatiky so zameraním na informačné a komunikačné technológie v rôznych aspektoch činnosti vrátane analýzy, návrhu, prevádzky, údržby a používania informačných a komunikačných systémov a sietí, charakterizovať technickú dokumentáciu a klasifikovať normy kvality - má hlboké vedomosti a rozumie teóriám, metódam a postupom, ktoré sú využívané v odbore informačných a komunikačných služieb a aplikácií, spojené tiež s ich projektovaním, konštrukciou, overovaním a prevádzkou, s možným uplatnením vo vede a výskume - manažérske, ekonomické, spoločenské, morálne a ekologické povedomie a dokáže vypracovať podklady, správy a dokumentáciu v súlade s profesionálnym, etickým a právnym rámcom platným v odbore informatiky so zameraním na informačné a komunikačné technológie - vie charakterizovať problematiku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a ochrany životného prostredia

Zručnosti

Absolvent študijného programu: - vie aktívnym spôsobom získavať nové znalosti a informácie, využívať ich pri formulovaní odporúčaní pre rozvoj oblasti informačných a komunikačných technológií - vie uplatňovať všeobecné vedomosti z oblasti informatiky so zameraním na informačné a komunikačné technológie v rôznych aspektoch činnosti vrátane analýzy, návrhu, prevádzky, údržby a používania informačných a komunikačných systémov a sietí - vie argumentovať používanie vybraných noriem v technickej dokumentácii a demonštrovať užívateľskú úroveň používania softvéru, tvoriť odborné texty a podieľať sa na tvorbe odborných príspevkov, dokáže pracovať s odbornou literatúrou pri prezentovaní vlastných výsledkov práce, komunikovať odborne v cudzom jazyku a riadiť a riešiť výskumné a vývojové úlohy v odbore informatiky so zameraním na informačné a komunikačné technológie, - vie tvorivým spôsobom riešiť teoretické i praktické úlohy v odbore informačných a komunikačných technológií s využitím teórie a výskumných a vývojových postupov - vytvára návody, projekty realizácie a hodnotiace postupy k činnostiam z odboru informačných a komunikačných technológií - vie aplikovať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a ochrany životného prostredia

Kompetencie

Absolvent študijného programu: - vyznačuje sa vysokým stupňom samostatnosti, iniciatívnosti a predvídavosti v známom aj neznámom prostredí - je schopný samostatne analyzovať a riešiť zložité problémy, byť zodpovedný a iniciatívny pri plnení svojich úloh a povinností, s ohľadom na svoje odborné zameranie dokáže zodpovedať za výsledky plnenia projektu a odborne prezentovať výsledky dosiahnuté pri riešení projektov, praxe alebo vlastného štúdia - je schopný efektívne pracovať v tíme, spolupracovať a motivovať ľudí, niesť zodpovednosť za výsledky tímu ako aj samostatne vytvoriť pracovný tím, ktorý je potom schopný aj viesť - má schopnosť inovatívne a tvorivo myslieť - dokáže plánovať svoje vlastné vzdelávanie, organizovať si prácu a samostatne získavať nové poznatky

Profilové predmety

Uplatnenie absolventov

Absolvent študijného programu Multimediálne informačné a komunikačné technológie sa uplatňujú predovšetkým v spoločnostiach zameraných na budovanie a prevádzku informačných a komunikačných systémov a sietí, uplatní sa ako manažér projektov, projektant, konštruktér, systémový návrhár, špecialista v rôznych druhoch podnikov a organizácií, ktoré využívajú metódy a prostriedky informačných a komunikačných technológií, ale aj v oblasti obchodu a marketingu. Uplatnenie absolventov je nielen v informačných a komunikačných technológiách, ale aj v medziodborových profesiách, všade tam, kde je potrebné po implementačnej stránke kvantifikovať vlastnosti procesov a na základe získaných informácií vytvoriť informačný a komunikačný systém umožňujúci zobraziť alebo vyhodnotiť dáta alebo zasiahnuť do procesu. Výhodou absolventa tohto študijného programu sú všeobecné vedomosti študijného odboru na úrovni syntézy s dôrazom na nosné témy jadra študijného odboru s prípadným zameraním na konkrétne aplikačné domény. Vie klasifikovať poznatky, vyvodzovať závery a súvislosti medzi nimi a prakticky ich použiť. Absolvent študijného programu Multimediálne informačné a komunikačné technológie je schopný samostatne aplikovať teóriu, praktické postupy a nástroje pri navrhovaní, implementovaní, inštalovaní, prevádzkovaní, údržbe a hodnotení riešení založených na informačných a komunikačných technológiách podľa zamerania študijného programu.

