accessibility-settingsarrowcalendarcheckchevron-roundedchevronclose-altcloseemailfile-pdffilefilter-listhomeinfolenslikelogo-bluelogo-cyanlogo-graylogo-greenlogo-orangelogo-redlogo-yellowmenuphonesharesocial-facebooksocial-fb-bluesocial-githubsocial-instagramsocial-linkedinsocial-rsssocial-tiktoksocial-twittersocial-youtubestudent-hatuserx
Prejsť na obsah
Pracujem...

Profil absolventa

Vedomosti

Absolvent zamerania / modulu Počítačová podpora návrhu a výroby má znalosti a vedomosti z ovládania komplexnej problematiky CA systémov a CA technológií používaných pri príprave a riadení výroby aj so schopnosťou ich dotvárania, úprav pre špeciálne požiadavky a tvorbu špecializovaných aplikácií a nadstavieb, so schopnosťou vykonávať a viesť tímy realizujúce inžinierske počítačové analýzy, simulácie výrobných procesov, projektovať výrobné celky s využitím počítačovej podpory, môže pracovať aj ako vedúci pracovných tímov využívajúcich počítačovú techniku v oblasti technickej prípravy výroby a uplatniť sa ako manažér firiem a súkromný podnikateľ v oblasti aplikácie výpočtovej techniky a CA systémov prednostne v oblasti podpory výroby. https://www.portalvs.sk/sk/studijny-program/pocitacova-podpora-navrhu-a-vyroby Absolvent zamerania/modulu Výrobné zariadenia a systémy rozumie strojárskym technológiám a používaným nástrojom. Bude mať znalosti zo základov manažmentu, environmentalistiky, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bude schopný riešiť problémy z oblasti technických materiálov, ich vlastností, ako aj z mechaniky strojov. Bude pripravený buď na štúdium študijného programu výrobné zariadenia a systémy druhého stupňa alebo na bezprostredný vstup na trh práce. Absolvent nájde uplatnenie ako projektant automatizovaných výrobných systémov a zariadení, prípadne ako technológ, samostatný podnikateľ v inžinierskych službách alebo ako špecialista na rôznych miestach výrobných a technologických úsekov. https://www.portalvs.sk/sk/studijny-program/vyrobne-zariadenia-a-systemy

Zručnosti

Absolventi majú praktické zručnosti z aplikácií CAx systémov pre navrhovanie výroby, navrhovanie technologických pracovísk, pre automatizované navrhovanie technologických postupov, pre návrh a výrobu tvarovo-zložitých súčiastok pre automobilový alebo letecký priemysel. Vie využívať moderné 3D počítačové softvéry CAD, CAQ, CAM, CAE, CAA a moderné CNC stroje a 3D tlačiarne. Svoje zručnosti rozvíja v oblasti simulácií procesov obrábania a simulácií procesov tvárnenia. Všetky vedomosti nadobudnuté počas štúdia má možnosť prakticky si overiť na mnohých zariadeniach a strojoch, ktoré sú k dispozícii v laboratóriách a Centre excelentnosti 5-osového obrábania. Absolventi majú praktické zručnosti z kontroly strojárskych súčiastok, kde vedia aplikovať optické 3D skenovanie, počítačovú tomografiu, reverzné inžinierstvo a súradnicové optické meranie. V oblasti CAA získajú zručnosti z konštruovania výrobkov z hľadiska montáže, návrhu montážnych pracovísk a systémov. Majú zručnosti v softvéroch využívaných pri počítačovej podpore montáže.

Kompetencie

Absolvent je schopný riešiť s vysokým stupňom samostatnosti komplexné problémy najmä v technickej a výrobnej oblasti, ale i organizačnej a riadiacej dielenskej oblasti. Dokáže optimalizovať výrobné procesy. Je schopný identifikovať kľúčové najmä technologické príčiny problémov a následne navrhovať nápravné opatrenia na technologického charakteru, ktoré vedú k zvýšenie produktivity, zníženiu nákladov a celkovej efektivity technologického procesu. Absolvent má schopnosť aplikovať nadobudnuté zručnosti pre navrhovanie komplexných tvarových súčiastok, je schopný navrhnúť technologický postup výroby, generovať CNC program pre výrobu súčiastok, navrhnúť plán kontroly, aplikovať a vyhodnotiť merací postup a navrhnúť montážne postupy pre výrobky. Je schopný efektívne riešiť konkrétne problémy, ktoré nastanú v reťazci CAD-CAM-CNC-CAQ-CAA. Absolvent ovláda najmodernejšie IKT, ktoré je schopný využiť vo svojej praxi.

Profilové predmety

Uplatnenie absolventov

Výsledky o absolventoch končiacich v roku 2019. Uvedené údaje sú k 30. 06. 2020. Modul: počítačová podpora návrhu a výroby Zamestnaní: 85% Pracujúci na dohodu: 4% SZČO: 0% Na materskej dovolenke: 0% Nezamestnaní: 0% Pokračujúci v štúdiu: 8% Ostatní: 4% https://uplatnenie.sk/?degree=V%C5%A0&vs=702000000&faculty=702060000&field=2305T15&year=2019 Modul: výrobné zariadenia a systémy Zamestnaní: 93% Pracujúci na dohodu: 0% SZČO: 0% Na materskej dovolenke: 0% Nezamestnaní: 0% Pokračujúci v štúdiu: 7% Ostatní: 0% https://uplatnenie.sk/?degree=V%C5%A0&vs=702000000&faculty=702060000&field=2329T04&year=2019 Moduly: počítačová podpora návrhu a výroby / výrobné zariadenia a systémy Zamestnaní: 85% / 93% Pracujúci na dohodu: 4% / 0% SZČO: 0% / 0% Na materskej dovolenke: 0% / 0% Nezamestnaní: 0% / 0% Pokračujúci v štúdiu: 8% / 0% Ostatní: 4% / 0% https://uplatnenie.sk/?degree=V%C5%A0&vs=702000000&faculty=702060000&field=2305T15&year=2019 https://uplatnenie.sk/?degree=V%C5%A0&vs=702000000&faculty=702060000&field=2329T04&year=2019

Príklady povolaní, na výkon ktorých je absolvent pripravený

Absolvent je spôsobilý vykonávať profesiu Strojársky špecialista technológ (výrobný inžinier, manažér výroby). Viesť malé tímy realizujúce inžinierske počítačové analýzy, simulácie výrobných procesov a projektovať výrobné celky. Absolventi môžu pracovať aj ako vedúci pracovných tímov využívajúcich počítačovú techniku v oblasti technickej prípravy výroby a sú schopní sa uplatniť ako manažéri firiem a súkromní podnikatelia v oblasti aplikácie výpočtovej techniky a CA systémov pri výrobe. Podľa www.sustavapovolani.sk a www.kvalifikacie.sk sa uplatní na pracovných pozíciách: - Strojársky technológ, - Strojársky špecialista automatizácie, - Strojársky špecialista technológ, - Strojársky technik automatizácie, - Strojársky laborant, - Strojársky špecialista, Projektant, - Riadiaci pracovník v strojárskej výrobe. Absolvent je pripravený na štúdium 3. stupňa vysokoškolského štúdia a môže pomocou získaných poznatkov a zručností priamo pokračovať v štúdiu v nadväzujúcom doktorandskom študijnom programe Strojárske technológie a materiály. https://www.mtf.stuba.sk/sk/uchadzacov/prijimacie-konanie-na-inziniersky-stupen-studia/pocitacova-podpora-navrhu-a-vyroby.html?page_id=14077.