Príklady povolaní, na výkon ktorých je absolvent pripravený

Absolvent študijného programu Multimediálne informačné a komunikačné technológie: - je pripravený na štúdium 3. stupňa vysokoškolského štúdia - môže pomocou získaných poznatkov priamo pokračovať v štúdiu v nadväzujúcom doktorandskom študijnom programe v odbore Informatika - môže sa uplatniť ako Analytik IKT, Databázový analytik, Databázový dizajnér, Dátový expert, Dizajnér sietí, Hlasový, dátový a sieťový špecialista, IKT architekt a projektant, Riadiaci pracovník (manažér) prevádzky IKT, riešení IKT, v telekomunikáciách, Softvérový architekt, dizajnér softvérových riešení, Špecialista ITMS, Špecialista bezdrôtových sietí, Špecialista geografického informačného systému, Špecialista IKT procesov, Špecialista prevádzky mobilných a pevných technológií, Špecialista výstavby telekomunikačných technológií, Špecialista vývoja produktov telekomunikačnej prevádzky, Vývojár multimediálnych aplikácií, Web dizajnér. Charakteristika povolaní je dostupná na stránke Sústavy povolaní (https://www.sustavapovolani.sk/).

Príklady úspešných absolventov

Študijný program MIKT nadväzuje na ŠP 1.stupňa Informačné a komunikačné technológie, ktorý bol prirodzeným nástupcom pôvodného jednostupňového študijného odboru Telekomunikácie. V priebehu existencie štúdia komunikačných techník množstvo absolventov zaujalo významné postavenie v praxi, školstve, vede, verejnej a štátnej správe. Ako reprezentantov staršej strednej generácie spomeňme: Ing. Pavol Kukura, CSc., ktorý zastával významné funkcie v telekomunikačných spoločnostiach: obchodný riaditeľ AT&T Slovakia s.r.o., technický riaditeľ Lucent Technologies Slovensko s.r.o., výkonný viceprezident Slovak Telekom a.s.; Ing. Ján Adamec, ktorý zastával napr. funkcie: výkonný riaditeľ ICT a korporátneho segmentu Slovak Telekom a.s., v súčasnosti konateľ Microsoft Slovakia; Ing. Ivan Marták, v minulosti manažér viacerých telekomunikačných operátorov, v súčasnosti predseda Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a prof. Dr. Ing. Miloš Oravec, dekan FEI STU v Bratislave. Z mladšej strednej generácie spomeňme: Ing. Richard Chomist, PhD., výkonný riaditeľ pre IT a podporu ČSOB Leasing a.s., Ing. Matúš Turcsány, PhD., hlavný technologický riaditeľ v spoločnosti Ericsson Slovakia s.r.o.

Vyjadrenia zamestnávateľov, alebo regulátora

Z pohľadu zamestnávateľa je kladne hodnotená úroveň teoretických vedomostí v oblasti IKT. Kvalite študijného program by prospel väčší dôraz na IT zručnosti a cloudové technológie. Užšia spolupráca medzi fakultou a priemyslom má veľký potenciál výrazne posunúť celkovú kvalitatívnu úroveň študijného programu a tým aj uplatniteľnosť absolventov v praxi.