Príklady úspešných absolventov

Študijný program Počítačová podpora návrhu a výroby, ako pokračovateľ študijných programov Strojárska technológia, Strojárska technológia – Automatizácia a robotizácia technologických procesov, Obrábanie, Tvárnenie, Zváranie, Zlievarenstvo, Počítačová podpora návrhu a výroby, Výrobná technika, Výrobné zariadenia a systémy, za necelých 70 rokov svojej existencie vychoval množstvo úspešných absolventov, ktorí sa uplatnili v komerčnej i akademickej sfére. Na tomto pracovisku pôsobilo niekoľko osobností, ktoré dali zákld súčasnej veeckej a pedagogickej škole – počítačová podpora. Boli to najmä prof. Ing. Ján Békés, DrSc., prof. Ing. Ján Hrubec, DrSc. a prof. Ing. Alexander Janáč, CSc. Ďalej uvádzame niektorých absolventov z posledných 10-ročí, končiacich v Trnave, ktporí sa uplatnili v súčasnej komerčnej sfére: Ing. Marek Zvončan, PhD. – vedúci šéf vývojovej skupiny produktov, BOGE Elastometall Slovakia, a.s. Strojárenská 5, 917 02 Trnava, www.boge-rubber-plastics.com, Ing. Rastislav Jančovič, PhD. – konateľ spoločnosti, GÜHRING Slovakia, s.r.o., Hliny 1412/4, 017 07 Považská Bystrica, email: guehring@guehring.sk, https://www.guehring.sk/, Ing. Tomáš Šimo – vedúci pobočky Trnava, Zeiss Slovenská republika, https://www.zeiss.sk, Ing. Rudolf Zaujec PhD. - vedúci R&D MASAM s.r.o., https://masam.sk/masam-rd/generalni-partneri/. Úspešní sú absolventi i v akademickej a výskumnej sfére, môžeme spomenúť napr.: prof. Dr. Ing. Jozef Peterka - MTF STU (dekan, prodekan), doc. Ing. Peter Pokorný, PhD. – MTF STU (prodekan, vedúci katedry), doc. Ing. Štefan Václav, PhD. – MTF STU (riaditeľ ústavu), doc. Ing. Ivan Buranský, PhD. – MTF STU (riaditeľ ústavu).

Vyjadrenia zamestnávateľov, alebo regulátora

Na základe stretnutia Rady študijného programu, zo dňa 25.5.2021, uvádzame hodnotenie a návrhy/odporúčania. Študijný program Počítačová podpora návrhu a výroby reflektuje požiadavky a očakávania zamestnávateľov na vedomosti a zručnosti získané štúdiom predovšetkým profilových predmetov študijného programu. Taktiež je zo strany zamestnávateľov vyzdvihované, že študijný program Počítačová podpora návrhu akcentuje zaradenie predmetov s využitím projektovej práce (Ateliér počítačovej podpory I, II, III), či už individuálnej alebo skupinovej, čím ich pripravuje na prácu v kolektíve. Zástupcovia externých zainteresovaných strán poskytli svoje vyjadrenie v rámci zasadnutia Rady študijného programu Počítačová podpora návrhu a výroby, zo dňa 25.5.2021, konštatovali: „Absolventi študijného programu Počítačová podpora návrhu a výroby majú znalosť rozšírených princípov a nástrojov potrebných pre plnenie pracovných úloh. Majú tvorivý prístup k riešeniu problémov vrátane efektívneho využívania metodických postupov a výskumných metód. Sú schopní prezentácie myšlienok a výsledkov aktivít.“ Zástupcovia zamestnávateľov potvrdili súlad dosiahnutej kvalifikácie s požiadavkami na výkon povolania: "Študijný program Počítačová podpora návrhu a výroby reflektuje požiadavky a očakávania zamestnávateľov na vedomosti a zručnosti získané štúdiom predovšetkým profilových predmetov študijného programu." Taktiež je zo strany zamestnávateľov vyzdvihované, že študijný program Počítačová podpora návrhu a výroby akcentuje zaradenie predmetov s využitím projektovej práce (Ateliér počítačovej podpory I, II, III), či už individuálnej alebo skupinovej, čím ich pripravuje na tvorivú prácu a prácu v kolektíve.